Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Какви са отговорностите на служителя по защита на данните (СЗД)?

Отговор

СЗД подпомага администратора или обработващия данни по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни. По-специално СЗД трябва:

  • да информира и да дава съвети на администратора или на обработващия данни, както и на техните служители за задълженията им съгласно закона за защита на данните;
  • да следи за спазването от страна на организацията на цялото законодателство във връзка със защитата на данните, включително при одити, дейности за повишаване на осведомеността, както и обучение на персонала, участващ в операциите по обработване;
  • да дава съвети, когато е извършена ОВЗД, и да наблюдава нейното изпълнение;
  • да действа като звено за контакт за искания от страна на физически лица относно обработката на личните им данни и упражняването на техните права;
  • да си сътрудничи със ОЗД и да действа като звено за контакт за ОЗД по въпроси, свързани с обработването.

Организацията трябва да включва своевременно СЗД . СЗД не трябва да получава указания от администратора или обработващия данни за изпълнение на задачите си. СЗД докладва директно на най-високото ниво на управление на организацията.

Позоваване