Skip to main content

Hvad omhandler den generelle forordning om databeskyttelse?

Svar

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791, EU’'s nye generelle forordning om databeskyttelse (General Data Protection Regulation eller »GDPR«) regulerer enkeltpersoners, virksomheders og organisationers behandling af personoplysninger om enkeltpersoner i EU.

Den gælder ikke for behandling af personoplysninger for afdøde personer eller juridiske personer.

Reglerne gælder ikke for oplysninger, som en enkeltperson behandler af rent personlige årsager, eller til aktiviteter, der udføres i hjemmet, forudsat at der ikke er nogen forbindelse til professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Hvis en enkeltperson anvender personoplysningerne uden for »personsfæren«, for eksempel til sociokulturelle eller finansielle aktiviteter, skal databeskyttelsesloven overholdes.

Eksempler

Her gælder forordningen

En virksomhed med en afdeling i EU leverer rejseydelser til kunder i de baltiske lande og behandler i denne forbindelse personoplysninger for fysiske personer.

Her gælder forordningen ikke

En enkeltperson anvender sin egen private adressebog til at invitere venner via e-mail til en fest, vedkommende arrangerer (familiemæssig undtagelse).

Referencer

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Examples

When the regulation applies

A company with an establishment in the EU provides travel services to customers based in the Baltic countries and in that context processes personal data of natural persons.

When the regulation doesn’t apply

An individual uses their own private address book to invite friends via email to a party that they are organising (household exception).

References

1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Councilof 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).