Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Могат ли хората да поискат данните им да бъдат прехвърлени на друга организация?

Отговор

Да, физическите лица имат право да получат от вашето дружество/организация личните данни, които са ви предоставили, в структуриран, машинночитаем формат и да ги предават на друго дружество/организация (право на преносимост на данните). Правото може да се упражнява само когато личните данни са събрани в контекста на договор или въз основа на съгласие и тези данни се обработват с автоматични средства.

Пример

Пациент от частна клиника в Белгия се премества в друга клиника в Германия. Лицето иска от белгийската клиника, която има електронни файлове за него, да му предостави личните му данни в структуриран, машинночитаем формат, за да може да предаде данните на съответните здравни специалисти в Германия. Белгийската клиника трябва да му предостави личните данни в често използван отворен формат (например XML, JSON, CSV и т.н.). Когато избира формат на данните, организацията трябва да вземе под внимание как този формат би повлиял или възпрепятствал правото на физическото лице да използва повторно данните. Например предоставянето на физическо лице на PDF версии на неговото досие може да не е достатъчно, за да се гарантира, че личните данни лесно ще се използват повторно.

Позовавания

Example

A patient of a private clinic in Belgium is moving to another clinic in Germany. The individual asks the Belgian clinic, which has electronic files on them, to provide them with their personal data in a structured machine-readable format, to be able to transmit the data to the relevant health professionals in Germany. The Belgian clinic should provide them with the personal data in a commonly used open format (e.g. XML, JSON, CSV, etc.). When selecting a data format, the organisation should consider how this format would impact or hinder the individual’s right to re-use the data. For instance, providing an individual with PDF versions of their records may not be sufficient to ensure that personal data is easily re-used.