Skip to main content
Logotip Europske komisije

Na koga se primjenjuje pravo o zaštiti podataka?

Odgovor

OUZP se primjenjuje na:

  • društvo ili subjekt koji obrađuje osobne podatke u sklopu aktivnosti jedne od svojih podružnica koja ima poslovni nastan u EU-u, neovisno o tome gdje se podaci obrađuju, ili
  • društvo koje ima poslovni nastan izvan EU-a i nudi robu/usluge (plaćene ili besplatne) ili prati ponašanje pojedinaca u EU-u.

Ako je vaše društvo malo i srednje poduzeće („MSP”) koje osobne podatke obrađuje na prethodno opisani način, morate se pridržavati OUZP-a. No ako obrada osobnih podataka nije osnovni dio vašeg poslovanja i ako vaša djelatnost ne stvara rizike za pojedince, tada se na vas neće primjenjivati određene obveze OUZP-a (primjer: imenovanje službenika za zaštitu podataka („SZP”)). Imajte na umu da bi „osnovne djelatnosti” trebale uključivati djelatnosti u kojima obrada podataka čini neodvojiv dio djelatnosti voditelja ili izvršitelja obrade.

Primjeri

Kad se uredba primjenjuje

Vaše malo društvo u području tercijarnog zanimanja radi na internetu, uz poslovni nastan izvan EU-a. Cilja većinom sveučilišta u EU-u na kojima se govori španjolskim i portugalskim jezikom. Nudi besplatno savjetovanje o nizu sveučilišnih studija, a studentima su potrebni korisničko ime i lozinka da bi pristupili internetskom materijalu. Nakon što studenti popune obrazac za prijave, vaše društvo  im daje navedeno korisničko ime i lozinku.

Kad se uredba ne primjenjuje

  • Vaše društvo je pružatelj usluga sa sjedištem izvan EU-a. Pruža usluge korisnicima izvan Unije. Njegovi  klijenti mogu upotrebljavati njegove usluge kad putuju u ostale zemlje, uključujući unutar EU-a. Pod uvjetom da vaše društvo posebno ne usmjerava svoje usluge na pojedince u EU-u, ono ne podliježe pravilima OUZP-a.