Skip to main content

EU:n tason keinot

Tavallisesti omia oikeuksia koskevissa ongelmatilanteissa on yksinkertaisinta ottaa yhteyttä asuinmaan kansallisiin elimiin, mutta myös EU-elimistä voi saada apua.

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta

EU-lainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa sinulla on oikeus (SEUT, 227 artikla) esittää vetoomus Euroopan parlamentille. Voit toimittaa vetoomuksesi postitse tai sähköisesti Euroopan parlamentin verkkosivuston kautta. Lisätietoja Euroopan parlamentille tehtävistä vetoomuksista on EU-kansalaisuutta ja vapaata liikkuvuutta käsittelevällä sivustolla.

Euroopan komissio

Voit ottaa yhteyttä Euroopan komissioon mistä tahansa laista, asetuksesta tai hallinnollisesta määräyksestä tai sellaisen puutteesta tai EU-maan toiminnasta, joka mielestäsi rikkoo EU-lainsäädäntöä.

Euroopan komissio voi käsitellä kantelun, jos kyse on siitä, että jonkin EU-maan viranomaiset toimivat EU-lainsäädännön vastaisesti. Jos kantelu koskee yksityishenkilön tai yksityisen elimen toimia (etkä voi osoittaa, että kansallisten viranomaisten toimet liittyvät tapaukseen), sinun on pyrittävä ratkaisemaan asia kansallisella tasolla (tuomioistuimen tai muun riitojenratkaisumenettelyn avulla). Euroopan komissio ei voi puuttua tapauksiin, joissa on kyse pelkästään yksityishenkilöistä tai yksityisistä elimistä eikä viranomaisista.

Jos et ole EU-lainsäädännön asiantuntija, sinun voi olla vaikea täsmällisesti selvittää, mitä EU-säädöstä on mahdollisesti rikottu. Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelun kautta voit saada neuvoja nopeasti ja vapaamuotoisesti omalla kielelläsi.

Euroopan oikeusasiamies

Jos Euroopan komissio ei mielestäsi ole käsitellyt tapaustasi asianmukaisesti, voit ottaa yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen (SEUT, 24 ja 228 artikla).

Miten Euroopan komissiolle tehdään kantelu

Kantelu on tehtävä erityisellä kantelulomakkeella sen käsittelyn helpottamiseksi. Lomakkeen voi täyttää millä tahansa virallisella EU-kielellä. Kantelusta on mahdollisimman selvästi ja tarkasti käytävä ilmi:

 • mitä EU-säädöstä kansalliset viranomaiset mielestäsi ovat rikkoneet ja miten
 • mihin toimiin olet jo ryhtynyt tilanteen oikaisemiseksi.

Miten Euroopan komissio käsittelee kantelusi?

Euroopan komissiolle tehtävät kantelut käyvät läpi seuraavat vaiheet:

 • Euroopan komissio lähettää sinulle 15 työpäivän kuluessa vahvistuksen siitä, että se on ottanut kantelusi vastaan.
 • Jos et ole käyttänyt vakiomuotoista kantelulomaketta, Euroopan komissio pyytää sinua lähettämään kantelun uudelleen.
 • Seuraavien 12 kuukauden kuluessa komissio käsittelee kantelusi ja päättää, aloittaako se muodollisen rikkomusmenettelyn kyseistä EU-maata vastaan.
 • Jos asia on erityisen monimutkainen tai jos komissio tarvitsee sinulta tai muilta tahoilta lisätietoja tai täsmennyksiä, saattaa päätöksen tekeminen kestää kauemmin kuin 12 kuukautta. Sinulle ilmoitetaan, jos kantelusi arviointiin kuluu yli 12 kuukautta.
 • Jos komissio päättää, että kantelusi on perusteltu ja muodollinen rikkomusmenettely aloitetaan, se ilmoittaa sinulle asian etenemisestä.
 • Jos komissio ottaa yhteyttä kantelusi kohteena olevan maan viranomaisiin, se paljastaa henkilöllisyytesi vain, jos olet antanut siihen nimenomaisen luvan.
 • Jos komissio on sitä mieltä, että ongelmasi voidaan tehokkaammin ratkaista epävirallisten tai tuomioistuinten ulkopuolisten ongelmanratkaisupalvelujen kautta, se voi ehdottaa, että asia siirretään niiden käsiteltäväksi.
 • Jos komissio katsoo, että tapauksessa ei ole rikottu EU-lainsäädäntöä, se ilmoittaa siitä sinulle kirjeitse ennen käsittelyn lopettamista.
 • Voit milloin tahansa antaa komissiolle kanteluasi koskevia lisätietoja tai pyytää tapaamista komission edustajien kanssa.

Lisätietoa kantelun tekijän asemasta: Tiedonanto kantelijan asemasta unionin oikeuden soveltamista koskevissa asioissa.

Kantelun tekeminen verkossa

Voit täyttää ja lähettää verkkolomakkeen.

Kantelun tekeminen sähköpostitse tai kirjeitse

Jos haluat tehdä kantelun sähköpostitse tai paperilla, sinun on käytettävä kantelulomaketta, joka on saatavilla kaikilla virallisilla EU-kielillä. Tutustu lomakkeen täyttöohjeisiin ja noudata niitä.

Lomakkeen rakenne auttaa kantelun muotoilussa ja kaikkien tarpeellisten tietojen toimittamisessa. Käsittelyn helpottamiseksi kiinnitä huomiota siihen, että koneella tai käsin täytetyt tiedot ovat helposti luettavissa.

Komissiolle lähetetään joskus viestejä sähköpostipalveluista (esim. ...@pec.it -osoitteista), joissa käyttäjä saa virallisen kuittauksen viestin toimituksesta. Teknisistä syistä komissio ei voi lähettää vastauksia tällaisten palvelujen osoitteisiin. Ilmoita siis kantelulomakkeessa tavanomainen sähköpostiosoite ja/tai postiosoite, jotta komissio voi vastata kanteluusi.

8 KESÄKUU 2021
Kantelulomake – EU-lainsäädännön rikkominen
suomi
(68.82 KB - DOCX)
Lataa
 • български
  (70.38 KB - DOCX)
  Lataa
 • español
  (66.89 KB - DOCX)
  Lataa
 • čeština
  (70.15 KB - DOCX)
  Lataa
 • dansk
  (69.04 KB - DOCX)
  Lataa
 • Deutsch
  (69.73 KB - DOCX)
  Lataa
 • eesti
  (69.18 KB - DOCX)
  Lataa
 • ελληνικά
  (72.41 KB - DOCX)
  Lataa
 • English
  (71.17 KB - DOCX)
  Lataa
 • français
  (70.02 KB - DOCX)
  Lataa
 • Gaeilge
  (69.77 KB - DOCX)
  Lataa
 • hrvatski
  (69.47 KB - DOCX)
  Lataa
 • italiano
  (69.58 KB - DOCX)
  Lataa
 • latviešu
  (69.41 KB - DOCX)
  Lataa
 • lietuvių
  (69.22 KB - DOCX)
  Lataa
 • magyar
  (71.56 KB - DOCX)
  Lataa
 • Malti
  (69.28 KB - DOCX)
  Lataa
 • Nederlands
  (68.86 KB - DOCX)
  Lataa
 • polski
  (70.51 KB - DOCX)
  Lataa
 • português
  (69.21 KB - DOCX)
  Lataa
 • română
  (69.67 KB - DOCX)
  Lataa
 • slovenčina
  (70.86 KB - DOCX)
  Lataa
 • slovenščina
  (68.83 KB - DOCX)
  Lataa
 • svenska
  (68.69 KB - DOCX)
  Lataa

Tietojen luottamuksellisuutta koskeva ilmoitus - EU:n lainsäädännön soveltamista koskevien kantelujen käsittely

Kantelut lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIUM

tai

maassasi toimivaan Euroopan komission edustustoon

 

icon info

Käyttäjäkysely kantelulomakkeesta, joka koskee EU:n lainsäädännön soveltamista jäsenvaltiossa

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä käyttäjien kokemuksia vakiomuotoisesta lomakkeesta, jolla tehdään komissiolle kantelu EU:n lainsäädännön soveltamisesta jäsenvaltiossa.

Mitä komissio voi ja ei voi tehdä

Tutkittuaan kantelusi tosiseikat komissio päättää, antaako kantelu aiheen jatkotoimiin. Komissio voi päättää olla aloittamatta virallista rikkomusmenettelyä, vaikka se olisi sitä mieltä, että EU:n lainsäädäntöä on rikottu. Tiettyjen tapausten käsittelyyn soveltuvat paremmin muut kansallisen tai EU-tason oikeussuojamekanismit. Tämä pätee erityisesti virheellistä soveltamista koskeviin yksittäistapauksiin, joissa ei ole riittävää näyttöä yleisestä käytännöstä, EU:n lainsäädännön noudattamista koskevasta ongelmasta tai EU:n lainsäädännön järjestelmällisestä noudattamatta jättämisestä. Tällaisissa tapauksissa komissio ohjaa kantelijat pääsääntöisesti kansalliselle tasolle, jos tehokasta oikeussuojaa on saatavilla (ks. tiedonanto kantelijan asemasta unionin oikeuden soveltamista koskevissa asioissa).
Esimerkiksi vuonna 2017 komissio päätti lopettaa rahapelialaa koskevien kantelujen käsittelyn. Komissio katsoi tällöin, että sen prioriteettina ei ole käyttää rikkomusmenettelyyn liittyvää toimivaltaansa EU:n sisämarkkinoiden edistämiseen sähköisten rahapelien alalla. Sen mukaan rahapelialan kantelut voidaan käsitellä tehokkaammin kansallisissa tuomioistuimissa.
Toisaalta, jos komissio vie EU-maan tuomioistuimeen ja voittaa asian, kyseisen maan on toteutettava kaikki toimenpiteet rikkomusten korjaamiseksi.
Jos komissio saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, voi kestää useita vuosia ennen kuin unionin tuomioistuin antaa tuomionsa. Unionin tuomioistuimen tuomiot poikkeavat kansallisten tuomioistuinten tuomioista. Unionin tuomioistuin antaa tuomion, jossa todetaan, että unionin lainsäädäntöä on rikottu (tai että sitä ei ole rikottu). Unionin tuomioistuin ei voi kumota Euroopan unionin lainsäädännön vastaista kansallista säädöstä, määrätä kansallista viranomaista mukautumaan yksityishenkilön vaatimuksiin eikä tuomita EU-maata maksamaan vahingonkorvauksia yksityishenkilölle, jolle Euroopan unionin lainsäädännön rikkominen on aiheuttanut vahinkoa. Korvauksen hakemista varten kantelijan on vietävä asia kansalliseen tuomioistuimeen kansallisessa lainsäädännössä asetetussa määräajassa.

Samaa asiaa koskevien kanteluiden vastaanottoilmoitukset

Jos samasta asiasta tehdään useampia kanteluja, komissio kirjaa ne samalla viitenumerolla.

Tietojen luottamuksellisuutta koskeva ilmoitus - EU:n lainsäädännön soveltamista koskevien kantelujen käsittely