Skip to main content
Генерална дирекцияЕВРОСТАТ

Евростат — европейска статистика

Евростат е статистическата служба на Европейския съюз. Тя отговаря за публикуването на висококачествени европейски статистически данни и показатели, които дават възможност за сравнения между държавите и регионите.

Новини

Новини от това ведомство

Отговорности

Статистика

  • разработва хармонизирани определения, класификации и методологии за изготвяне на официални европейски статистически данни в сътрудничество с националните статистически органи
  • изготвя обобщени данни за Европейския съюз и еврозоната, като използва данните, събирани от националните статистически органи съгласно хармонизираните стандарти
  • предоставя свободен достъп до европейските статистически данни на лицата, отговорни за вземането на решения, и гражданите чрез своя уебсайт и други канали

Мисия

Планове и доклади

Работна програма на Комисията — преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план — стратегия на ведомството с цели за 2020—2024 г.

План за управление — предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността — постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

1 MАРТ 2023 Г.
Eurostat - Organisation chart
English
(390.42 KB - PDF)
Изтегляне

Контакт

Име
Евростат — европейска статистика
Телефонен номер
+ 352 4301 1 (централа на Евростат)
Пощенски адрес
Евростат — европейска статистика, Европейска комисия, 2920 Люксембург, Люксембург