Skip to main content

Az adatvédelmi tisztviselő által vezetett nyilvántartás

Az átláthatóság jegyében a Bizottság közzétette a nyilvántartást az interneten, így ahhoz minden érdeklődő személy hozzáférhet.

Az adatvédelmi tisztviselőnek nyilvántartást kell vezetnie a Bizottság által végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartásnak, mely minden érdeklődő számára hozzáférhető, információkat kell tartalmaznia az összes adatkezelési művelet céljáról és feltételeiről.

Az adatbázis rekordjainak legalább az alábbi információkat tartalmazniuk kell:

a) az adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint – ha van ilyen – az adatfeldolgozó és a közös adatkezelő neve és elérhetősége;

b) az adatkezelés céljai;

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

d) azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a más tagállambeli és harmadik országbeli címzetteket, valamint a nemzetközi szervezeteket is;

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításának adatai, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a megfelelő garanciákra vonatkozó dokumentáció;

f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

g) ha lehetséges, a 33. cikkben említett technikai és szervezési biztonsági intézkedések általános leírása.

Nyilvántartás