Preskoči na glavno vsebino

Delo Evropske komisije na področju strategije in politike

Glavne naloge na področju strategije in politike

Evropska komisija ima aktivno vlogo pri razvoju skupne strategije EU ter pri oblikovanju in izvajanju politik EU. Redno ocenjuje in poroča o svojih politikah.

Strateške prednostne naloge

Evropska komisija skupaj z drugimi institucijami EU oblikuje skupno strateško in politično usmeritev EU.

Vsakih pet let ob začetku novega mandata Komisije predsednica oziroma predsednik Komisije določi politične prednostne naloge za prihodnji mandat.

Komisija te prednostne naloge vključi v letni delovni program, s katerim določi načrt ukrepov za naslednjih dvanajst mesecev.

Več o njenih strateških prednostnih nalogah in ciljih, mednarodnih strategijah in odnosih z državami nečlanicami EU.

Priprava in izvajanje politik

Evropska komisija pripravlja in izvaja politike EU, tako da:

  • predlaga predpise Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije
  • pomaga državam EU pri izvajanju zakonodaje EU
  • upravlja proračun EU in dodeljuje sredstva
  • skupaj z Evropskim sodiščem zagotavlja skladnost z zakonodajo EU
  • zastopa Evropsko unijo zunaj Evrope (skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje, diplomatsko službo EU)

Politike EU naj bi koristile državljanom, podjetjem in drugim deležnikom v EU. Odločanje o pobudah za nove politike Komisije je interno in poteka po določenem postopku.

Orodja boljšega pravnega urejanja zagotavljajo, da vsaka nova politika temelji na dokazih in najboljših praksah.

Kako Evropska komisija sprejema odločitve o politikah.

Poročanje

Evropska komisija svoje delo načrtuje in o njem poroča v okviru letnega cikla strateškega načrtovanja in priprave programov. Evropska komisija redno objavlja poročila za vsak cikel.

Letna poročila o dejavnostih

Letna poročila o upravljanju in smotrnosti

Vrednotenje

Komisija stalno ocenjuje, ali politike EU izpolnjujejo potrebe evropskih podjetij in državljanov. Vrednotenja ocenjujejo uspešnost, učinkovitost, ustreznost, skladnost in dodano vrednost za EU. O vrednotenjih je javnost obveščena s kažipoti vrednotenja.

Vrednotenje politik