Skip to main content
Izpildaģentūra<i>CINEA</i>

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) pārvalda Eiropas Komisijas programmas, kas veicina dekarbonizāciju un ilgtspējīgu izaugsmi.

Jaunumi

CINEA jaunumi

Gaidāmie CINEA pasākumi

Pienākumi

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra pārvalda šādas ES programmas:

  • Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) 
  • “Apvārsnis Eiropa”
  • Inovāciju fonds
  • Programma LIFE
  • ES Atjaunīgās enerģijas finansēšanas mehānisms
  • Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms
  • Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds 

Šī aģentūra pārvalda programmas šādu jomu rīcībpolitiku atbalstam:

Mobility and Transport

Enerģētika

Climate action

Uzdevumi un struktūrshēma 

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma - pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Gada darbības pārskats - dienesta paveiktais, iepriekšējā gadā izmantotie resursi

Gada darba programma - budžeta pozīcija konkrētām politikas jomām un finansēšanas programmas kārtējam gadam

Vadība un organizācija

Kontaktinformācija

Nosaukums
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA), European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija