Skip to main content

Inbreukprocedure

Volgens de EU-Verdragen kan de Commissie juridische stappen ondernemen (een "inbreukprocedure") tegen een EU-land dat de EU-wetgeving niet naar behoren toepast. De Commissie kan de zaak ook aanhangig maken bij het Hof van Justitie, dat in bepaalde gevallen financiële sancties kan opleggen.

Stadia van de inbreukprocedure

De Commissie onderzoekt mogelijke schendingen van het EU-recht op basis van eigen onderzoek of klachten van burgers, ondernemingen en andere belanghebbenden.

 

Formele procedure

 

Als het EU-land niet laat weten hoe het de bepalingen van de richtlijn alsnog volledig en correct omzet, of de vermoedelijke schending van het EU-recht niet corrigeert, kan de Commissie een formele inbreukprocedure beginnen. De procedure verloopt in een aantal stappen die zijn vastgelegd in de EU-verdragen, elk met een formeel besluit aan het eind:

  1. De Commissie stuurt het betrokken land een ingebrekestelling met een verzoek om meer informatie waarop het land binnen een bepaalde periode, meestal 2 maanden, gedetailleerd moet antwoorden.
  2. Als de Commissie tot de conclusie komt dat het land niet voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de EU-wetgeving, kan zij een met redenen omkleed advies sturen: een formeel verzoek om aan het EU-recht te voldoen. Daarin legt de Commissie uit waarom zij van oordeel is dat het land de EU-wetgeving schendt. Ook verzoekt de Commissie het EU-land om binnen een bepaalde termijn, doorgaans 2 maanden, mee te delen welke maatregelen het heeft getroffen.
  3. Als het EU-land daar nog steeds geen gevolg aan geeft, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie. De meeste zaken worden opgelost zonder dat zij aan het Hof moeten worden voorgelegd.
  4. Als een land niet op tijd maatregelen meedeelt waarmee aan de bepalingen van een richtlijn wordt voldaan, kan de Commissie het Hof vragen om boetes op te leggen.
  5. Oordeelt het Hof dat een land het EU-recht heeft geschonden, dan moeten de nationale autoriteiten actie ondernemen om aan het arrest van het Hof te voldoen.

Wat als een land de beslissing van het Hof niet naleeft?

Als het EU-land, ondanks het arrest van het Hof, de situatie nog niet rechtzet, kan de Commissie de zaak opnieuw voorleggen aan het Hof.

Financiële sancties

Als een EU-land voor de tweede keer bij het Hof wordt aangeklaagd, stelt de Commissie het Hof voor om een financiële sanctie op te leggen, die kan bestaan uit één boete en/of een dwangsom per dag.

Voor de berekening van het bedrag wordt rekening gehouden met:

  • het belang van de regels die zijn geschonden en de gevolgen van die inbreuk voor algemene en bijzondere belangen
  • de periode dat de EU-wetgeving niet is nageleefd
  • de financiële draagkracht van het land, om ervoor te zorgen dat de boete een afschrikkende werking heeft

Het bedrag dat de Commissie voorstelt, kan het Hof in zijn uitspraak nog aanpassen.

20 FEBRUARI 2019
Mededeling berekeningsmethode 2019
Nederlands
(146.89 KB - HTML)
Downloaden
22 FEBRUARI 2019
Mededeling berekeningsmethode 2010
Nederlands
(51.09 KB - PDF)
Downloaden
22 FEBRUARI 2019
Mededeling berekeningsmethode 2005
Nederlands
(294.67 KB - PDF)
Downloaden

Jaarlijkse updates van de gegevens waarop de Commissie de hoogte van financiële sancties baseert 

Bekendmaking van besluiten

Besluiten van de Commissie over inbreuken zijn online beschikbaar. U kunt ernaar zoeken op EU-land, beleidsterrein of datum.

Ieder jaar publiceert de Commissie ook een verslag over de belangrijkste aspecten van de toepassing van het EU-recht met uitleg over de inbreukprocedures per beleidsterrein en per land.

Jaarverslagen over het toezicht op de naleving van het EU-recht