Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Преглед на законодателството на ЕС за защита на потребителите — нов търговски механизъм за потребителите

Нов търговски механизъм за потребителите

Инициативата Нов търговски механизъм за потребителите имаше за цел укрепване на прилагането на законодателството на ЕС за защита на потребителите в светлината на нарастващия риск от нарушения в целия ЕС и модернизиране на правилата на Съюза за защита на потребителите с оглед на развитието на пазара. Комисията прие инициативата на 11 април 2018 г.

Инициативата се състоеше от две предложения за директиви и едно съобщение. 

  • COM(2018) 183: Съобщение „Нов търговски механизъм за потребителите“
  • COM(2018) 184: Предложение относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения („предложение за представителни искове“).
  • COM(2018) 185: Предложение за изменение на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори, Директива 98/6/ЕО относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите, Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите („Предложение за по-добро прилагане и модернизиране“).

В резултат на тези предложения Европейският парламент и Съветът приеха на 27 ноември 2019 г. Директивата относно по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС 

Информация за тази нова директива е достъпна в информационния документ Нов механизъм: какви ще са ползите за мен като потребител?.

Директивата относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите бе приета на 25 ноември 2020 г.

Държавите членки разполагат със срок до 25 декември 2022 г., за да транспонират директивата в националните си правни системи, а до 25 юни 2023 г. – за да започнат да прилагат националните разпоредби, чрез които се транспонира директивата.

Директиви, обхванати от законодателните предложения за новия търговски механизъм за потребителите

Unfair commercial practices directive

Unfair contract terms directive

Injunctions directive

Consumer Rights Directive

Price indication directive

Оценка на въздействието и обща оценка (проверка за пригодност)

Законодателните предложения от пакета за нов търговски механизъм за потребителите се основават на оценка на въздействието, включваща обществена консултация:

Public consultation on the targeted revision of EU consumer law directives

Impact assessment - New Deal for Consumers

Summary of the Impact Assessment - New Deal for Consumers

30 ЮНИ 2017
Inception impact assessment for the targeted revision of consumer law directives - Ares(2017)3287178
English
(383.33 KB - PDF)
Изтегляне
10 АПРИЛ 2018
Inception impact assessment for the revision of the Injunctions Directive - Ares(2017)5324969
English
(2.85 KB - HTML)
Изтегляне

Приемането на пакета „Нов търговски механизъм за потребителите“ последва всеобхватна оценка на директивите на ЕС в областта на защитата на потребителите, резултатите от която бяха публикувани на 29 май 2017 г.

В тази оценка – проверката за пригодност – бе оценено дали действащите директиви в областта на потребителското и маркетинговото право все още са подходящи за целта. Успоредно с това бе извършена специфична оценка на Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите. 

9 АВГУСТ 2017
Understanding the fitness check
English
(497.47 KB - PDF)
Изтегляне

Граждански диалози относно новия търговски механизъм за потребителите

Това бе поредица от прояви в държавите от ЕС, по време на които бе обяснено какво прави Съюзът за потребителите и бяха изслушани техните виждания за това какво би могъл да направи ЕС във връзка с опасенията им.

Documents