Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σήματα της ΕΕ

Σήματα ποιότητας των προϊόντων της ΕΕ, λογότυποι γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, ενεργειακά και περιβαλλοντικά σήματα, επισήμανση χημικών προϊόντων. 

Προδιαγραφές ποιότητας της ΕΕ

Σήμα «CE»- Κανόνες της ΕΕ για το σήμα «CE», τρόποι απόκτησης σήματος «CE», κανόνες και πρότυπα για τους εισαγωγείς και τους διανομείς.

Σήμα «CE» στην Ευρώπη - Πληροφορίες σχετικά με το σήμα «CE» σε χώρες της ΕΕ, τρόπος αναπαραγωγής του σήματος «CE».

Οικολογικό σήμα - Ειδήσεις, επικαιροποιήσεις και ανάλυση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για το οικολογικό σήμα, αναζήτηση προϊόντων που καλύπτονται από το οικολογικό σήμα.

Οικολογικό σήμα της ΕΕ - Προϊόντα που καλύπτονται από το οικολογικό σήμα της ΕΕ, κριτήρια για την απονομή οικολογικού σήματος, τρόπος υποβολής αίτησης για οικολογικό σήμα, κόστος αίτησης και ετήσια τέλη. 

Ενεργειακά σήματα

Ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα - Απαιτήσεις για ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, κανόνες της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση και τον οικολογικό σχεδιασμό, το πρόγραμμα «energy star» της ΕΕ. 

Ενεργειακά σήματα - Τρόπος επισήμανσης των προϊόντων ανάλογα με την ενεργειακή κατανάλωση, κανονισμοί της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση, για ποια προϊόντα απαιτείται ενεργειακό σήμα, τρόπος υποβολής τεχνικής τεκμηρίωσης, κανόνες για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.

Επισήμανση των προϊόντων αλιείας και άλλων τροφίμων

Σήματα για προϊόντα αλιείας - Οδηγοί της ΕΕ σχετικά με πληροφορίες για τα τρόφιμα και την επισήμανση καταναλωτικών προϊόντων, το οικολογικό σήμα για τα προϊόντα αλιείας, νομοθεσία της ΕΕ για τα προϊόντα αλιείας.

Κανόνες επισήμανσης τροφίμων - Κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων και την ενημέρωση των καταναλωτών, ισχυρισμοί για την υγεία, φυσικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής, κανονισμοί για ειδικές ομάδες τροφίμων.

Πιστοποίηση EMAS - Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ (EMAS), απαιτήσεις και οφέλη του EMAS, το EMAS για τις μικρές επιχειρήσεις, εθνικές αρχές που εκδίδουν πιστοποιητικά EMAS.

Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου EMAS - Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου EMAS 
Σήματα ποιότητας για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα
Επισήμανση χημικών προϊόντων

Σήματα ποιότητας για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα - Λογότυποι της ΕΕ για γεωργικά προϊόντα, βάσεις δεδομένων προϊόντων που έχουν καταχωριστεί με σήματα ποιότητας της ΕΕ, κανόνες και πρωτοβουλίες για την προστασία των γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ.

Λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ - Λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, παραγωγή βιολογικών προϊόντων, κανόνες, έλεγχοι, διεθνές εμπόριο.

Επισήμανση χημικών προϊόντων

Επισήμανση χημικών προϊόντων - Τρόπος συμμόρφωσης με τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, τρόπος ταξινόμησης των χημικών προϊόντων, υποβολή ουσίας στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης.