Skip to main content
Generálne riaditeľstvoSANTE

Zdravie a bezpečnosť potravín

Tento útvar Komisie je zodpovedný za politiku EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a zdravia a za monitorovanie vykonávania súvisiacich právnych predpisov.

Aktuality

Úlohy

Naše ciele

Chceme, aby sa Európa stala zdravším a bezpečnejším miestom. Naším poslaním je chrániť zdravie občanov a monitorovať bezpečnosť potravín.

Našim cieľom je:

Čo robíme

Naše ciele dosiahneme tak, že budeme monitorovať situáciu, počúvať názory spoločnosti a prijímať adekvátne opatrenia.

Monitorujeme

Keď EÚ prijme právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín a verejného zdravia, národné vlády a regionálne a miestne samosprávy ich musia začať uplatňovať. Musia zabezpečiť, aby orgány na jednotlivých úrovniach, spoločnosti a výrobcovia potravín tieto pravidlá dodržiavali. Jednou z našich úloh je dohliadať, že je to naozaj tak.

Počúvame

Pri tvorbe politík chceme prostredníctvom konzultácií vypočuť všetky zainteresované strany. Do úvahy berieme taktiež súvisiace politiky EÚ, napríklad v oblasti obchodu, konkurencieschopnosti, ochrany životného prostredia a zohľadňujeme aj obavy zainteresovaných strán.

Konáme

Tam, kde sú potrebné opatrenia na úrovni EÚ, navrhujeme právne predpisy a podporujeme projekty. Okrem toho podporujeme vnútroštátne alebo regionálne orgány, v prípade, že dokážu danú záležitosť vyriešiť lepšie.

GR SANTE pripravuje a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

Food safety

Public health

Plány a správy

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Vedenie a organizácia

Health and food safety - Organisation chart
English
(605.07 KB - PDF)
Stiahnuť

Kontakt

Meno/Názov
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11 (telefónna ústredňa Komisie)
Poštová adresa
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko