Skip to main content

Överträdelseförfarande

Enligt EU-fördragen kan kommissionen inleda överträdelseförfaranden mot EU-länder som inte genomför EU-lagstiftningen. Kommissionen kan överlämna ärendet till EU-domstolen som i vissa fall utdömer böter.

Hur går det till?

Kommissionen kan själv upptäcka överträdelser av EU-lagstiftningen eller få in klagomål från privatpersoner, företag eller andra berörda.

 

Formellt förfarande

 

Om landet inte har anmält åtgärder för att införliva ett direktiv eller inte åtgärdar den misstänkta överträdelsen, kan kommissionen inleda ett formellt överträdelseförfarande. I fördragen anges de olika stegen i förfarandet:

  1. Kommissionen skickar en formell underrättelse till landet och begär mer information. Landet har i allmänhet två månader på sig att svara.
  2. Om kommissionen anser att landet inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, kan den skicka ett motiverat yttrande, dvs. en formell uppmaning att följa lagstiftningen. Där förklarar kommissionen varför den anser att landet har brutit mot EU-rätten och begär information om de åtgärder som har vidtagits. Landet har i allmänhet två månader på sig att svara.
  3. De flesta ärenden går att lösa på ett tidigt stadium, men om landet fortfarande inte uppfyller sina skyldigheter kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen.
  4. Om ett land inte har anmält åtgärder för att införliva ett direktiv kan kommissionen föreslå att domstolen utdömer böter.
  5. Om domstolen anser att ett land har brutit mot EU-rätten måste de nationella myndigheterna vidta åtgärder för att följa domstolens dom.

Vad händer om landet inte följer domstolens dom?

Om landet inte löser problemet enligt domstolens dom kan kommissionen skicka tillbaka ärendet till EU-domstolen.

Böter

När ärendet kommer till domstolen för andra gången kan kommissionen föreslå att landet ska betala ett standardbelopp och/eller böter.

Böterna beräknas utifrån

  • hur viktiga bestämmelserna som inte följts är och överträdelsens konsekvenser för allmänna och enskilda intressen
  • hur länge landet har underlåtit att tillämpa EU-lagstiftningen
  • landets betalningsförmåga, så att böterna får en avskräckande effekt.

Domstolen kan i sin dom ändra det belopp som kommissionen har föreslagit.

20 FEBRUARI 2019
Meddelande om beräkningsmetoden (2019)
svenska
(146.22 KB - HTML)
Ladda ner
22 FEBRUARI 2019
Meddelande om beräkningsmetoden (2010)
svenska
(46.76 KB - PDF)
Ladda ner
22 FEBRUARI 2019
Meddelande om beräkningsmetoden (2005)
svenska
(327.23 KB - PDF)
Ladda ner

Årliga uppdateringar av beräkningsgrunder för bötesbelopp 

Publicering av överträdelsebeslut

Information om kommissionens beslut om överträdelser finns på nätet, där du kan söka på EU-land, politikområde och datum.

Kommissionen ger också ut årsrapporter om tillämpningen av EU-rätten där du även hittar överträdelseärenden per politikområde och land.

Årsrapporter om kontrollen av EU-rättens tillämpning