Skip to main content

Řízení o nesplnění povinnosti

Podle Smluv EU může Komise proti zemi Unie, jež neprovádí unijní právo, podniknout právní kroky (tzv. řízení o nesplnění povinnosti). Komise se ve věci nesplnění povinností může obrátit na Soudní dvůr, který může v některých případech uložit finanční sankce.

Fáze řízení o nesplnění povinnosti

Komise zjišťuje případy porušení práva EU na základě svých vlastních šetření nebo na základě stížností ze strany občanů, podniků či jiných zainteresovaných stran.

Formální řízení

Pokud příslušná evropská země nesdělí, kterými opatřeními plně dotčená ustanovení směrnic provádí, nebo nezjedná nápravu vytýkaného porušení předpisů EU, může Komise zahájit formální řízení o nesplnění povinnosti. Toto řízení se skládá z několika kroků, které jsou stanoveny ve Smlouvách. Každý krok je zakončen formálním rozhodnutím:

  1. Komise zašle dané zemi výzvu k zaslání dalších informací a ta musí ve stanovené lhůtě (obvykle 2 měsíců) zaslat podrobnou odpověď.
  2. Dospěje-li Komise k závěru, že země neplní své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU, může zaslat odůvodněné stanovisko s formální žádostí o zajištění souladu s právem EU. V něm objasní, proč se domnívá, že tato země porušuje unijní právo. Rovněž požádá, aby daná země ve stanovené lhůtě (obvykle do 2 měsíců) informovala Komisi o přijatých opatřeních.
  3. Jestliže ani poté daný členský stát nedosáhne souladu s právem EU, může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru. Většina případů je vyřešena předtím, než je věc Soudnímu dvoru postoupena.
  4. Pokud daná země EU včas nesdělí, kterými opatřeními provádí ustanovení směrnice, může Komise požádat Soudní dvůr o uložení pokuty.
  5. Jestliže Soudní dvůr shledá, že daná země právní předpisy EU porušila, musí její vnitrostátní orgány přijmout opatření, aby rozsudku Soudního dvora vyhověla.

Nedodržení soudního rozhodnutí

Pokud ani přes rozhodnutí Soudního dvora daná země nezjedná nápravu, může Komise případ předat znovu Soudnímu dvoru.

Finanční sankce

Když se Komise obrací na Soudní dvůr podruhé, navrhne, aby Soudní dvůr udělil finanční sankce, a to ve formě paušální částky a/anebo penále.

Výše těchto sankcí se vypočte s ohledem na tyto skutečnosti:

  • závažnost předpisů, které byly porušeny, a dopad nesplnění povinností na obecné a jednotlivé zájmy
  • období, po které nebylo právo EU uplatňováno
  • schopnost této země sankci uhradit (finanční sankce musí mít odrazující účinek)

Částku, kterou Komise navrhuje, může Soudní dvůr ve svém rozhodnutí změnit.

20 ÚNOR 2019
Sdělení o metodě výpočtu 2019
čeština
(146.31 KB - HTML)
Stáhnout
22 ÚNOR 2019
Sdělení o metodě výpočtu 2010
čeština
(149.49 KB - PDF)
Stáhnout
22 ÚNOR 2019
Sdělení o metodě výpočtu 2005
čeština
(399.62 KB - PDF)
Stáhnout

Roční aktualizace údajů, které Komise používá k výpočtu finančních sankcí

Zveřejnění rozhodnutí Komise ohledně nesplnění povinnosti

Informace o tom, jak Komise v dané věci rozhodla, jsou dostupné online. Rozhodnutí je možné vyhledávat podle země EU, oblastí politiky nebo data.

Komise rovněž zveřejňuje výroční zprávu, v níž shrnuje klíčové aspekty uplatňování práva EU a uvádí případy nesplnění povinností v jednotlivých oblastech politiky a v jednotlivých zemích.

Výroční zprávy o kontrole uplatňování práva EU