Skip to main content

Gospodarka, finanse i euro

Co robi Komisja

Cele

  • wspieranie polityki sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu w strefie euro i UE
  • wspieranie stabilności makroekonomicznej i budżetowej w strefie euro i UE
  • usprawnienie funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej
  • promowanie inwestycji w UE
  • unikanie lub korygowanie zaburzeń równowagi makroekonomicznej w Unii Europejskiej
  • ściślejsza koordynacja krajowych polityk strukturalnych
  • promowanie dobrobytu poza obszarem UE