Skip to main content

W wyniku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, rynku wewnętrznego i unii celnej powstały bariery dla handlu i wymiany międzynarodowej, z jakimi nie mieliśmy do czynienia przed 1 stycznia 2021 r.

Konsekwencje dla administracji publicznych, firm i osób prywatnych są nieuchronne, dotkliwe i dalekosiężne, mimo podpisania umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią.

Komisja zorganizowała dla administracji państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów szkolenia i udostępniła im wytyczne. Nadal będzie organizować szkolenia tematyczne dla przedstawicieli poszczególnych sektorów ze wszystkich państw członkowskich. Ma to ułatwić wdrażanie środków gotowości, w szczególności w zakresie kontroli granicznych osób i towarów.

Jeśli chodzi o kwestie związane ze stosowaniem umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią, osoby prywatne, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa mogą kontaktować się z serwisem informacyjnym Europe Direct.

Komisja planuje również utworzenie punktu kompleksowej obsługi, za pośrednictwem którego europejskie przedsiębiorstwa, organizacje branżowe i organizacje pozarządowe będą mogły składać skargi dotyczące barier w handlu występujących w państwach nienależących do UE oraz niewywiązywania się przez te państwa z zobowiązań podjętych w umowach handlowych, w tym również dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Wytyczne sektorowe

W ramach wsparcia Komisja przeprowadza obecnie analizę – prowadzącą w razie potrzeby do aktualizacji – ponad 100 sektorowych zawiadomień dotyczących gotowości, które opublikowała w trakcie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem prowadzonych na podstawie art. 50 (wersje te są dostępne tutaj). Te spośród nich, które zostały już zaktualizowane, zamieszczamy poniżej. Zawiadomienia zawierają szczegółowe informacje dotyczące kroków, jakie muszą podjąć administracje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne w celu przygotowania się do zmian.

16 MARZEC 2020
Transport lotniczy
polski
(320.02 KB - PDF)
Pobierz
8 KWIECIEŃ 2020
Hodowla zwierząt
polski
(345.11 KB - PDF)
Pobierz
1 KWIECIEŃ 2020
Transport zwierząt
polski
(343.59 KB - PDF)
Pobierz
7 LIPIEC 2020
Zarządzanie aktywami
polski
(511.05 KB - PDF)
Pobierz
26 MAJ 2020
Audiowizualne usługi medialne
polski
(319.13 KB - PDF)
Pobierz
18 GRUDZIEŃ 2020
Motoryzacja - emisja CO2
polski
(344 KB - PDF)
Pobierz
9 SIERPIEŃ 2021
Bezpieczeństwo lotnicze i morskie
polski
(430.97 KB - PDF)
Pobierz
16 MARZEC 2020
Bezpieczeństwo lotnictwa
polski
(371.51 KB - PDF)
Pobierz
7 LIPIEC 2020
Usługi bankowe i płatnicze
polski
(459.63 KB - PDF)
Pobierz
17 CZERWIEC 2020
Produkty biobójcze
polski
(502.38 KB - PDF)
Pobierz
30 MARZEC 2020
Przepisy dotyczące chemikaliów zawarte w rozporządzeniu REACH
polski
(379.49 KB - PDF)
Pobierz
27 SIERPIEŃ 2020
Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych („współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych”)
polski
(609.54 KB - PDF)
Pobierz
7 MAJ 2020
Badania kliniczne
polski
(374.04 KB - PDF)
Pobierz
8 MARZEC 2021
Prawo spółek
polski
(359.48 KB - PDF)
Pobierz
16 MARZEC 2020
Ochrona konsumentów i prawa pasażerów
polski
(485.28 KB - PDF)
Pobierz
23 CZERWIEC 2020
Prawa autorskie
polski
(387.4 KB - PDF)
Pobierz
13 MARZEC 2020
Produkty kosmetyczne
polski
(365.11 KB - PDF)
Pobierz
7 LIPIEC 2020
Agencje ratingowe
polski
(491.54 KB - PDF)
Pobierz
17 SIERPIEŃ 2020
Dobra kultury (wywóz i przywóz)
polski
(281.28 KB - PDF)
Pobierz
23 GRUDZIEŃ 2020
Cła, w tym reguły preferencyjnego pochodzenia
polski
(941.96 KB - PDF)
Pobierz
6 LIPIEC 2020
Ochrona danych
polski
(334.28 KB - PDF)
Pobierz
24 LIPIEC 2020
Detergenty
polski
(435.79 KB - PDF)
Pobierz
17 GRUDZIEŃ 2020
Drug precursors
polski
(423.61 KB - PDF)
Pobierz
16 WRZESIEŃ 2020
Kontrola wywozu produktów podwójnego zastosowania
polski
(433.89 KB - PDF)
Pobierz
26 MAJ 2020
Handel elektroniczny
polski
(325.39 KB - PDF)
Pobierz
26 MAJ 2020
Podpis elektroniczny (identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w zakresie transakcji elektronicznych)
polski
(316.97 KB - PDF)
Pobierz
14 LIPIEC 2020
System ekozarządzania i audytu (EMAS)
polski
(324.17 KB - PDF)
Pobierz
29 CZERWIEC 2020
Łączność elektroniczna, w tym roaming
polski
(343.72 KB - PDF)
Pobierz
7 LIPIEC 2020
System handlu emisjami
polski
(493.63 KB - PDF)
Pobierz
23 LIPIEC 2020
Energia – gwarancje pochodzenia i certyfikacja instalatorów
polski
(408.31 KB - PDF)
Pobierz
2 GRUDZIEŃ 2020
Prawo konkurencji UE
polski
(358.13 KB - PDF)
Pobierz
26 MAJ 2020
Domeny .EU
polski
(388.39 KB - PDF)
Pobierz
26 CZERWIEC 2020
Oznakowanie ekologiczne UE
polski
(424.24 KB - PDF)
Pobierz
24 SIERPIEŃ 2020
Euratom
polski
(377.24 KB - PDF)
Pobierz
21 KWIECIEŃ 2020
Europejskie rady zakładowe
polski
(346.77 KB - PDF)
Pobierz
10 GRUDZIEŃ 2020
Podatek akcyzowy
polski
(434.98 KB - PDF)
Pobierz
25 CZERWIEC 2020
Wyczerpanie praw własności intelektualnej
polski
(329.9 KB - PDF)
Pobierz
24 SIERPIEŃ 2020
Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego i prekursory materiałów wybuchowych
polski
(539.63 KB - PDF)
Pobierz
17 LIPIEC 2020
Wywóz/przywóz niebezpiecznych chemikaliów („zgoda po uprzednim poinformowaniu”)
polski
(428.2 KB - PDF)
Pobierz
13 MARZEC 2020
Pasza dla zwierząt
polski
(376.82 KB - PDF)
Pobierz
28 WRZESIEŃ 2020
Nawozy
polski
(475.56 KB - PDF)
Pobierz
15 WRZESIEŃ 2020
Broń palna
polski
(463.73 KB - PDF)
Pobierz
13 LIPIEC 2020
Fluorowane gazy cieplarniane
polski
(503.54 KB - PDF)
Pobierz
13 MARZEC 2020
Prawo żywnościowe
polski
(716.38 KB - PDF)
Pobierz
1 KWIECIEŃ 2020
Organizmy zmodyfikowane genetycznie
polski
(354.2 KB - PDF)
Pobierz
26 MAJ 2020
Blokowanie geograficzne
polski
(332.96 KB - PDF)
Pobierz
6 LIPIEC 2020
Oznaczenia geograficzne
polski
(352.59 KB - PDF)
Pobierz
19 CZERWIEC 2020
Dobra praktyka laboratoryjna
polski
(434.99 KB - PDF)
Pobierz
13 MARZEC 2020
Produkty przemysłowe
polski
(649.36 KB - PDF)
Pobierz
21 WRZESIEŃ 2020
Śródlądowe drogi wodne
polski
(379.46 KB - PDF)
Pobierz
14 LIPIEC 2020
Instytucje pracowniczych programów emerytalnych
polski
(522.64 KB - PDF)
Pobierz
13 LIPIEC 2020
Ubezpieczenia i reasekuracja
polski
(504.66 KB - PDF)
Pobierz
17 SIERPIEŃ 2020
Egzekwowanie praw własności intelektualnej przez organy celne
polski
(348.42 KB - PDF)
Pobierz
12 LUTY 2021
Wewnętrzny rynek energii
polski
(360.03 KB - PDF)
Pobierz
22 CZERWIEC 2020
„Inwazyjne gatunki obce”
polski
(474.29 KB - PDF)
Pobierz
13 LIPIEC 2020
Usługi inwestycyjne (rynki instrumentów finansowych)
polski
(449.08 KB - PDF)
Pobierz
17 SIERPIEŃ 2020
Wyładunek produktów rybnych
polski
(626.76 KB - PDF)
Pobierz
4 CZERWIEC 2020
Transport morski
polski
(361.08 KB - PDF)
Pobierz
16 LIPIEC 2020
Transport morski - raportowanie emisji CO2
polski
(333.46 KB - PDF)
Pobierz
13 MARZEC 2020
Produkty lecznicze stosowane u ludzi i do celów weterynaryjnych
polski
(654.58 KB - PDF)
Pobierz