Skip to main content

Ühendkuningriigi lahkumine EList, ühtselt turult ja tollilliidust on tekitanud tõkkeid kaubanduses ja piiriüleses kaubavahetuses, mida ei olnud enne 1. jaanuari 2021.

Vaatamata sellele, et on sõlmitud ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping, on tagajärjed avaliku sektori asutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks vältimatud, laialdased ja kaugeleulatuvad.

Komisjon on koolitanud ja juhendanud liikmesriikide ametiasutusi ja sidusrühmi ning jätkab valdkondlike seminaride korraldamist kõigi liikmesriikidega, et aidata ette valmistada valmisolekumeetmete rakendamist, eelkõige isikute ja kaupade piirikontrolli valdkonnas.

ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu kohaldamisega seotud küsimustes saavad kodanikud, ühendused ja ettevõtjad võtta ühendust Europe Directi teabeteenistusega.

Lisaks on komisjon loonud ühtse kontaktpunkti, mille vahendusel saavad ELi ettevõtjad, kaubandusorganisatsioonid või vabaühendused esitada kaebusi kaubandustõkete kohta kolmandates riikides ning kolmandate riikide kohta, kes ei täida neile kaubanduslepingust tulenevaid kohustusi, sealhulgas neid, mida nad on võtnud kaubanduslepingutes kestliku arengu valdkonnas.

Valdkondlikud suunisdokumendid

Sidusrühmade abistamiseks vaatab komisjon läbi ja vajaduse korral ajakohastab rohkem kui 100 sidusrühmadele suunatud sektoripõhist Brexitiks valmistumist käsitlevat teadet, mille ta avaldas artikli 50 kohastel läbirääkimistel Ühendkuningriigiga (need versioonid on kättesaadavad siin). Juba ajakohastatud teated leiate altpoolt. Need sisaldavad üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas ametiasutused, ettevõtjad ja kodanikud peavad muudatusteks valmistuma.

16 MÄRTS 2020
Lennutransport
eesti
(220.36 KB - PDF)
Laadige alla
8 APRILL 2020
Tõuaretus (loomakasvatus)
eesti
(320.29 KB - PDF)
Laadige alla
1 APRILL 2020
Loomade vedu
eesti
(162.61 KB - PDF)
Laadige alla
7 JUULI 2020
Varade valitsemine
eesti
(289.95 KB - PDF)
Laadige alla
26 MAI 2020
Audiovisuaalmeedia teenused
eesti
(142.77 KB - PDF)
Laadige alla
18 DETSEMBER 2020
Sõidukite CO2-heide
eesti
(163.27 KB - PDF)
Laadige alla
9 AUGUST 2021
Lennundusjulgestus ja meresõidu turvalisus
eesti
(158.17 KB - PDF)
Laadige alla
16 MÄRTS 2020
Lennuohutus
eesti
(252.49 KB - PDF)
Laadige alla
7 JUULI 2020
Pangandus- ja makseteenused
eesti
(266.71 KB - PDF)
Laadige alla
17 JUUNI 2020
Biotsiidid
eesti
(468.35 KB - PDF)
Laadige alla
30 MÄRTS 2020
REACH-määrusel põhinev kemikaalide reguleerimine
eesti
(262.33 KB - PDF)
Laadige alla
27 AUGUST 2020
Tsiviilõigus („õigusalane koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades“)
eesti
(325.66 KB - PDF)
Laadige alla
7 MAI 2020
Kliinilised uuringud
eesti
(259.29 KB - PDF)
Laadige alla
8 MÄRTS 2021
Äriühinguõigus
eesti
(171.34 KB - PDF)
Laadige alla
16 MÄRTS 2020
Tarbijakaitse ja reisijate õigused
eesti
(326.79 KB - PDF)
Laadige alla
23 JUUNI 2020
Autoriõigus
eesti
(184.89 KB - PDF)
Laadige alla
13 MÄRTS 2020
Kosmeetikatooted
eesti
(326.16 KB - PDF)
Laadige alla
7 JUULI 2020
Reitinguagentuurid
eesti
(317.73 KB - PDF)
Laadige alla
17 AUGUST 2020
Kultuuriväärtused (eksport ja import)
eesti
(175.22 KB - PDF)
Laadige alla
23 DETSEMBER 2020
Toll, sh sooduspäritolureeglid
eesti
(620.91 KB - PDF)
Laadige alla
6 JUULI 2020
Andmekaitse
eesti
(148.71 KB - PDF)
Laadige alla
24 JUULI 2020
Detergendid
eesti
(329.28 KB - PDF)
Laadige alla
17 DETSEMBER 2020
Drug precursors
eesti
(243.94 KB - PDF)
Laadige alla
16 SEPTEMBER 2020
Kahese kasutusega kaupade ekspordikontroll
eesti
(327.72 KB - PDF)
Laadige alla
26 MAI 2020
E-kaubandus
eesti
(146.11 KB - PDF)
Laadige alla
26 MAI 2020
E-allkiri (elektrooniline identifitseerimine ja elektrooniliste tehingute usaldusteenused)
eesti
(136.45 KB - PDF)
Laadige alla
14 JUULI 2020
Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem (EMAS)
eesti
(223.15 KB - PDF)
Laadige alla
29 JUUNI 2020
Elektrooniline side, sh rändlus
eesti
(223.93 KB - PDF)
Laadige alla
7 JUULI 2020
Heitkogustega kauplemise süsteem
eesti
(373.78 KB - PDF)
Laadige alla
23 JUULI 2020
Energia – päritolutagatised ja paigaldajate sertifitseerimine
eesti
(230.5 KB - PDF)
Laadige alla
2 DETSEMBER 2020
ELi konkurentsiõigus
eesti
(169.29 KB - PDF)
Laadige alla
26 MAI 2020
.eu domeeninimed
eesti
(220.25 KB - PDF)
Laadige alla
26 JUUNI 2020
ELi ökomärgis
eesti
(247.27 KB - PDF)
Laadige alla
24 AUGUST 2020
Euratom
eesti
(266.32 KB - PDF)
Laadige alla
21 APRILL 2020
Euroopa töönõukogud
eesti
(162.23 KB - PDF)
Laadige alla
10 DETSEMBER 2020
Aktsiis
eesti
(316.47 KB - PDF)
Laadige alla
25 JUUNI 2020
Intellektuaalomandi õiguste ammendumine
eesti
(153.07 KB - PDF)
Laadige alla
24 AUGUST 2020
Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalid ja lõhkeainete lähteained
eesti
(348.72 KB - PDF)
Laadige alla
17 JUULI 2020
Ohtlike kemikaalide eksport/import („eelnevalt teatatud nõusolek“)
eesti
(246.21 KB - PDF)
Laadige alla
13 MÄRTS 2020
Sööt
eesti
(260.84 KB - PDF)
Laadige alla
28 SEPTEMBER 2020
Väetised
eesti
(366.64 KB - PDF)
Laadige alla
15 SEPTEMBER 2020
Tulirelvad
eesti
(356.53 KB - PDF)
Laadige alla
13 JUULI 2020
Fluoritud kasvuhoonegaasid
eesti
(376.19 KB - PDF)
Laadige alla
13 MÄRTS 2020
Toidualased õigusnormid
eesti
(505.73 KB - PDF)
Laadige alla
1 APRILL 2020
Geneetiliselt muundatud organismid
eesti
(248.16 KB - PDF)
Laadige alla
26 MAI 2020
Asukohapõhine tõkestus
eesti
(155.54 KB - PDF)
Laadige alla
6 JUULI 2020
Geograafilised tähised
eesti
(256.04 KB - PDF)
Laadige alla
19 JUUNI 2020
Hea laboritava
eesti
(244.97 KB - PDF)
Laadige alla
13 MÄRTS 2020
Tööstustooted
eesti
(427.79 KB - PDF)
Laadige alla
21 SEPTEMBER 2020
Siseveeteed
eesti
(364.13 KB - PDF)
Laadige alla
14 JUULI 2020
Tööandjapensioni kogumisasutused
eesti
(347.39 KB - PDF)
Laadige alla
13 JUULI 2020
Kindlustus/edasikindlustus
eesti
(325.03 KB - PDF)
Laadige alla
17 AUGUST 2020
Intellektuaalomandi õiguskaitse tagamine tollis
eesti
(249.1 KB - PDF)
Laadige alla
12 VEEBRUAR 2021
Energia siseturg
eesti
(257.7 KB - PDF)
Laadige alla
22 JUUNI 2020
„Invasiivsed võõrliigid“
eesti
(288.09 KB - PDF)
Laadige alla
13 JUULI 2020
Investeerimisteenused (finantsinstrumentide turud)
eesti
(267.23 KB - PDF)
Laadige alla
17 AUGUST 2020
Kalandustoodete lossimine
eesti
(335.88 KB - PDF)
Laadige alla
4 JUUNI 2020
Meretransport
eesti
(338.11 KB - PDF)
Laadige alla
16 JUULI 2020
Meretransport – CO2-heite aruandlus
eesti
(156.58 KB - PDF)
Laadige alla
13 MÄRTS 2020
Inim- ja veterinaarravimid
eesti
(477.1 KB - PDF)
Laadige alla