Skip to main content

Het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK

Lees meer over het resultaat van de onderhandelingen: het terugtrekkingsakkoord met de hoofdstukken over burgerrechten en het protocol betreffende Ierland/Noord-Ierland.

Het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bevat de voorwaarden voor de ordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Het terugtrekkingsakkoord is op 1 februari 2020 in werking getreden nadat het op 17 oktober 2019 was goedgekeurd. Het omvat ook een protocol inzake Ierland en Noord-Ierland.

12 NOVEMBER 2019
Het terugtrekkingsakkoord (volledige tekst)
Nederlands
(1.9 MB - HTML)
Downloaden
24 JANUARI 2020
Het terugtrekkingsakkoord – Vragen en antwoorden
Nederlands
(5.95 KB - HTML)
Downloaden
6 JULI 2020
The EU-UK Withdrawal Agreement explained (slides)
English
(1.59 MB - PDF)
Downloaden
12 NOVEMBER 2019
Politieke verklaring waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk
Nederlands
(361.34 KB - HTML)
Downloaden

Wat staat er in het terugtrekkingsakkoord?

 • Algemene bepalingen: met standaardclausules voor een goed begrip en goede werking van het terugtrekkingsakkoord.
 • Burgerrechten: bepalingen om de levenskeuzes van de meer dan 4 miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de meer dan 1 miljoen Britse onderdanen in EU-landen te beschermen, hun verblijfsrechten te waarborgen en ervoor te zorgen dat zij aan hun gemeenschappen kunnen blijven bijdragen.
 • Kwesties in verband met de terugtrekking: bepalingen om te zorgen voor een ordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en een soepele afwikkeling, zodat bijvoorbeeld: 
  • goederen die voor het eind van de overgangsperiode op de markt waren gebracht nog onder de EU-regels hun eindbestemming bereiken
  • bestaande intellectuele-eigendomsrechten, zoals geografische aanduidingen, beschermd worden
  • lopende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en andere administratieve en gerechtelijke procedures tot een goed einde worden gebracht
  • gegevens en informatie die voor het eind van de overgangsperiode zijn uitgewisseld, verder kunnen worden gebruikt
  • kwesties in verband met Euratom worden geregeld
 • Een overgangsperiode van 1 februari tot 31 december 2020 waarin de EU het Verenigd Koninkrijk nog als lidstaat behandelt, behalve wat deelname aan de EU-instellingen en bestuursstructuren betreft. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben deze tijd benut om over de handels- en samenwerkingsovereenkomst te onderhandelen.
 • Een financiële regeling om ervoor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk en de EU alle financiële verplichtingen nakomen die zij zijn aangegaan toen het Verenigd Koninkrijk nog lid van de EU was.
 • Een algehelegovernancestructuurvoor het terugtrekkingsakkoord om ervoor te zorgen dat het akkoord doeltreffend wordt beheerd, uitgevoerd en gehandhaafd, onder meer door passende mechanismen voor geschillenbeslechting.
 • Ierland: een juridisch werkbare oplossing die een harde grens op het eiland Ierland voorkomt, de economie van het gehele eiland en het Goede-Vrijdagakkoord (akkoord van Belfast) in al zijn dimensies beschermt en de integriteit van de interne markt van de EU waarborgt.
 • Cyprus: een protocol over de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen (SBA's), ter bescherming van de belangen van Cyprioten die na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in de SBA's blijven werken.
 • Gibraltar: een protocol over Gibraltar, dat moet leiden tot nauwe samenwerking tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van Gibraltar wat betreft de toepassing van burgerrechten in het kader van terugtrekkingsakkoord. Dit protocol heeft ook betrekking op de administratieve samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten op een aantal beleidsgebieden.

De uitvoering van het terugtrekkingsakkoord vereist maatregelen op zowel EU- als lidstaatniveau.