Skip to main content

EÚ – Afrika: balík investícií do stratégie Global Gateway

150 miliárd EUR
vo forme investícií

Zrýchlenie zelenej transformácie

EÚ spolupracuje s Afrikou v rámci zvládania globálnej výzvy, ktorou je zmena klímy, s cieľom maximalizovať prínosy zelenej transformácie a minimalizovať hrozby pre životné prostredie v plnom súlade s Parížskou dohodou.

Zelená transformácia: kľúčové oblasti

Udržateľná energetika

Balík investícií umožní posilnenie energie z obnoviteľných zdrojov a vodíka a ich podielu v energetickom mixe, zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnej, spoľahlivej a udržateľnej energii, ako aj podporu integrácie trhu a reforiem v rámci odvetvia.

Ambícia do roku 2030: podporiť cieľ Afriky zvýšiť kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov na 300 GW.

Biodiverzita

Iniciatívy realizované v rámci balíka investícií podporia udržateľné využívanie prírodných zdrojov a ochranu biodiverzity a riešenia blízke prírode ako základ zelenej obnovy vrátane podpory ochrany krajinných oblastí a ekosystémov.

Ambícia do roku 2030: zlepšiť živobytie 65 miliónov ľudí, zachytávať uhlík, stabilizovať 3 milióny km² pôdy a zaistiť bezpečnosť vody.

Agropotravinárske systémy

Balík investícií podporí väčšiu udržateľnosť afrických agropotravinárskych systémov, ako aj jej širší rozsah, a to vytvorením priaznivého a transparentného politického prostredia pre udržateľné súkromné investície, zvýšením investícií do podpory agropotravinárskej výroby a spracovania rýb, uľahčením inovácií a podporou lepšej výživy.

Ambícia do roku 2030: urýchliť udržateľnú transformáciu afrických potravinových systémov na podporu afrického programu rozvoja poľnohospodárstva, rybárstva a potravinárstva.

Odolnosť proti zmene klímy a znižovanie rizika katastrof

Afrika je obzvlášť zraniteľná voči extrémnym vplyvom zmeny klímy, pričom hrozí, že dôjde k zvráteniu desaťročí hospodárskeho pokroku a rozvoja. Balík investícií prispeje k budovaniu odolnosti podporou znižovania rizika katastrof a adaptácie na zmenu klímy, zlepšením pripravenosti na katastrofy v záujme účinnej reakcie, podporou obnovy a rekonštrukcie a posilnením správy vecí verejných s cieľom riadiť riziko katastrof.

Ambícia do roku 2030: posilniť schopnosť partnerských krajín adaptovať sa na zmenu klímy a podstatne znížiť riziko katastrof.

Zrýchlenie digitalizácie

Spoločnou prioritou je riešenie globálnej digitálnej priepasti na všetkých úrovniach a posilnenie bezpečných digitálnych prepojení medzi Európou a Afrikou, ale aj v rámci Afriky. Vo svete po pandémii COVID-19 sa silné digitálne prepojenia stali ešte dôležitejšími. Balík investícií umožní realizáciu projektov týkajúcich sa podmorských a pozemných káblov z optických vlákien, ako aj cloudových a dátových infraštruktúr. Podporí aj regulačné rámce presadzujúce digitalizáciu, ktoré stavajú ľudí do centra pozornosti, a zásady dôveryhodnej konektivity, ako je ochrana údajov.

Ambícia do roku 2030: urýchliť univerzálny prístup všetkých ľudí v Afrike k internetovým sieťam, ktoré sú spoľahlivé a bezpečné, a to bez ohľadu na to, kde títo ľudia žijú.

Zrýchlenie udržateľného rastu a tvorby dôstojných pracovných miest

Balík investícií umožní podstatne zvýšiť investície na podporu regionálnej a kontinentálnej hospodárskej integrácie, rastu a vytvárania dôstojných pracovných miest.

Udržateľný rast: kľúčové oblasti

Doprava

Investičný balík umožní mobilitu a obchod v rámci Afriky a medzi Afrikou a Európou prostredníctvom strategických koridorov, a to rozvojom dopravnej infraštruktúry pre viaceré krajiny, podporou investícií do udržateľnej, efektívnej a bezpečnej konektivity medzi oboma kontinentmi a aktualizáciou a harmonizáciou regulačných rámcov.

Ambícia do roku 2030: integrovať africké a európske multimodálne dopravné siete v súlade s regionálnymi a kontinentálnymi rámcami a prispôsobiť tieto siete hospodárskemu potenciálu Africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu.

Podpora podnikov

Balík investícií bude podporovať začínajúce podniky a mladých podnikateľov – najmä ženy – v Afrike pri zakladaní, konsolidácii a raste udržateľných, silných a inkluzívnych podnikov a pri vytváraní dôstojných pracovných miest, a to poskytovaním finančnej a technickej podpory v počiatočných fázach ich rozvoja.

Ambícia do roku 2030: zvýšiť príspevok súkromného sektora k rastu a hospodárskej transformácii Afriky.

Hospodárska integrácia

EÚ podporuje proces hospodárskej integrácie Afriky smerom k realizácii Africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu ako jednotného kontinentálneho obchodného a investičného systému založeného na pevných regulačných rámcoch. Európska komisia oznámila ďalšiu podporu vo výške 630 miliónov EUR vrátane akcie s hodnotou 24 miliónov EUR spolufinancovanej s Francúzskom, Nemeckom a Švédskom v rámci Tímu Európa. Úsilie EÚ sa zameriava aj na rozvoj regionálnych hodnotových reťazcov s cieľom podporiť afrických partnerov pri využívaní hospodárskych príležitostí, ktoré prináša Africká kontinentálna zóna voľného obchodu.

Ambícia do roku 2030: posilniť kontinentálnu a regionálnu hospodársku integráciu a urýchliť priemyselný rozvoj Afriky.

Inkluzívne hospodárstva – región severnej Afriky

Prostredníctvom hospodárskeho a investičného plánu pre južné susedstvo sa EÚ bude snažiť podporovať udržateľný obchod a investície do odvetví s vyššou pridanou hodnotou a podporovať odbornú prípravu s cieľom využiť nové príležitosti, ktoré ponúka dvojaká transformácia – zelená a digitálna. Iniciatíva bude podporovať aj podnikanie mladých ľudí a podnikanie žien, a to najmä v oblastiach orientovaných na budúcnosť.

Ambícia do roku 2030: zvýšiť príspevok súkromného sektora k rastu a hospodárskej transformácii Afriky.

Udržateľné hodnotové reťazce nerastných surovín

EÚ rozvíja dvojstranné partnerstvá s krajinami bohatými na zdroje s cieľom stanoviť kľúčové tematické oblasti na účely využívania výhod Africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu a podporovať investície v rámci hodnotových reťazcov surovín pri súčasnej podpore partnerských krajín v súvislosti s rozvojom regionálnych hodnotových reťazcov, diverzifikáciou ich hospodárstiev a vytváraním miestnej pridanej hodnoty.

Ambícia do roku 2030: umožniť africkým krajinám integrovať svoje suroviny a zdroje do udržateľných globálnych hodnotových reťazcov.

Iniciatíva Afrika – EÚ v oblasti vedy, techniky a inovácií

EÚ je odhodlaná zintenzívniť spoluprácu s partnerskými krajinami s cieľom zlepšiť kapacity v oblasti vedy, technológií a inovácií, modernizovať výskumné a inovačné zariadenia, posilniť inovačné ekosystémy a zintenzívniť spoluprácu v oblasti výskumu.

Ambícia do roku 2030: urýchliť prechod Afriky na hospodárstvo založené na inováciách, vede a poznatkoch.

Posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti

Odolné systémy zdravotnej starostlivosti a úspešné vakcinačné kampane sú kľúčom k zmierneniu účinkov pandémie ochorenia COVID-19 na verejné zdravie a k poskytovaniu lepšej zdravotnej starostlivosti v budúcnosti. Tím Európa podporuje úsilie Afriky, pokiaľ ide o zavádzanie vakcín, infraštruktúru a výrobné kapacity, rozvoj zručností, regulačné rámce a všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Ambícia do roku 2030: zlepšiť zaočkovanosť, posilniť africký farmaceutický systém regionálnymi výrobnými kapacitami na uspokojenie miestnych potrieb a dopytu

Investície do vzdelávania a odbornej prípravy

Investovanie do vzdelávania je investíciou do budúcnosti sveta. Pandémia ochorenia COVID-19, kvôli ktorej v čase jej vrcholu nechodilo do školy 1,6 miliardy detí, spôsobila bezprecedentné narušenie učenia, ktoré musíme spoločne riešiť.

EÚ je odhodlaná podporovať svojich afrických partnerov pri poskytovaní moderného a kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy pre všetky deti a mládež. Taktiež je odhodlaná poskytovať odbornú prípravu, ktorá zodpovedá príležitostiam dostupným na trhu práce, umožňovaní mobility mladých ľudí a podpore inovačných riešení na zlepšenie kompetencií a zručností učiteľov.

Ambícia do roku 2030: rozšíriť príležitosti na rozvoj zručností s cieľom uspokojiť vznikajúce potreby hospodárskej a sociálnej transformácie Afriky

Podpora udržateľného financovania rastu

Uvoľnenie dodatočných finančných prostriedkov na udržateľné transformácie bude kľúčom k dosiahnutiu našich spoločných ambícií.

Granty a úvery

Financovanie balíka investícií do stratégie Global Gateway Afrika – Európa zahŕňa dvojstrannú pomoc EÚ a členských štátov EÚ, ako aj granty aj úvery. Balík investícií priláka aj súkromné financovanie, pričom bude zameraný na investície z Afriky aj z Európy.

EÚ pomôže zmobilizovať investície zdieľaním rizík spojených s investovaním prostredníctvom kombinovaného financovania a záruk.

Globálna iniciatíva týkajúca sa zelených dlhopisov

EÚ sa bude snažiť podporovať partnerské krajiny pri rozvoji a rozširovaní ich trhov so zelenými dlhopismi, a tak im pomáhať prilákať viac finančných prostriedkov z medzinárodných kapitálových trhov a od inštitucionálnych investorov na ich udržateľné investície.

Dosiahne to:

  • poskytovaním technickej pomoci partnerom a
  • prilákaním súkromných investorov.

Zvláštne práva čerpania

Dňa 14. októbra 2022 EÚ podpísala dohodu o grante v hodnote 100 miliónov EUR pre trustový fond Medzinárodného menového fondu (MMF) na znižovanie chudoby a posilňovanie rastu (PRGT). MMF tak bude môcť poskytnúť úvery s nulovým úrokom vo výške približne 630 miliónov EUR africkým, karibským a tichomorským (AKT) krajinám s nárokom na pomoc v rámci PRGT, ktoré majú problémy s platobnou bilanciou. Prístup k dostupnému financovaniu je kľúčovým aspektom pomoci týmto krajinám, pokiaľ ide o udržiavanie makroekonomickej stability v kontexte hospodárskej a potravinovej krízy, ktorú zhoršila ruská útočná vojna proti Ukrajine. Príspevok EÚ odráža záväzok EÚ nájsť multilaterálne riešenia súčasných najnaliehavejších výziev a dopĺňa prísľuby členských štátov EÚ týkajúce sa smerovania príspevkov SDR.

Dokumenty

9 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

9 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package – Health
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

9 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package – Education and Training
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

18 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Digital transition
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

18 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Africa-EU Green Energy Initiative
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

18 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Strategic Corridors
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

18 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Africa's Great Green Wall Initiative
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

18 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Investing in Young Businesses in Africa
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

18 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Sustainable food systems
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

18 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package – Climate resilience
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

18 FEBRUÁR 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Infrastructure
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

16 DECEMBER 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Regional value chains
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine

 

16 DECEMBER 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Science, technology and innovation
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

Prehľad je k dispozícii aj vo swahilčine

Prehľad je k dispozícii aj v arabčine