Skip to main content

UE–Afryka: pakiet inwestycyjny Global Gateway

150 mld euro
w inwestycjach

Przyspieszenie zielonej transformacji

Aby stawić czoła globalnemu wyzwaniu, jakim jest zmiana klimatu, UE współpracuje z Afryką. Cele tej współpracy to maksymalizacja korzyści wynikających z transformacji ekologicznej i zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska, w pełnej zgodności z porozumieniem paryskim.

Zielona transformacja: główne obszary

Zrównoważona energia

Pakiet inwestycyjny pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej i wodoru w koszyku energetycznym oraz dostępności energii przystępnej cenowo, pewnej i zrównoważonej. Umożliwi także wspieranie integracji rynkowej i reform sektorowych.

Cel do 2030 r.: wspieranie osiągnięcia przez Afrykę celu, jakim jest zwiększenie mocy wytwórczej z odnawialnych źródeł energii do 300 GW.

Różnorodność biologiczna

Inicjatywy podejmowane w ramach pakietu inwestycyjnego będą wspierać zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, ochronę bioróżnorodności i rozwiązania oparte na zasobach przyrody, będące podstawą ekologicznej odbudowy gospodarki. Wsparcie to będzie udzielane m.in. w celu ochrony krajobrazu i ekosystemów.

Cel do 2030 r.: zwiększenie środków utrzymania 65 mln osób, wychwytywanie dwutlenku węgla, ustabilizowanie 3 milionów km² gruntów i zapewnienie bezpieczeństwa wodnego.

Systemy rolno-spożywcze

Pakiet inwestycyjny będzie wspierał w większym stopniu bardziej zrównoważone systemy rolno-spożywcze w Afryce przez utworzenie przejrzystego otoczenia regulacyjnego sprzyjającego inwestycjom prywatnym, zwiększanie inwestycji w przetwórstwo rolno-spożywcze i rybne, ułatwianie innowacji i poprawę jakości żywienia.

Cel do 2030 r.: przyspieszenie zrównoważonej transformacji afrykańskich systemów żywnościowych z korzyścią dla rolnictwa i rybołówstwa w Afryce oraz agendy rozwoju polityki żywnościowej.

Odporność na zmianę klimatu i zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi

Afryka jest szczególnie narażona na ekstremalne skutki zmiany klimatu. Stanowi to zagrożenie dla postępu gospodarczego i rozwoju, które miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach. Pakiet inwestycyjny pomoże w budowaniu odporności dzięki wspieraniu zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i przystosowywania się do zmiany klimatu oraz zwiększania gotowości do skutecznego reagowania na klęski żywiołowe. Wesprze również odbudowę, rekultywację i rekonstrukcję oraz lepsze sprawowanie rządów z myślą o zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

Cel do 2030 r.: zwiększenie zdolności adaptacji krajów partnerskich do zmiany klimatu i znaczne zmniejszenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

Przyspieszenie transformacji cyfrowej

Wspólne priorytety to zmniejszanie globalnej przepaści cyfrowej na wszystkich poziomach i zwiększanie bezpieczeństwa połączeń cyfrowych między Europą a Afryką oraz na samym kontynencie afrykańskim. W świecie po pandemii COVID-19 solidna łączność cyfrowa jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu. Pakiet inwestycyjny będzie ułatwiał realizację projektów w zakresie podmorskich i naziemnych przewodów światłowodowych oraz infrastruktury chmury i danych. Będzie również wspierał ramy regulacyjne sprzyjające transformacji cyfrowej ukierunkowanej na ludzi oraz zasady konektywności opartej na zaufaniu, np. zasadę ochrony danych.

Cel do 2030 r.: przyspieszenie zapewnienia powszechnego dostępu mieszkańców Afryki do niezawodnych i bezpiecznych sieci internetowych niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przyspieszenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia godnych miejsc pracy

Pakiet inwestycyjny pozwoli na znaczne zwiększenie inwestycji służących stymulowaniu regionalnej i kontynentalnej integracji gospodarczej, wzrostu gospodarczego i tworzenia godnych miejsc pracy.

Zrównoważony wzrost gospodarczy: główne obszary

Transport

Pakiet inwestycyjny ułatwi mobilność i wymianę handlową w Afryce i między Afryką a Europą za pomocą korytarzy strategicznych, dzięki budowie wielopaństwowej infrastruktury transportowej. Pakiet będzie również wspierał inwestycje w zrównoważoną, efektywną i bezpieczną konektywność między oboma kontynentami oraz aktualizację i harmonizację ram regulacyjnych.

Cel do 2030 r.: połączenie afrykańskich i europejskich multimodalnych sieci transportowych zgodnie z ramami regionalnymi i kontynentalnymi oraz dostosowanie tych sieci do potencjału gospodarczego Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu.

Wsparcie dla przedsiębiorstw

Pakiet inwestycyjny będzie zapewniać wsparcie przedsiębiorstwom na wczesnym etapie działalności i młodym przedsiębiorcom w Afryce – zwłaszcza kobietom. Celem jest zakładanie, umacnianie pozycji i stymulowanie rozwoju zrównoważonych, silnych i integracyjnych przedsiębiorstw oraz tworzenie godnych miejsc pracy. Będzie się to odbywać przez udzielanie przedsiębiorstwom wsparcia finansowego i technicznego na wczesnych etapach ich rozwoju.

Cel do 2030 r.: zwiększenie wkładu sektora prywatnego we wzrost gospodarczy i transformację gospodarczą w Afryce.

Integracja gospodarcza

UE wspiera proces integracji gospodarczej Afryki zmierzający do wdrożenia Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu jako jednolitego kontynentalnego systemu handlu i inwestycji opartego na solidnych ramach regulacyjnych. Komisja Europejska zapowiedziała dodatkowe wsparcie w wysokości 630 mln euro, w tym w formie działania o budżecie 24 mln euro współfinansowanego przy udziale Francji, Niemiec i Szwecji w ramach Drużyny Europy. Wysiłki UE służą również wspieraniu rozwoju regionalnych łańcuchów wartości, aby wspierać partnerów afrykańskich w wykorzystywaniu możliwości gospodarczych, jakie otwierają się dzięki AfCFTA.

Cel do 2030 r.: wzmocnienie kontynentalnej i regionalnej integracji gospodarczej oraz przyspieszenie rozwoju przemysłowego w Afryce.

Gospodarki integracyjne – region Afryki Północnej

Za pośrednictwem planu gospodarczego i inwestycyjnego dla południowego sąsiedztwa UE będzie wspierać zrównoważoną wymianę handlową i inwestycje w branże o większej wartości dodanej, a także szkolenia zawodowe. Ma to na celu wykorzystanie nowych możliwości oferowanych przez dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową. W ramach inicjatywy będzie się również zachęcać do przedsiębiorczości osoby młode i kobiety, zwłaszcza w branżach przyszłościowych.

Cel do 2030 r.: zwiększenie wkładu sektora prywatnego we wzrost gospodarczy i transformację gospodarczą w Afryce.

Zrównoważone łańcuchy wartości w dziedzinie surowców mineralnych

UE buduje dwustronne partnerstwa z krajami bogatymi w zasoby w celu określenia kluczowych obszarów tematycznych, aby móc skorzystać z możliwości stwarzanych przez AfCFTA i aby promować inwestycje w łańcuchy wartości w obszarze surowców, wspierając przy tym kraje partnerskie w rozwijaniu regionalnych łańcuchów wartości, dywersyfikacji ich gospodarek i tworzeniu lokalnej wartości dodanej.

Cel do 2030 r.: umożliwienie państwom afrykańskim włączenia ich surowców i zasobów naturalnych do zrównoważonych globalnych łańcuchów wartości.

Inicjatywa Afryka–UE w dziedzinie nauki, technologii i innowacji

UE jest zdecydowana zacieśnić współpracę z krajami partnerskimi w celu zwiększenia potencjału w dziedzinie nauki, technologii i innowacji, unowocześnienia infrastruktury badawczej i innowacyjnej, wzmocnienia ekosystemów innowacji i umożliwienia bliższej współpracy w dziedzinie badań naukowych.

Cel do 2030 r.: przyspieszenie przejścia Afryki na gospodarkę opartą na wiedzy naukowej, napędzaną przez innowacje.

Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej

Odporne systemy opieki zdrowotnej i skuteczne kampanie szczepień są kluczowym warunkiem łagodzenia skutków pandemii COVID-19 dla zdrowia publicznego i zapewniania lepszej opieki zdrowotnej w przyszłości. Drużyna Europy wspiera działania Afryki służące rozprowadzaniu szczepionek, poprawie infrastruktury i zwiększeniu zdolności produkcyjnej, rozwojowi umiejętności oraz zapewnianiu ram prawnych i powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego.

Cel do 2030 r.: zwiększenie poziomu zaszczepienia, wzmocnienie afrykańskiego systemu farmaceutycznego dzięki regionalnym zdolnościom produkcyjnym odpowiadającym lokalnym potrzebom i popytowi.

Inwestycje w kształcenie i szkolenie

Inwestycje w edukację to inwestycje w przyszłość. W kulminacyjnym momencie pandemii koronawirusa 1,6 miliarda dzieci nie chodziło do szkoły, co w bezprecedensowy sposób zakłóciło proces uczenia się. Musimy wspólnie zająć się tą kwestią.

UE jest zdecydowana wspierać swoich partnerów z Afryki w zapewnianiu nowoczesnej edukacji wysokiej jakości dla wszystkich dzieci i osób młodych, a także w zapewnianiu szkoleń, które odpowiadają ofertom na rynku pracy. Będzie również wspierać mobilność młodzieży i opracowywanie nowatorskich sposobów podnoszenia kompetencji i umiejętności nauczycieli.

Cel do 2030 r.: szersze możliwości rozwoju umiejętności w odpowiedzi na nowe potrzeby Afryki wynikające z transformacji gospodarczej i społecznej.

Wspieranie zrównoważonego finansowania na rzecz wzrostu

Aby można było osiągnąć nasze wspólne cele, niezbędna będzie mobilizacja dodatkowych środków finansowych na potrzeby zrównoważonej transformacji.

Dotacje i pożyczki

Środki na finansowanie pakietu inwestycyjnego Global Gateway Afryka–Europa pochodzą z pomocy dwustronnej udzielanej przez UE i państwa członkowskie UE, zarówno w formie dotacji, jak i pożyczek. Pakiet inwestycyjny przyciągnie również środki prywatne – chodzi o inwestycje zarówno afrykańskie, jak i europejskie.

UE ułatwi uruchomienie inwestycji, zapewniając podział ryzyka związanego z inwestowaniem dzięki finansowaniu mieszanemu i gwarancjom.

Inicjatywa na rzecz globalnych obligacji ekologicznych

UE będzie wspierać kraje partnerskie w tworzeniu i powiększaniu rynków obligacji ekologicznych, przez co ułatwi im pozyskanie ze strony międzynarodowych rynków kapitałowych i inwestorów instytucjonalnych większych środków na rzecz zrównoważonych inwestycji.

Przyczyni się do tego przez:

  • zapewnianie partnerom pomocy technicznej,
  • przyciąganie inwestorów prywatnych.

Specjalne prawa ciągnienia

14 października 2022 r. UE podpisała umowę o udzielenie dotacji na kwotę 100 mln euro na rzecz funduszu powierniczego wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (PRGT) zarządzanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Umożliwi to MFW udzielenie nieoprocentowanych pożyczek o wartości około 630 mln euro kwalifikującym się państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które borykają się z trudnościami związanymi z bilansem płatniczym. Dostęp do przystępnego cenowo finansowania ma kluczowe znaczenie przy wspieraniu tych krajów w utrzymaniu stabilności makroekonomicznej w kontekście kryzysu gospodarczego i żywnościowego pogłębionego przez rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Wkład UE odzwierciedla jej zobowiązanie do znalezienia wielostronnych rozwiązań dla najpilniejszych obecnie wyzwań i stanowi uzupełnienie zobowiązań państw członkowskich UE dotyczących przekazywania wkładów w związku ze specjalnymi prawami ciągnienia.

Dokumenty

 

 

9 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package – Health
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

9 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package – Education and Training
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

18 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Digital transition
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

18 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Africa-EU Green Energy Initiative
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

18 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Strategic Corridors
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

18 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Africa's Great Green Wall Initiative
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

18 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Investing in Young Businesses in Africa
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

18 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Sustainable food systems
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

18 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package – Climate resilience
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

18 LUTY 2022
EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Infrastructure
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz