Skip to main content

Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma

Mikä on Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma?

Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja rakentaa kestävämpiä demokratioita kaikkialla EU:ssa

 • edistämällä vapaita ja rehellisiä vaaleja
 • vahvistamalla tiedotusvälineiden vapautta
 • torjumalla disinformaatiota

Suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan istuvan komission koko toimikauden ajan. Komissio arvioi toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa vuonna 2023, vuotta ennen Euroopan parlamentin vaaleja.

European democracy action plan

Vapaiden ja rehellisten vaalien edistäminen

Eurooppalaisen demokratian turvaaminen edellyttää vaaliprosessien määrätietoisempaa suojelua. Tämä tarkoittaa vaalien vapauden ja oikeudenmukaisuuden säilyttämistä, avoimen demokraattisen keskustelun ylläpitämistä ja digitaalisten suojatoimien pitämistä ajan tasalla.

Keskeisiä toimia:

Rahoitus

EU:n rakennerahastoja tulisi hyödyntää kansalaisyhteiskunnan, valmiuksien tehostamisen ja institutionaalisen/hallinnollisen infrastruktuurin rahoittamiseen, jotta kansalaisvaikuttaminen ja -keskustelu sekä poliittinen osallistuminen lisääntyisivät. EU:n varoja olisi käytettävä demokraattisen osallistumisen ja luottamuksen edistämiseen. Varoja olisi hyödynnettävä

 • EU:n nuorisostrategiassa
 • kansalaiskasvatuksessa
 • Luova Eurooppa -ohjelmassa
 • tasa-arvostrategiassa

Eurooppalainen mediavapaussäädös

Euroopan komissio esitteli 16.9.2022 eurooppalaisen mediavapaussäädöksen, joka sisältää uusia sääntöjä tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja riippumattomuuden suojelemiseksi EU:ssa.

Eurooppalaisella mediavapaussäädöksellä varmistetaan, että julkiset ja yksityiset tiedotusvälineet voivat EU:n sisämarkkinoilla toimia helpommin yli valtioiden rajojen ilman perusteetonta painostusta. Säädöksessä otetaan huomioon myös media-alan toimintaympäristön digitalisaatio.

Komissio ehdotti myös, että perustetaan uusi riippumaton eurooppalainen mediapalvelulautakunta, joka koostuu kansallisista media-alan viranomaisista. Lautakunta edistää EU:n medialainsäädännön tehokasta ja johdonmukaista soveltamista erityisesti antamalla suuntaviivoja alan sääntelystä.

Eurooppalainen mediavapaussäädös

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus

Euroopan komissio esitteli 27.4.2022 toimia, joilla parannetaan toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien suojelua aiheettomilta kanteilta. Strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet, ns. SLAPP-kanteet, ovat erityinen ensi sijassa toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan kohdistettu häirintämuoto, jota käytetään, kun heitä halutaan estää puhumasta yleistä etua koskevista kysymyksistä tai rangaista siitä.

Ehdotettu direktiivi kattaa SLAPP-kanteet siviilioikeudellisissa asioissa, joilla on valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Se antaa tuomareille mahdollisuuden hylätä nopeasti toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan nostetut ilmeisen perusteettomat kanteet. Siinä vahvistetaan myös useita menettelytakeita ja oikeussuojakeinoja, kuten vahingonkorvaukset ja aiheettomien kanteiden nostamisesta annettavat varoittavat rangaistukset.

Komissio antaa myös täydentävän suosituksen kannustaakseen EU-maita yhtenäistämään sääntönsä ehdotetun EU:n lainsäädännön kanssa myös kansallisissa tapauksissa ja kaikissa menettelyissä eikä ainoastaan siviilioikeudellisissa asioissa. Suosituksessa EU-maita kehotetaan myös toteuttamaan useita muita toimia, kuten koulutusta ja tiedotuskampanjoita, SLAPP-kanteiden torjumiseksi.

Toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien parempi suojelu – tietokooste

Toimittajien turvallisuus

Komissio esitti 16.9.2021 ensimmäisen suosituksensa toimittajien ja media-alan ammattilaisten turvallisuuden parantamiseksi.

Toimittajat ovat viime vuosina joutuneet yhä useammin hyökkäysten ja traagisimmissa tapauksissa murhien uhreiksi. Covid-19-kriisi on vaikeuttanut toimittajien työtä entisestään. Erityisesti freelancereiden tulotaso on laskenut, ja pääsyä tapahtumapaikoille on rajoitettu.

Tämän suuntauksen kääntämiseksi komissio esittää toimia, joita EU-maiden olisi toteutettava toimittajien turvallisuuden parantamiseksi niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Suosituksessa kehotetaan muun muassa käynnistämään kansallisia tukipalveluja, kuten auttavia puhelimia, oikeudellista neuvontaa, psykologista tukea ja suojatiloja toimittajille ja muille media-alan ammattilaisille. Siinä kehotetaan myös parantamaan toimittajien suojelua mielenosoitusten aikana, lisäämään turvallisuutta verkossa sekä antamaan erityistä tukea naispuolisille toimittajille. 

Tietokooste toimittajien suojelua, turvallisuutta ja voimaannuttamista koskevasta suosituksesta

Disinformaation torjunta

Demokratioissa ympäri maailman on todettu virheellisen tiedon lisääntyminen, joka saattaa horjuttaa demokraattisia instituutioita ja heikentää kansalaisten luottamusta. Tahattoman ja tahallisen virheellisen tiedon ja ulkomaisten tahojen sekaantumisen torjuminen edellyttää erilaisia poliittisia toimia.

Demokratiatoimintasuunnitelmassa esitetään kokonaisvaltainen ratkaisu, joka perustuu jo tehtyyn EU:n työhön ja vakiintuneisiin eurooppalaisiin arvoihin ja periaatteisiin. Sillä taataan sananvapaus ja ihmisten oikeus saada laillista sisältöä.

Komissio aikoo tehostaa disinformaation torjuntaa

 • parantamalla olemassa olevia EU-tason välineitä, joilla torjutaan ulkomaisten tahojen sekaantumista tiedonvälitykseen EU:ssa, esimerkiksi määräämällä rikoksentekijöille taloudellisia seuraamuksia
 • johtamalla disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen viemistä yhteiseen kehykseen, jolla säännellään verkkoalustojen velvoitteita ja vastuuta EU:n tulevan digipalvelusäädöksen mukaisesti
 • antamalla keväällä 2021 ohjeita käytännesääntöjen tehostamiseksi ja perustamalla järeämmät puitteet niiden täytäntöönpanon seurantaa varten

Disinformaatiota koskevat EU:n käytännesäännöt

Julkisen kuulemisen tulokset

Komissio toteutti julkisen kuulemisen 15.7.–18.9.2020.

Komissio selvitti kyselyllä kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja sidosryhmien kokemuksia ja odotuksia uusista aloitteista seuraavilla aloilla: vaalien rehellisyys, tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus sekä disinformaation torjunta.

Tulokset osoittivat, että EU:n toimia toivottiin kaikilla kolmella alalla. Erityisesti toivottiin

 • kohdennetun poliittisen sisällön suurempaa läpinäkyvyyttä
 • toimittajien ja muiden mediatoimijoiden turvallisuuden parantamista
 • EU:n ja EU-maiden disinformaation torjuntavalmiuksien vahvistamista
 • kansalaisille tukea valistuneeseen päätöksentekoon erityisesti koulutuksen ja medialukutaidon parantamisen avulla

Kansalaisten ottaminen mukaan poliittiseen keskusteluun on paras keino, jolla EU voi lisätä yleistä tietoutta monista tärkeistä kysymyksistä. Ihmisten kouluttaminen ymmärtämään päivänpolttavia asioita pitäisi olla EU:n ykkösprioriteetti.

EU-kansalainen

Toimittajien ja muiden mediatoimijoiden turvallisuuden pitäisi olla iso asia EU:lle. Sananvapaus alkaa siitä ja päättyy siihen. Se on erityisen tärkeää juuri disinformaation aikakaudella, jolloin ihmiset tarvitsevat luotettavia tietolähteitä.

kansalaisjärjestö

Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma, EU:n digipalvelusäädös ja muut komission ehdotukset voivat parantaa tilannetta luomalla suuntaviivat yhdenmukaisille menettelyille, joita käytetään sisällön moderointiin, läpinäkyvyydestä raportointiin, merkintöihin, varoituksiin ja faktantarkistus-/liputusmenettelyihin eri alustoilla.

kansalaisjärjestö

Muita aloitteita

Yhteydenotot

sähköposti

Asiakirjat

 

2 JOULUKUU 2020
Communication on the European democracy action plan
suomi
(285.93 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (364.35 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (292.78 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (286.12 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (279.11 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (291.79 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (276.39 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (386.49 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (276.11 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (300.23 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (277.01 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (287.54 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (282.2 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (283.75 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (296.58 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (288.87 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (287.55 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (289.62 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (291.81 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (292.98 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (285.29 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (277.37 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (275.57 KB - HTML)
  Lataa

 

2 JOULUKUU 2020
Report on the Public Consultation for the European Democracy Action Plan (EDAP)
English
(361.02 KB - PDF)
Lataa

 

2 JOULUKUU 2020
Factsheet: European Democracy Action Plan - Making EU democracies stronger
English
(208.51 KB - PDF)
Lataa
 • Deutsch
  (737.25 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (1017.03 KB - PDF)
  Lataa

 

1 JOULUKUU 2020
Questions and Answers: European Democracy Action Plan – making EU democracies stronger
English
(48.29 KB - PDF)
Lataa