Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Update of the Industrial strategy for Europe
Κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις

Αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται στην ενιαία αγορά από ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές

Τι συνιστά ξένη επιδότηση;

Γιατί οι ξένες επιδοτήσεις μπορούν να στρεβλώσουν την ενιαία αγορά

Οι ξένες επιδοτήσεις μπορούν να παρέχουν στους αποδέκτες τους αθέμιτο πλεονέκτημα για την εξαγορά εταιρειών ή τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ. Οι αποδέκτες ξένων επιδοτήσεων έχουν τη δυνατότητα να παραγκωνίζουν τις μη επιδοτούμενες εταιρείες, να λειτουργούν κατά της καινοτομίας και να επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα και την επιλογή αγαθών και υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

Παραδείγματα στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων

 • Capital Markets, Paris Financial Centre and Stock Exchange, France
  Επιδοτούμενη συγκέντρωση

  Μια εταιρεία επιθυμεί να εξαγοράσει έναν στόχο της ΕΕ. Η εξαγορά αυτή υποστηρίζεται από την κυβέρνηση τρίτης χώρας μέσω άμεσης επιχορήγησης και ευεργετικής κρατικής εγγύησης για δάνειο προς τον αγοραστή. Οι επιδοτήσεις αυτές διευκολύνουν τον αγοραστή να χρηματοδοτήσει την εξαγορά και να παραγκωνίσει δυνητικούς ανταγωνιστές που θέλουν και αυτοί να εξαγοράσουν την ενωσιακή εταιρεία-στόχο.

 • Corporate and office relations
  Δημόσιες συμβάσεις

  Μια εταιρεία προτίθεται να υποβάλει προσφορά σε δημόσιο διαγωνισμό που διοργανώνεται από αναθέτουσα αρχή κράτους μέλους της ΕΕ για μεγάλο έργο. Η εταιρεία υποστηρίζεται από την κυβέρνηση τρίτης χώρας με άμεσες επιδοτήσεις. Ως εκ τούτου, η εταιρεία είναι σε θέση να υποβάλει προσφορά σε χαμηλή τιμή την οποία δεν θα ήταν σε θέση να υποβάλει χωρίς την επιδότηση, υπονομεύοντας έτσι τους ανταγωνιστές. 

 • Operation to fight cigarette smuggling in Latvia
  Υπόθεση ιδίας πρωτοβουλίας (αυτεπάγγελτη)

  Μια ενωσιακή θυγατρική μιας μητρικής εταιρείας τρίτης χώρας έχει πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση μέσω κρατικής στήριξης στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η μητρική εταιρεία, για παράδειγμα με τη μορφή απεριόριστων κρατικών εγγυήσεων ή άμεσων χρηματοδοτικών επιχορηγήσεων. Η φθηνή χρηματοδότηση επιτρέπει στη θυγατρική της ΕΕ να εγκαταστήσει εργοστάσια στην ΕΕ και να παραγκωνίσει τους ανταγωνιστές που δεν επωφελούνται από επιδοτήσεις.

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις (FSR)

Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση δίκαιων και μη στρεβλωμένων συνθηκών στην ενιαία αγορά.

Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κανονιστικών ανισοτήτων μεταξύ των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και των επιδοτήσεων που χορηγούνται από κυβερνήσεις τρίτων χωρών. Οι πρώτες υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν συγκρίσιμοι κανόνες για τις επιδοτήσεις από τρίτες χώρες.

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις επιτρέπει στην Επιτροπή να διεξάγει έρευνες για χρηματοδοτικές συνεισφορές που χορηγούνται από αρχές τρίτων χωρών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Διαθέσιμα εργαλεία κατά των στρεβλωτικών ξένων επιδοτήσεων

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη ξένων επιδοτήσεων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ, μπορεί να αναληφθεί δράση με τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων:

 • concentration

  Μιας υποχρέωσης εκ των προτέρων κοινοποίησης συγκεντρώσεων στις οποίες υπάρχει χρηματοδοτική συνεισφορά από κυβέρνηση τρίτης χώρας, όταν i) ο κύκλος εργασιών στην ΕΕ είτε της εξαγοραζόμενης εταιρείας, είτε τουλάχιστον μίας από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, ή της κοινής επιχείρησης ισούται με τουλάχιστον 500 εκατ. EUR και ii) η ξένη χρηματοδοτική συνεισφορά ισούται με τουλάχιστον 50 εκατ. EUR.

 • public tender

  Μιας υποχρέωσης εκ των προτέρων κοινοποίησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων στις οποίες i) η αξία της σύμβασης ισούται με τουλάχιστον 250 εκατ. EUR και ii) η προσφορά περιλαμβάνει ξένη χρηματοδοτική συνεισφορά που ισούται με τουλάχιστον 4 εκατ. EUR ανά τρίτη χώρα.

 • market

  Για όλες τις άλλες καταστάσεις της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να κινεί έρευνες με δική της πρωτοβουλία (αυτεπάγγελτα) και να ζητεί ad-hoc κοινοποίηση μικρότερων συγκεντρώσεων και διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Όσον αφορά τα δύο εργαλεία κοινοποιήσεων, ο αγοραστής ή ο προσφέρων θα πρέπει να κοινοποιεί εκ των προτέρων χρηματοδοτικές συνεισφορές που λαμβάνει από κυβερνήσεις και δημόσιες αρχές τρίτων χωρών σε σχέση με συγκεντρώσεις ή δημόσιες συμβάσεις που πληρούν τα αντίστοιχα όρια. Εν αναμονή της επανεξέτασης και της έγκρισης της Επιτροπής, η εν λόγω συγκέντρωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, η σύμβαση δεν μπορεί να ανατεθεί σε υπό έρευνα προσφέροντα (υποχρέωση διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης) μέχρι το τέλος της έρευνας ή την παρέλευση της προθεσμίας.

Η Επιτροπή θα μπορεί επίσης να ζητεί ad-hoc κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων και διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων κάτω των αντίστοιχων ορίων, εάν υποψιάζεται την ύπαρξη ξένων επιδοτήσεων στην πράξη και η πράξη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, η εν λόγω διάταξη επίσης ισχύει, εάν η Επιτροπή λάβει νέες πληροφορίες που την οδηγούν να υποπτευθεί ότι μια υποβληθείσα κοινοποίηση ή δήλωση ήταν ελλιπής, ή όταν δεν διαβιβάζεται στην Επιτροπή τέτοια κοινοποίηση ή δήλωση. Σε περίπτωση ad-hoc κοινοποίησης, η σχετική συγκέντρωση ή διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπόκειται στην ίδια υποχρέωση διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης με αυτήν που περιγράφεται ανωτέρω.

Το εργαλείο γενικής έρευνας της αγοράς (αυτεπάγγελτα) θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διερευνά με δική της πρωτοβουλία κάθε είδος οικονομικής δραστηριότητας και κατάστασης της αγοράς, όπως οι επενδύσεις σε αναξιοποίητες ζώνες ή η παροχή υπηρεσιών, όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι ενδεχομένως εμπλέκεται ξένη επιδότηση.

Δομή της αξιολόγησης

Η διαδικασία για τη διερεύνηση ξένων επιδοτήσεων θα περιλαμβάνει προκαταρκτική επανεξέταση και, αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις στρεβλωτικής ξένης επιδότησης, διεξοδική έρευνα.

 • Η Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον μια χρηματοδοτική συνεισφορά από κυβέρνηση τρίτης χώρας συνιστά ξένη επιδότηση κατά την έννοια του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις και κατά πόσον στρεβλώνει την ενιαία αγορά.
 • Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή θα σταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τη στρέβλωση με τις θετικές επιπτώσεις της ξένης επιδότησης στην ανάπτυξη της σχετικής επιδοτούμενης οικονομικής δραστηριότητας.
 • Όταν οι αρνητικές επιπτώσεις υπερτερούν των θετικών επιπτώσεων, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει επανορθωτικά μέτρα ή να αποδέχεται δεσμεύσεις από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την αποκατάσταση της στρέβλωσης.
Visual foreign subsidies regulation
 • procedure
  Πώς θα λειτουργεί η διαδικασία;

  Ειδική εκ των προτέρων κοινοποίηση

  • Συγκεντρώσεις (κύκλος εργασιών στην ΕΕ > 500 εκατ. EUR και ξένη συνεισφορά > 50 εκατ. EUR)
  • Προσφορές για δημόσιες συμβάσεις (> 250 εκατ. EUR και συνεισφορά > 4 εκατ. EUR ανά τρίτη χώρα)

  Γενικό εργαλείο διαλογής

  • Αυτεπάγγελτη διερεύνηση
  • Οποιαδήποτε κατάσταση της αγοράς
 • assessment
  Πώς θα αξιολογεί η Επιτροπή πιθανές στρεβλώσεις;

  Κατηγορίες επιδοτήσεων που είναι πιθανότερο να προκαλούν στρεβλώσεις

  • Απεριόριστες εγγυήσεις
  • Επιδοτήσεις σε προβληματική εταιρεία χωρίς σχέδιο αναδιάρθρωσης
  • Επιδοτήσεις που διευκολύνουν άμεσα μια συγκέντρωση
  • Επιδοτήσεις που καθιστούν δυνατή μια υπερβολικά συμφέρουσα προσφορά
  • Η χρηματοδότηση των εξαγωγών δεν είναι σύμφωνη με τον διακανονισμό του ΟΟΣΑ για τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης

  Δείκτες στρέβλωσης

  • Ποσό και φύση της επιδότησης
  • Κατάσταση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της, και της σχετικής αγοράς ή των σχετικών τομέων
  • Επίπεδο και εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά
  • Σκοπός, όροι και χρήση της επιδότησης

  Επιδοτήσεις που είναι απίθανο να προκαλέσουν στρεβλώσεις

  • Το ποσό είναι μικρότερο από 4 εκατ. EUR / 3 έτη

  Επιδοτήσεις που θεωρούνται μη στρεβλωτικές

  • Το ποσό είναι μικρότερο από τα κατώτατα όρια για τις ενισχύσεις de minimis βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις
  • Επιδοτήσεις που έχουν στόχο την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή έκτακτα γεγονότα
 • balance
  Πώς συγκρίνονται οι επιπτώσεις;

  Η δοκιμή αυτή εξετάζει κατά πόσον οι στρεβλωτικές επιπτώσεις μιας ξένης επιδότησης μετριάζονται από τις θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της σχετικής επιδοτούμενης οικονομικής δραστηριότητας. Συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιβολή επανορθωτικών μέτρων ή την αποδοχή δεσμεύσεων, καθώς και τη φύση και το επίπεδο των πιθανών επανορθωτικών μέτρων ή δεσμεύσεων.

 • remedy
  Ποια επανορθωτικά μέτρα θα έχει την εξουσία να επιβάλει η Επιτροπή;
  • Επιβολή διαρθρωτικών ή μη διαρθρωτικών επανορθωτικών μέτρων (π.χ. εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, πρόσβαση σε υποδομές, απαγόρευση ορισμένων συμπεριφορών στην αγορά)
  • Αποδοχή των δεσμεύσεων που προτείνει η εταιρεία
  • Απαγόρευση της επιδοτούμενης συγκέντρωσης ή της ανάθεσης συμβάσεων στον επιδοτούμενο προσφέροντα

Σημαντικά στάδια της πρωτοβουλίας

 1. 21-22 Μαρτίου 2019

  Στα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προσδιορίσει νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στην ενιαία αγορά.

 2. Φεβρουάριος 2020

  Στην έκθεσή του σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να διερευνήσει νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που οφείλονται στις επιδοτήσεις

 3. 17 Ιουνίου 2020

  Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο σχετικά με τις ξένες επιδοτήσεις ώστε να ξεκινήσει δημόσια συζήτηση

 4. 23 Σεπτεμβρίου 2020

  Η διάρκειας 14 εβδομάδων δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται· υπέβαλαν τις απόψεις τους 150 συμμετέχοντες

 5. 6 Οκτωβρίου 2020

  Η Επιτροπή δημοσιεύει αρχική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με νομοθετική πρόταση

 6. Οκτώβριος 2020 — Ιανουάριος 2021

  Η Επιτροπή συγκεντρώνει σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών μέσω στοχευμένης διαβούλευσης

 7. 3 Μαρτίου 2021

  Η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με την έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων

 8. 5 Μαΐου 2021
 9. 30 Ιουνίου 2022

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία επί του κειμένου του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις

 10. Νοέμβριος 2022

  Το τελικό κείμενο του κανονισμού εγκρίθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2022 από το Κοινοβούλιο και στις 28 Νοεμβρίου 2022 από το Συμβούλιο.

 11. 12 Ιανουαρίου 2023
 12. Ιανουάριος 2023

  Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού και έντυπα κοινοποίησης, ακολουθούμενα από περίοδο 4 εβδομάδων για την υποβολή παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη

 13. 12 Ιουλίου 2023

  Αρχίζει να εφαρμόζεται ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει αυτεπάγγελτες έρευνες

 14. 12 Οκτωβρίου 2023

  Αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση κοινοποίησης συγκεντρώσεων και δημόσιων συμβάσεων που υπερβαίνουν ορισμένα όρια

Έγγραφα

13 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Regulation on foreign subsidies distorting the internal market

 

5 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Press release: Commission proposes new Regulation to address distortions caused by foreign subsidies in the Single Market

 

5 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Questions and Answers: Distortive foreign subsidies

 

5 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Impact Assessment report on distortive foreign subsidies

 

5 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Executive summary of the Impact Assessment report: Distortive foreign subsidies

 

5 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Opinion of the Regulatory Scrutiny Board: Distortive foreign subsidies

Η τελευταία ενημέρωση της σελίδας έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 2023