Skip to main content

Podpora zamestnanosti mladých ľudí

Mladí ľudia si zaslúžia všetky možné príležitosti, aby mohli plne rozvinúť svoj potenciál a využiť ho na úspešnú ekologickú a digitálnu transformáciu. Ich štart na trhu práce je často ťažký, čo sa ešte viac prejavuje v období pandémie koronavírusu.

Zamestnanosť mladých ľudí

24,4 %
Nezamestnanosť mladých ľudí v roku 2013
15,4 %
Nezamestnanosť mladých ľudí v apríli 2020

Európska únia pomáha krajinám EÚ postaviť sa tejto výzve čelom a navrhuje:

EÚ investuje desiatky miliárd eur do plánu obnovy pre mladých ľudí. Členské štáty by sa mali sústrediť na investície, ktoré môžu pomôcť mladým ľuďom v krátkodobom a strednodobom horizonte.

posilní záruku pre mladých ľudí,

Ak sa prihlásite do záruky pre mladých ľudí, do štyroch mesiacov dostanete ponuku na zamestnanie, vzdelávanie, učňovskú prípravu alebo odbornú stáž.

EÚ vytvorila záruku pre mladých ľudí v roku 2013. Odvtedy sa vďaka záruke vytvoril prístup k trhu práce pre viac ako 24 miliónov mladých ľudí

Nový a vylepšený most k pracovným miestam: 

 pomôže mladým ľuďom vo veku od 15 do 29 rokov,

 bude inkluzívnejší, so širším dosahom a zameria sa najmä na znevýhodnené skupiny,

bude prepojený s potrebami podnikov, predovšetkým MSP, ktorým poskytne požadované zručnosti – najmä pre ekologickú a digitálnu transformáciu,

bude poskytovať individualizované poradenstvo, usmernenia a mentorstvo.

Politika EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorá obstojí aj v budúcnosti

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) pomáhajú mladým ľuďompripraviť sa na prvé zamestnanie a dospelým umožňujú osvojiť si nové zručnosti a rozvíjať kariéru. Počas obnovy budú tvoriť podstatnú súčasť pomoci mladým ľuďom pri vstupe na trh práce. Komisia zaujíma k odbornému vzdelávaniu a príprave nový prístup, vďaka ktorému sa stanú modernejšími, atraktívnejšími, flexibilnejšími a budú lepšie vyhovovať digitálnemu veku a zelenej transformácii.

Nový impulz pre učňovskú prípravu

Učňovská príprava je prospešná pre všetkých:

  • podniky získajú kvalifikovanú pracovnú silu, ktorú potrebujú pre budúcnosť, 
  • mladí ľudia rozvíjajú svoje zručnosti a dokážu si nájsť prácu. 

Opatrenia EÚ pomôžu posilniť ponuky učňovskej prípravy, napríklad stimulovaním podpory pre MSP a mobilizáciou miestnych a regionálnych orgánov. Európske združenie učňovskej prípravy zohralo od začiatku svojej činnosti v roku 2013 dôležitú úlohu pri vytvorení viac ako 900 000 učňovských príležitostí pre mladých ľudí. Komisia predĺžením jeho pôsobenia vytvorí impulz pre vznik nových záväzkov v oblasti digitálnej a ekologickej učňovskej prípravy. 

Komisia takisto naliehavo vyzýva krajiny EÚ, aby zvýšili podporu zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom nástroja Next Generation EU a budúceho rozpočtu EÚ. Celkovým zámerom je, aby členské štáty do zamestnanosti mladých ľudí investovali finančné prostriedky EÚ vo výške najmenej 22 miliárd eur

EÚ môže napríklad pomôcť financovať: 

  • granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti a úvery mladým podnikateľom, mentorské programy a podnikateľské inkubátory, 
  • príspevky pre MSP, ktoré zamestnávajú učňov,
  • odbornú prípravu na získanie nových zručností potrebných na trhu práce,
  • budovanie kapacít verejných služieb zamestnanosti,
  • odbornú prípravu v oblasti riadenia kariéry v rámci formálneho vzdelávania,
  • investície do digitálnej vzdelávacej infraštruktúry a technológií.

Dokumenty

 

1 JÚL 2020
Podpora zamestnanosti mladých ľudí: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu
slovenčina
(189.5 KB - HTML)
Stiahnuť

 

1 JÚL 2020
Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
slovenčina
(345.45 KB - HTML)
Stiahnuť

 

1 JÚL 2020
Návrh ODPORÚČANIE RADY, týkajúce sa mostu k pracovným miestam – posilnenia záruky pre mladých ľudí, ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí
slovenčina
(243.36 KB - HTML)
Stiahnuť

 

1 JÚL 2020
Factsheet: Youth employment support - A Bridge to Jobs for the next generation
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

1 JÚL 2020
Factsheet: Skills Agenda
English
(550.7 KB - PDF)
Stiahnuť

 

1 JÚL 2020
Factsheet: Vocational education and training (VET)
English
(949.73 KB - PDF)
Stiahnuť