Skip to main content

Europos socialinių teisių ramstis

Teisingesnės ir įtraukesnės Europos Sąjungos kūrimas

Veiksmai

The European Pillar of Social Rights in 20 principles

Socialinių teisių ramsčiu siekiama geriau užtikrinti piliečių teises vadovaujantis 20 pagrindinių principų.

The European Pillar of Social Rights Action Plan

Veiksmų plane išdėstytos konkrečios Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo iniciatyvos. Jame siūloma, kokius tikslus ES turi pasiekti iki 2030 m.

Pagrindiniai faktai

Europoje geriausiai pasaulyje užtikrinama lygybė, taikomi aukščiausi darbo sąlygų standartai ir teikiama plati socialinė apsauga. . Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 2017 m. Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime paskelbė Europos socialinių teisių ramstį. Ramstyje išdėstyta 20 pagrindinių principų, kurie yra švyturys, rodantis kelią tvirtos socialinės Europos, teisingos, įtraukios ir XXI a. suteikiančios daug galimybių, link.

Reikia dėti daugiau pastangų, kad 20 ramsčio principų padėtų mums visų europiečių labui kurti teisingesnes ir geriau veikiančias darbo rinkas ir tinkamas gerovės sistemas. Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane Komisija pateikė konkrečių iniciatyvų šiam tikslui pasiekti. Europos socialinių teisių ramsčiui įgyvendinti reikia bendrų ES institucijų, nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangų.

Per Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos iniciatyva 2021 m. gegužės 7–8 d. rengiamą Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą bus galima pasinaudoti proga dar kartą patvirtinti įsipareigojimą ir užmojį Europos ekonomikos atsigavimo laikotarpiu ir vėliau prioritetą teikti žmonėms. Be to, Porto aukščiausiojo lygio susitikimas bus proga sutelkti jėgas, kad aukščiausiu politiniu lygmeniu būtų atnaujintas įsipareigojimas įgyvendinti socialinių teisių ramstį.

Naujausios žinutės tinkle „Twitter“

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

Komisija siūlo Europos deklaraciją dėl skaitmeninių teisių ir principų