Skip to main content

Handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

I handlingsplanen anges konkreta initiativ och överordnade EU-mål för att förverkliga pelarens intentioner senast 2030.

Three ambitious EU targets by 2030

78%
Employment
at least 78% of the population aged 20 to 64 should be in employment by 2030
60%
Training
at least 60% of all adults should be participating in training every year by 2030
15 million
Reducing poverty
a reduction of at least 15 million in the number of people at risk of poverty or social exclusion

Tre ambitiösa EU-mål

Mål till 2030

 • Minst 78 % av alla 20–64-åringar bör arbeta
 • Minst 60 % av alla vuxna bör delta i utbildning varje år
 • Minst 15 miljoner färre människor ska riskera fattigdom eller social utestängning

Här är vi nu

Coronakrisen har satt stopp för den positiva sysselsättningsutvecklingen de senaste sex åren. Det tredje kvartalet 2020 var sysselsättningsgraden 72,4 %.År 2016 deltog dock endast 37 % av de vuxna i någon form av utbildning varje år.År 2019 riskerade omkring 91 miljoner människor (varav 17,9 miljoner var barn i åldern 0–17 år) att drabbas av fattigdom eller social utestängning i EU.

Nationella mål

EU-ländernas sysselsättnings- och socialministrar presenterade sina nationella mål den 16 juni 2022. Ländernas åtaganden innebär att EU är på god väg att nå eller till och med överträffa EU:s överordnade mål.

Three EU social targets for 2030: All Member States on board

Omsätta principer i konkreta åtgärder

 

Vad tycker EU-invånarna om ett socialt EU?

 • Pascal
  Professional portrait of young man smiling.

   

  Små, praktiska saker som att få sitt examensbevis validerat, skaffa sig ett socialförsäkringsnummer, få ut sin lön och allt annat som behövs när man flyttar från ett EU-land till ett annat måste vara enkelt.

  Pascal, Nederländerna

   

 • Alexandra
  Woman in front of scenic background.

   

  Jag jobbar på ett företag som satsar på mångfald och inkludering och verkligen arbetar hårt för att undvika diskriminering på grund av bland annat kön och etnisk bakgrund. Jag tycker att EU borde lyfta fram vårt exempel eftersom vi har många goda idéer som vi gärna delar med oss av till andra företag.

  Alexandra, Rumänien

   

 • Rodolfo
  Middle aged man smiling.

   

  Det bör vara lika enkelt och attraktivt att vara egenföretagare som att jobba, utbilda sig eller gå i pension i ett annat EU-land. Det kan dels leda till en bättre inkomst, dels skapa engagemang hos människor i alla åldrar och ge dem möjlighet att skapa nätverk över landgränserna.

  Wolfgang, Österrike

   

 

Offentligt samråd

Uttalandena ovan kommer från ett omfattande offentligt samråd med över 1 000 skriftliga bidrag från medlemsländer, regioner, städer, arbetsmarknadens parter, internationella organisationer, företag, tankesmedjor och privatpersoner. Kommissionen har dessutom samrått med drygt 1 500 viktiga aktörer, bland annat Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, på en rad webbseminarier. Handlingsplanen bygger på resultaten från det offentliga samrådet.

Resultat av samrådet

Eurobarometerundersökning

Nio av tio EU-invånare (88 %) anser att ett socialt EU är viktigt för dem personligen. Det visar en Eurobarometerundersökning om sociala frågor från 2021.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobarometerundersökning

Socialt toppmöte och socialt åtagande i Porto

Det sociala toppmötet i Porto den 7–8 maj 2021, som anordnades av Portugal i egenskap av EU:s ordförandeland, var ett tillfälle att bekräfta åtagandet och ambitionen att sätta människorna i främsta rummet under och efter återhämtningen i EU. Vid toppmötet kunde man också samla krafter för att på högsta politiska nivå förnya åtagandet att genomföra den sociala pelaren.

Den 7 maj åtog sig parterna i ett gemensamt socialt åtagande i Porto att sträva efter att nå de överordnade mål för 2030 som slagits fast i kommissionens handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Den 8 maj antog Europeiska rådet Portoförklaringen om sociala frågor.

Den 25 juni välkomnade Europeiska rådet EU:s överordnade mål från kommissionens handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter i linje med Portoförklaringen.

Röster från hela Europa vid det sociala toppmötet i Porto

 • Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."
 • Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."
 • Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."
 • Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Tidsplan och viktiga initiativ

Gemensam insats för att skapa ett mer socialt EU

Genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett politiskt åtagande och ansvar som delas av EU-institutionerna, nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället som alla bidrar i enlighet med sina befogenheter.

 • Chart showing growth

  EU-länderna bör fullt ut använda de stora EU-anslag som finns tillgängliga för att stödja reformer och investeringar, t.ex. EU-budgeten, NextGenerationEU och Europeiska socialfonden plus.

 • Cog moving.

  EU-länderna bör på bästa sätt använda den europeiska planeringsterminen för att samordna ekonomiska, sysselsättningsrelaterade och sociala reformer och investeringar där man fokuserar på människorna och deras välbefinnande.

 • Classical building

  Det är helt avgörande att engagera nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället i arbetet med att genomföra pelaren.

 • Hands shaking in front of globe.

  En framsynt och internationell EU-insats på det sociala området bidrar till att befästa EU:s roll som en ansvarsfull global ledare som arbetar för anständiga arbetsvillkor och social inkludering i hela världen.

Small, practical things such as diploma validation, getting a social security number, salary administration and everything involved with moving from one EU country to another should be easy.

Pascal, Netherlands
Professional portrait of young man smiling.

I work in a company that has diversity and inclusion at its heart and makes a lot of effort to avoid biases based on gender or any other diversity. I think the EU could look at these examples as we have great ideas to offer which could be replicated in other companies.

Alexandra, Romania
Woman in front of scenic background.

It should be easy and attractive to be self-employed in Europe, parallel to a job, training or a pension. On the one hand this can lead to better income and on the other it engages people of all ages and connects them across national borders.

Wolfgang, Austria
Middle aged man smiling.

 Public consultation

These testimonials are part of a large-scale public consultation with over 1000 written contributions from Member States, regions, cities, social partners, civil society organisations, international organisations, businesses, think tanks and citizens. In addition, the Commission consulted over 1500 key stakeholders – including the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – with dedicated webinars. The Action Plan draws on its results.

Results of the public consultation

Eurobarometer survey

9 in 10 Europeans (88%) consider social Europe to be important to them personally, according to a 2021 Eurobarometer survey on social issues.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobarometer survey

Porto Social Summit and Porto Social Commitment

The Social Summit in Porto on 7-8 May 2021, organised by the Portuguese Council Presidency, provided the opportunity to reaffirm the commitment and ambition to put people first in Europe’s recovery and beyond. The Porto Social Summit was also an occasion to rally forces to renew, at the highest political level, the commitment to implement the Social Pillar.

On 7 May, partners signed up to the three 2030 headline targets set in the Commission’s European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

On 8 May, the members of the European Council adopted the Porto Declaration on social affairs.

On 25 June, the European Council welcomed the EU headline targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan, in line with the Porto Declaration.

Voices from around Europe at the Porto Social Summit

Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."
Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."
Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."
Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Joining forces to deliver a more social Europe

Delivering on the European Pillar of Social Rights is a shared political commitment and responsibility of the EU institutions, national, regional and local authorities, social partners and civil society, all having a role to play in line with their competences.

Chart showing growth

Member States should make full use of the unprecedented EU funds available to support reforms and investments: the EU budget, NextGenerationEU, the European Social Fund Plus, and more.

Cog moving.

Member States should make the best use of the European Semester to coordinate economic, employment and social reforms and investments, putting people and their wellbeing at the centre.

Classical building

The engagement of national, regional and local authorities, social partners and civil society is essential to the implementation of the Pillar.

Hands shaking in front of globe.

Guiding and international EU action in the social area helps affirm the EU’s role as a responsible global leader, promoting decent work and social inclusion worldwide.

Viktiga kommissionsåtgärder

 1. Första kvartalet 2021

  Grönbok om åldrandeEU:s cancerplanInledande samråd med EU:s arbetsmarknadsparter om arbete via digitala plattformarHandlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheterFörslag till översyn av den sociala resultattavlanNy strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättningBindande åtgärder för lönetransparensEffektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärderUppdatering av den nya industristrategin för EUStrategi för barnets rättigheter och en europeisk barngarantiGemensam rapport om tillämpningen av direktivet om likabehandling i arbetslivet och direktivet om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprungFörnyad strategi för hållbar finansieringEtt europeiskt hälsodataområdeVägledningar om offentlig upphandling av innovativa lösningar och om socialt ansvarsfull upphandling

 2. Andra kvartalet 2021

  Uppföljning av vitboken om artificiell intelligensEn tillförlitlig och säker europeisk e-identifieringNy arbetsmiljöstrategiEuropeisk plattform för åtgärder mot hemlöshetMeddelande om anständiga arbetsvillkor i världen

 3. Tredje kvartalet 2021

  Paket om kompetenser och talanger, inklusive en översyn av direktiven om varaktigt bosatta respektive om ett kombinerat tillstånd samt en beskrivning av möjligheterna till en EU-talangreserv

 4. Fjärde kvartalet 2021

  Handlingsplan för den sociala ekonominRam för individuella utbildningskonton och mikromeriterUtvidgning och anpassning av den gemensamma sysselsättningsrapportenInitiativ om bostäder till ett rimligt prisInitiativ om kollektiva förhandlingar för egenföretagare

 5. 2023

  Första EU-rapporten om väsentliga tjänsterEuropeiskt socialförsäkringskort (Esspass)

 6. 2024

  Första utvärderingen av Europeiska arbetsmyndigheten

 7. 2025

  Översyn av handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

 8. Redan uppnått 2020

  EU:s jämställdhetsstrategiIndustristrategin och strategin för små och medelstora företagTillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE)Revidering av EU:s långtidsbudget 2021–2027Faciliteten för återhämtning och resiliens samt React-EUDen europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraftRådets rekommendation om yrkesutbildningStöd till ungdomssysselsättning och en förstärkt ungdomsgarantiEtt europeiskt utbildningsområdeHandlingsplanen för digital utbildning 2021–2027Handlingsplanen mot rasismEU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet och rådets rekommendation på områdetRenoveringsvågenKompetenspaktenHandlingsplanen för integration och inkluderingJämlikhetsstrategin för hbtqi-personerFörslag till direktiv om tillräckliga minimilönerLäkemedelsstrategin

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

4 MARS 2021
Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter
svenska
(327.3 KB - HTML)
Ladda ner

4 MARS 2021
Commission Recommendation for Effective Active Support to Employment (EASE)
English
(187.24 KB - PDF)
Ladda ner

4 MARS 2021
Faktablad: Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter
svenska
(666.46 KB - PDF)
Ladda ner

4 MARS 2021
Faktablad: Effektivt aktivt stöd för sysselsättning (Ease)
svenska
(796.42 KB - PDF)
Ladda ner