Skip to main content
Logotip Europske komisije

Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

U Akcijskom planu utvrđene su konkretne inicijative za provedbu europskog stupa socijalnih prava i predloženi glavni ciljevi za EU do 2030.

Three ambitious EU targets by 2030

78%
Employment
at least 78% of the population aged 20 to 64 should be in employment by 2030
60%
Training
at least 60% of all adults should be participating in training every year by 2030
15 million
Reducing poverty
a reduction of at least 15 million in the number of people at risk of poverty or social exclusion

Tri ambiciozna cilja EU-a

Ciljevi do 2030.

 • najmanje 78 % stanovništva u dobi od 20 do 64 godine trebalo bi biti zaposleno do 2030.
 • najmanje 60 % svih odraslih svake godine do 2030. trebalo bi sudjelovati u osposobljavanju
 • najmanje 15 milijuna manje osoba izloženo riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Sadašnja situacija

Kriza uzrokovana koronavirusom zaustavila je šestogodišnji pozitivni napredak u području zaposlenosti te je do trećeg tromjesečja 2020. ostvarena stopa zaposlenosti od 72,4 %.Do 2016. svake je godine samo 37 % odraslih sudjelovalo u aktivnostima učenja.Oko 91 milijuna građana (od kojih je 17,9 milijuna djece u dobi od 0 do 17 godina) bilo je izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u EU-u 2019.

Nacionalni ciljevi

Ministri država članica nadležni za zapošljavanje i socijalna pitanja 16. lipnja 2022. predstavili su svoje nacionalne ciljeve. Skup obveza svih država članica EU-u uvelike pomaže u ostvarivanju ili čak nadmašivanju njegovih glavnih ciljeva.

Three EU social targets for 2030: All Member States on board

Provedba načela

 

Što Europljani misle o socijalnoj Europi

 • Pascal
  Professional portrait of young man smiling.

   

  Male, praktične stvari, kao što su priznavanje diplome, broj socijalnog osiguranja, administracija plaće i sve ostalo povezano sa seljenjem iz jedne u drugu zemlju EU-a, trebale bi biti jednostavne.

  Pascal, Nizozemska

   

 • Alexandra
  Woman in front of scenic background.

   

  Radim u poduzeću koje uzima u obzir raznolikost i uključivanje te se trudi izbjeći predrasude o rodu ili bilo kojoj drugoj različitosti. Mislim da bi EU mogao proučiti takve primjere jer imamo velike ideje koje bi se mogle reproducirati u drugim poduzećima.

  Alexandra, Rumunjska

   

 • Rodolfo
  Middle aged man smiling.

   

  Trebalo bi biti jednostavno i privlačno biti samozaposlen u Europi, čak i uz stalni posao, osposobljavanje ili mirovinu. Tako se mogu poboljšati primanja, a i angažirati ljudi svih dobi i povezati preko granica.

  Wolfgang, Austrija

   

 

Javno savjetovanje

Ta su svjedočanstva tek dio opsežnog javnog savjetovanja s više od 1000 pisanih odgovora država članica, regija, gradova, socijalnih partnera, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, poduzeća, skupina za strateško promišljanje i građana. Osim toga, Komisija se na posebnim internetskim seminarima savjetovala s više od 1500 dionika, uključujući Europski parlament, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija. Akcijski plan se temelji na ishodu savjetovanja.

Rezultati javnog savjetovanja

Istraživanje Eurobarometra

Prema istraživanju Eurobarometra o socijalnim pitanjima provedenom 2021. gotovo 90 % Europljana smatra da je socijalna Europa važna za njih.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Istraživanje Eurobarometra

Socijalni samit u Portu i socijalna obveza iz Porta

Socijalni samit koji je održan u Portu 7. i 8. svibnja 2021. u organizaciji portugalskog predsjedništva Vijeća bio je prilika da se potvrde predanost i ambicija da se u oporavku Europe i nakon njega ljude stavi na prvo mjesto. Tom su prigodom i dionici na najvišoj političkoj razini obnovili obvezu provedbe stupa socijalnih prava.

U zajedničkoj socijalnoj obvezi iz Porta partneri su se 7. svibnja obvezali ispuniti tri glavna cilja za 2030. iz Komisijina akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava.

Članovi Europskog vijeća 8. svibnja donijeli su Izjavu iz Porta o socijalnim pitanjima.

Europsko vijeće je 25. lipnja pozdravilo glavne ciljeve EU-a iz Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava, u skladu s Izjavom iz Porta.

Izjave iz cijele Europe na socijalnom samitu u Portu

 • Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."
 • Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."
 • Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."
 • Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Plan ključnih mjera

Zajedno za ostvarivanje Europe s istaknutijom socijalnom komponentom

Ostvarivanje ciljeva europskog stupa socijalnih prava zajednička je politička obveza i odgovornost institucija EU-a, nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, socijalnih partnera i civilnog društva, a svi oni imaju određenu ulogu u skladu sa svojim nadležnostima.

 • Chart showing growth

  Države članice trebale bi u potpunosti iskoristiti dosad neviđena financijska sredstva EU-a za potporu reformama i ulaganjima: među ostalim proračun EU-a, NextGenerationEU i Europski socijalni fond plus.

 • Cog moving.

  Države članice trebale bi što više iskoristiti europski semestar za koordinaciju gospodarskih i socijalnih reformi i ulaganja te reformi i ulaganja u području zapošljavanja, u čijem su središtu ljudi i njihova dobrobit.

 • Classical building

  Angažman nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, socijalnih partnera i civilnog društva važan je za provedbu stupa.

 • Hands shaking in front of globe.

  Budući da usmjerava međunarodno djelovanje EU-a u području socijalnih pitanja, stup pomaže potvrditi ulogu EU-a kao odgovornoga globalnog predvodnika koji promiče dostojanstven rad i socijalno uključivanje širom svijeta.

Small, practical things such as diploma validation, getting a social security number, salary administration and everything involved with moving from one EU country to another should be easy.

Pascal, Netherlands
Professional portrait of young man smiling.

I work in a company that has diversity and inclusion at its heart and makes a lot of effort to avoid biases based on gender or any other diversity. I think the EU could look at these examples as we have great ideas to offer which could be replicated in other companies.

Alexandra, Romania
Woman in front of scenic background.

It should be easy and attractive to be self-employed in Europe, parallel to a job, training or a pension. On the one hand this can lead to better income and on the other it engages people of all ages and connects them across national borders.

Wolfgang, Austria
Middle aged man smiling.

 Public consultation

These testimonials are part of a large-scale public consultation with over 1000 written contributions from Member States, regions, cities, social partners, civil society organisations, international organisations, businesses, think tanks and citizens. In addition, the Commission consulted over 1500 key stakeholders – including the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – with dedicated webinars. The Action Plan draws on its results.

Results of the public consultation

Eurobarometer survey

9 in 10 Europeans (88%) consider social Europe to be important to them personally, according to a 2021 Eurobarometer survey on social issues.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobarometer survey

Porto Social Summit and Porto Social Commitment

The Social Summit in Porto on 7-8 May 2021, organised by the Portuguese Council Presidency, provided the opportunity to reaffirm the commitment and ambition to put people first in Europe’s recovery and beyond. The Porto Social Summit was also an occasion to rally forces to renew, at the highest political level, the commitment to implement the Social Pillar.

On 7 May, partners signed up to the three 2030 headline targets set in the Commission’s European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

On 8 May, the members of the European Council adopted the Porto Declaration on social affairs.

On 25 June, the European Council welcomed the EU headline targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan, in line with the Porto Declaration.

Voices from around Europe at the Porto Social Summit

Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."
Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."
Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."
Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Joining forces to deliver a more social Europe

Delivering on the European Pillar of Social Rights is a shared political commitment and responsibility of the EU institutions, national, regional and local authorities, social partners and civil society, all having a role to play in line with their competences.

Chart showing growth

Member States should make full use of the unprecedented EU funds available to support reforms and investments: the EU budget, NextGenerationEU, the European Social Fund Plus, and more.

Cog moving.

Member States should make the best use of the European Semester to coordinate economic, employment and social reforms and investments, putting people and their wellbeing at the centre.

Classical building

The engagement of national, regional and local authorities, social partners and civil society is essential to the implementation of the Pillar.

Hands shaking in front of globe.

Guiding and international EU action in the social area helps affirm the EU’s role as a responsible global leader, promoting decent work and social inclusion worldwide.

Ključne mjere Komisije

 1. prvo tromjesečje 2021.

  Zelena knjiga o starenjuEuropski plan za borbu protiv rakaPrva faza savjetovanja socijalnih partnera EU-a o radu putem platformiAkcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih pravaPrijedlog revizije pregleda socijalnih pokazateljaNova strategija za prava osoba s invaliditetomObvezujuće mjere za transparentnost plaćaUčinkovita aktivna potpora zapošljavanjuAžuriranje nove industrijske strategije za EuropuStrategija o pravima djeteta, popraćena europskim jamstvom za djecuZajedničko izvješće o primjeni Direktive o jednakosti pri zapošljavanju i Direktive o rasnoj jednakostiObnovljena strategija održivog financiranjaEuropski prostor za zdravstvene podatkeSmjernice za javnu nabavu inovacija i društveno odgovornu javnu nabavu

 2. drugo tromjesečje 2021.

  Aktivnosti nakon objavljivanja Bijele knjige o umjetnoj inteligencijiPouzdana i sigurna europska elektronička identifikacija (e-ID)Nova strategija za sigurnost i zdravlje na raduEuropska platforma za borbu protiv beskućništvaKomunikacija o dostojanstvenom radu širom svijeta

 3. treće tromjesečje 2021.

  Paket o vještinama i talentima, uključujući reviziju Direktive o osobama s dugotrajnim boravištem i preispitivanje Direktive o jedinstvenoj dozvoli te utvrđivanje mogućnosti za razvoj EU-ove baze talenata

 4. četvrto tromjesečje 2021.

  Akcijski plan za socijalnu ekonomijuIndividualni računi za učenje i okvir za mikrokvalifikacijeProširenje i prilagodba zajedničkog izvješća o zapošljavanjuInicijativa za cjenovno pristupačno stanovanjeInicijativa o kolektivnom pregovaranju samozaposlenih osoba

 5. 2023.

  Prvo izvješće EU-a o pristupu osnovnim uslugamaEuropska propusnica socijalne sigurnosti (ESSPASS)

 6. 2024.

  Prva evaluacija Europskog nadzornog tijela za rad

 7. 2025.

  Preispitivanje Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava

 8. već ostvareno 2020.

  Europska strategija za rodnu ravnopravnostIndustrijska strategija i strategija za MSP-oveEuropski instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE)Revidirani višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.Mehanizam za oporavak i otpornost i REACT-EUProgram vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornostPreporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanjuPotpora za zapošljavanje mladih, popraćena pojačanom Garancijom za mladeEuropski prostor obrazovanjaAkcijski plan za digitalno obrazovanje (2021.–2027.)Akcijski plan za antirasizamEU-ov strateški okvir za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma, popraćen Preporukom Vijeća o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju RomaVal obnovePakt za vještineAkcijski plan za integraciju i uključivanjeStrategija o ravnopravnosti LGBTIQ osobaPrijedlog direktive o primjerenim minimalnim plaćamaFarmaceutska strategija

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

4 OŽUJAK 2021
Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava
hrvatski
(318.41 KB - HTML)
Preuzimanje

4 OŽUJAK 2021
Commission Recommendation for Effective Active Support to Employment (EASE)
English
(187.24 KB - PDF)
Preuzimanje

4 OŽUJAK 2021
Informativni članak: akcijski plan europskog stupa socijalnih prava
hrvatski
(677.17 KB - PDF)
Preuzimanje

4 OŽUJAK 2021
Informativni članak: učinkovita aktivna potpora zapošljavanju (EASE)
hrvatski
(801.87 KB - PDF)
Preuzimanje