Skip to main content

Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava

Tegevuskava sisaldab konkreetseid algatusi Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimiseks. Selles esitatakse ELi peamised eesmärgid 2030. aastaks.

Three ambitious EU targets by 2030

78%
Employment
at least 78% of the population aged 20 to 64 should be in employment by 2030
60%
Training
at least 60% of all adults should be participating in training every year by 2030
15 million
Reducing poverty
a reduction of at least 15 million in the number of people at risk of poverty or social exclusion

Kolm ambitsioonikat ELi eesmärki

Eesmärgid 2030. aastaks

 • vähemalt 78% 20–64aastastest peaks olema tööga hõivatud
 • igal aastal peaks koolitusel osalema vähemalt 60% kõigist täiskasvanutest
 • vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu vähendamine vähemalt 15 miljoni võrra

Praegune olukord

COVID-19 kriisi tõttu on peatunud tööhõivemäära kuueaastane positiivne suundumus. 2020. aasta kolmandaks kvartaliks oli tööhõive määr 72,4%.2016. aastal osales igal aastal õppetegevuses siiski üksnes 37% täiskasvanutest.2019. aastal oli ELis vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus ligikaudu 91 miljonit inimest (kellest 17,9 miljonit olid 0–17aastased lapsed).

Liikmesriikide eesmärgid

ELi tööhõive- ja sotsiaalministrid tutvustasid oma liikmesriikide eesmärke 16. juunil 2022. Liikmesriikide võetud kohustuste tulemusena jõuab EL kindlalt oma peamiste eesmärkide saavutamise või isegi nende ületamiseni.

Three EU social targets for 2030: All Member States on board

Põhimõtete elluviimine

 

Mida eurooplased arvavad sotsiaalsest Euroopast?

 • Pascal
  Professional portrait of young man smiling.

   

  Väikesed praktilised asjad, nagu diplomi tunnustamine, sotsiaalkindlustusnumbri omistamine, palga haldamine ja kõik, mis on seotud ühest ELi riigist teise kolimisega, peaksid olema lihtsad.

  Pascal, Madalmaad

   

 • Alexandra
  Woman in front of scenic background.

   

  Töötan ettevõttes, kus pööratakse suurt tähelepanu mitmekesisusele ja kaasamisele ning tehakse märkimisväärseid jõupingutusi, et vältida sool või mis tahes muude mitmekesisusel põhinevate eelarvamuste tekkimist. Leian, et EL võiks meie näidetesse süveneda, sest meil on suurepäraseid ideid, mida saaks kasutada ka teistes ettevõtetes.

  Alexandra, Rumeenia

   

 • Rodolfo
  Middle aged man smiling.

   

  Euroopas võiks olla lihtne ja atraktiivne töötada füüsilisest isikust ettevõtjana, tehes seda töö, kooli või pensioni kõrvalt. Nii saab suurendada sissetulekut ja kaasata igas vanuses inimesi, sealhulgas piiriüleselt.

  Wolfgang, Austria

   

 

Avalik konsulteerimine

Need arvamused koguti ulatusliku avaliku konsultatsiooni käigus, mille jooksul saadi üle 1000 kirjaliku vastuse liikmesriikidelt, piirkondadelt, linnadelt, sotsiaalpartneritelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, ettevõtjatelt, mõttekodadelt ja kodanikelt. Lisaks konsulteeris komisjon spetsiaalsete veebiseminaride kaudu rohkem kui 1500 peamise sidusrühmaga, sealhulgas Euroopa Parlamendi, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega. Tegevuskava põhineb saadud tulemustel.

Avaliku konsultatsiooni tulemused

Eurobaromeetri uuring

Sotsiaalküsimusi käsitleva Eurobaromeetri 2021. aasta uuringu kohaselt arvab üheksa eurooplast kümnest (88% vastanutest), et sotsiaalne Euroopa on neile isiklikult oluline.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobaromeetri uuring

Porto sotsiaaltippkohtumine ja Porto sotsiaalkohustus

Portugali eesistumise ajal 7.–8. mail 2021 Portos toimunud sotsiaaltippkohtumine andis võimaluse taas kinnitada, et Euroopa majanduse taastamisel ja ka edaspidi seatakse inimesed kindlalt esikohale. Porto tippkohtumine oli ka võimalus koondada jõud, et kinnitada veel kord pühendumust sotsiaalõiguste samba rakendamisele kõrgeimal poliitilisel tasandil.

7. mail allkirjastasid partnerid ühises Porto sotsiaalkohustuses komisjoni koostatud Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas sätestatud kolm peamist 2030. aasta eesmärki.

8. mail 2021 võtsid Euroopa Ülemkogu liikmed vastu Porto deklaratsiooni sotsiaalküsimuste kohta.

25. juunil tervitas Euroopa Ülemkogu Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava ELi peamisi eesmärke kooskõlas Porto deklaratsiooniga.

Sõnavõtjad kogu Euroopast Porto sotsiaaltippkohtumisel

 • Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."
 • Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."
 • Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."
 • Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Ajakava ja põhimeetmed

Koostöö sotsiaalsema Euroopa saavutamiseks

Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimine on ELi institutsioonide, riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna jagatud poliitiline kohustus ja vastutus, kõigil neil on oma pädevusele vastav ülesanne.

 • Chart showing growth

  Liikmesriigid peaksid täielikult ära kasutama ELi erakordsed vahendid, millega toetatakse reformide ja investeeringute tegemist: ELi eelarve, NextGenerationEU, Euroopa Sotsiaalfond+ jne.

 • Cog moving.

  Liikmesriigid peaksid igakülgselt arvesse võtma Euroopa poolaasta raames esitatud soovitusi majandus-, tööhõive- ja sotsiaalreformide ning investeeringute koordineerimiseks ning keskenduma seejuures inimestele ja nende heaolule.

 • Classical building

  Riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna kaasamine on sotsiaalõiguste samba rakendamisel väga oluline.

 • Hands shaking in front of globe.

  Suunates ELi rahvusvahelist tegevust sotsiaalvaldkonnas, aitab sotsiaalõiguste sammas kindlustada ELi rolli vastutustundliku üleilmse liidrina, edendades inimväärset tööd ja sotsiaalset kaasatust kogu maailmas.

Small, practical things such as diploma validation, getting a social security number, salary administration and everything involved with moving from one EU country to another should be easy.

Pascal, Netherlands
Professional portrait of young man smiling.

I work in a company that has diversity and inclusion at its heart and makes a lot of effort to avoid biases based on gender or any other diversity. I think the EU could look at these examples as we have great ideas to offer which could be replicated in other companies.

Alexandra, Romania
Woman in front of scenic background.

It should be easy and attractive to be self-employed in Europe, parallel to a job, training or a pension. On the one hand this can lead to better income and on the other it engages people of all ages and connects them across national borders.

Wolfgang, Austria
Middle aged man smiling.

 Public consultation

These testimonials are part of a large-scale public consultation with over 1000 written contributions from Member States, regions, cities, social partners, civil society organisations, international organisations, businesses, think tanks and citizens. In addition, the Commission consulted over 1500 key stakeholders – including the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – with dedicated webinars. The Action Plan draws on its results.

Results of the public consultation

Eurobarometer survey

9 in 10 Europeans (88%) consider social Europe to be important to them personally, according to a 2021 Eurobarometer survey on social issues.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobarometer survey

Porto Social Summit and Porto Social Commitment

The Social Summit in Porto on 7-8 May 2021, organised by the Portuguese Council Presidency, provided the opportunity to reaffirm the commitment and ambition to put people first in Europe’s recovery and beyond. The Porto Social Summit was also an occasion to rally forces to renew, at the highest political level, the commitment to implement the Social Pillar.

On 7 May, partners signed up to the three 2030 headline targets set in the Commission’s European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

On 8 May, the members of the European Council adopted the Porto Declaration on social affairs.

On 25 June, the European Council welcomed the EU headline targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan, in line with the Porto Declaration.

Voices from around Europe at the Porto Social Summit

Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."
Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."
Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."
Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Joining forces to deliver a more social Europe

Delivering on the European Pillar of Social Rights is a shared political commitment and responsibility of the EU institutions, national, regional and local authorities, social partners and civil society, all having a role to play in line with their competences.

Chart showing growth

Member States should make full use of the unprecedented EU funds available to support reforms and investments: the EU budget, NextGenerationEU, the European Social Fund Plus, and more.

Cog moving.

Member States should make the best use of the European Semester to coordinate economic, employment and social reforms and investments, putting people and their wellbeing at the centre.

Classical building

The engagement of national, regional and local authorities, social partners and civil society is essential to the implementation of the Pillar.

Hands shaking in front of globe.

Guiding and international EU action in the social area helps affirm the EU’s role as a responsible global leader, promoting decent work and social inclusion worldwide.

Komisjoni põhimeetmed

 1. 2021. aasta esimene kvartal

  Roheline raamat vananemise teemalEuroopa vähktõvevastase võitluse kavaELi sotsiaalpartneritega konsulteerimise esimene etapp, mis käsitleb platvormitöödEuroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavaEttepanek sotsiaalvaldkonna tulemustabeli läbivaatamise kohtaUus puuetega inimeste õiguste strateegiaSiduvad tasustamise läbipaistvuse meetmedToimivad tööhõive aktiivse toetamise meetmedEuroopa uue tööstusstrateegia ajakohastamineLapse õiguste strateegia ja Euroopa lastegarantiiÜhisaruanne võrdse tööalase kohtlemise direktiivi ja rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi kohaldamise kohtaUuendatud kestliku rahanduse strateegiaTervishoiu Euroopa andmeruumSuunised innovatsiooniga seotud avalike hangete ja sotsiaalselt vastutustundlike avalike hangete kohta

 2. 2021. aasta teine kvartal

  Tehisintellekti käsitleva valge raamatu järelmeetmedUsaldusväärne ja turvaline Euroopa e-IDUus tööohutuse ja töötervishoiu strateegiaKodutuse vastu võitlemise Euroopa platvormTeatis inimväärse töö kohta kogu maailmas

 3. 2021. aasta kolmas kvartal

  Oskuste ja talendi pakett, mille raames vaadatakse läbi pikaajaliste elanike direktiiv ja ühtse loa direktiiv ning sätestatakse võimalused ELi talendireservi loomiseks

 4. 2021. aasta neljas kvartal

  Sotsiaalmajanduse tegevuskavaIsiklike õppekontode ja mikrokvalifikatsioonitunnistuste raamistikÜhise tööhõivearuande laiendamine ja kohandamineTaskukohase eluaseme algatusFIEde kollektiivläbirääkimiste algatus

 5. 2023

  ELi esimene aruanne esmatähtsate teenuste kättesaadavuse kohtaEuroopa sotsiaalkindlustuspass (ESSPASS)

 6. 2024

  Euroopa Tööjõuameti esimene hindamine

 7. 2025

  Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava läbivaatamine

 8. 2020. aastal ellu viidud meetmed

  Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegiaTööstusstrateegia ja VKEde strateegiaEriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA)Läbivaadatud mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027Taaste- ja vastupidavusrahastu ning REACT-EUJätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskavaNõukogu soovitus kutsehariduse ja -õppe kohtaNoorte tööhõive toetamine ja tugevdatud noortegarantiiEuroopa haridusruumDigiõppe tegevuskava (2021–2027)Rassismivastane tegevuskavaRomade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitlev ELi strateegiline raamistik ning nõukogu soovitus romade võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osalemise kohtaRenoveerimislaineOskuste paktIntegratsiooni ja kaasamise tegevuskavaLGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegiaPiisava miinimumpalga direktiivi ettepanekRavimistrateegia

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

4 MÄRTS 2021
Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava
eesti
(320.56 KB - HTML)
Laadige alla

4 MÄRTS 2021
Commission Recommendation for Effective Active Support to Employment (EASE)
English
(187.24 KB - PDF)
Laadige alla

4 MÄRTS 2021
Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava
eesti
(641.59 KB - PDF)
Laadige alla

4 MÄRTS 2021
Teabeleht: Toimivad tööhõive aktiivse toetamise meetmed (EASE)
eesti
(779.26 KB - PDF)
Laadige alla