Skip to main content

Handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder

Handlingsplanen indeholder konkrete initiativer, der skal omsætte den europæiske søjle for sociale rettigheder til virkelighed. Den indeholder desuden en række overordnede mål, som EU skal nå frem til 2030.

Three ambitious EU targets by 2030

78%
Employment
at least 78% of the population aged 20 to 64 should be in employment by 2030
60%
Training
at least 60% of all adults should be participating in training every year by 2030
15 million
Reducing poverty
a reduction of at least 15 million in the number of people at risk of poverty or social exclusion

Tre ambitiøse EU-mål

Mål frem til 2030

 • mindst 78 %af befolkningen i alderen 20-64 år skal være i beskæftigelse inden 2030
 • mindst 60 %af alle voksne skal årligt deltage i uddannelse inden 2030
 • antallet af personer, der er i risiko for fattigdom eller social udelukkelse, skal reduceres med mindst 15 millioner

Status lige nu

Coronaviruskrisen har sat et stop for den positive udvikling i beskæftigelsen, vi har set de seneste seks år, og ved tredje kvartal 2020 lå beskæftigelsesgraden på 72,4 %.I 2016 deltog kun 37 % af den voksne befolkning årligt i uddannelsesaktiviteter.I 2019 var omkring 91 millioner mennesker (heraf 17,9 mio. børn i alderen 0-17 år) i risiko for fattigdom og social udelukkelse i EU.

Nationale mål

EU's beskæftigelses- og socialministre fremlagde deres nationale mål den 16. juni 2022. Samlet set holder EU-landenes tilsagn EU fast på kursen hen imod at nå eller endda nå længere end EU's overordnede mål:

Tre sociale EU-mål frem til 2030: alle medlemslande med om bord

Principperne føres ud i livet

 

Europæernes holdninger til et socialt Europa

 • Pascal
  Professional portrait of young man smiling.

   

  Små praktiske ting såsom godkendelse af eksamensbeviser, udstedelse af socialsikringsnummer, lønadministration og alle forhold, når man ønsker at flytte fra et EU-land til et andet, skal alle sammen være nemme at foretage.

  Pascal, Holland

   

 • Alexandra
  Woman in front of scenic background.

   

  Jeg arbejder i en virksomhed, der sætter mangfoldighed og inklusion i centrum og gør en stor indsats for at undgå ubevidst forskelsbehandling på baggrund af køn, etnicitet eller lignende. Jeg mener, at EU bør drage læring af den type eksempler, for vi har mange gode idéer, vi gerne vil give videre, og som kan bruges i andre virksomheder.

  Alexandra, Rumænien

   

 • Rodolfo
  Middle aged man smiling.

   

  Det skal være nemt og attraktivt at etablere sig som selvstændig i Europa på lige fod med ansættelse, uddannelse eller pension. På den ene side giver det mulighed for en bedre indkomst, og på den anden side skaber det engagement hos mennesker i alle aldre og mulighed for at skabe netværk på tværs af lande.

  Wolfgang, Østrig

   

 

Offentlige høringer

Udtalelserne kommer fra en omfattende offentlig høring, hvor over 1.000 skriftlige indlæg blev indsendt fra EU-lande, regioner, byer, arbejdsmarkedets partnere, civilsamfundets organisationer, internationale organisationer, erhvervslivet, tænketanke og borgere. Derudover indhentede Europa-Kommissionen høringssvar fra over 1.500 primære interessenter – herunder Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – på en række webinarer. Handlingsplanen bygger på resultaterne af høringerne.

Resultaterne af den offentlige høring

Eurobarometer-undersøgelse

9 ud af 10 europæere (88 %) mener, at det sociale Europa er vigtigt for dem personligt. Det viser en Eurobarometer-undersøgelse om sociale forhold fra 2021.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobarometer-undersøgelse

Det sociale topmøde i Porto og det sociale Portotilsagn

Det sociale topmøde i Porto den 7.-8. maj 2021, som var indkaldt af den portugisiske formandskab, gav anledning til at stadfæste forpligtelserne og ambitionen om at sætte mennesket i centrum under genopretningen i Europa og efterfølgende. Det sociale topmøde i Porto var også en anledning til at samle kræfterne og på højeste politiske niveau bekræfte forpligtelserne til at gennemføre den sociale søjle.

Den 7. maj tilsluttede parterne sig med det sociale Portotilsagn de tre overordnede 2030-mål, der er fastsat i Kommissionens handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Den 8. maj vedtog medlemmerne af Det Europæiske Råd Portoerklæringen om sociale anliggender.

Den 25. juni udtrykte Det Europæiske Råd tilfredshed med de overordnede EU-mål for handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder i overensstemmelse med Portoerklæringen.

Stemmer fra hele Europa på det sociale topmøde i Porto

 • Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "Til dem, der siger, at det sociale Europa er usynligt, siger jeg – usynlig som den luft, vi indånder. Denne luft er usynlig, men afgørende for menneskeliv."
 • Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "Vi skal forankre søjlens mål og milepæle i det europæiske semester."
 • Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "Det europæiske topmøde i Porto er ikke et mål i sig selv, men et udgangspunkt for social genopretning."
 • Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "Som europæere formulerer vi svaret på den krise, vi står over for: et socialt svar, som flugter med vores værdier."

Tidsplan og vigtige tiltag

En fælles indsats for at skabe et mere socialt Europa

Gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder er en fælles politisk forpligtelse og et fælles ansvar, der deles af EU-institutionerne, nationale, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, som alle skal bidrage inden for deres kompetenceområder.

 • Chart showing growth

  EU-landene skal fuldt ud udnytte de EU-midler, der i et hidtil uset omfang er til rådighed som støtte til reformer og investeringer: EU-budgettet, NextGenerationEU, Den Europæiske Socialfond Plus og en række andre tiltag.

 • Cog moving.

  EU-landene skal udnytte det europæiske semester optimalt for at koordinere økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale reformer og investeringer, hvor mennesker og deres trivsel er i fokus.

 • Classical building

  Det er helt afgørende at engagere de nationale, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i gennemførelsen af søjlen.

 • Hands shaking in front of globe.

  En fremsynet og international EU-indsats på det sociale område stadfæster EU's rolle som en ansvarlig og førende global aktør, der arbejder på at fremme rimelige arbejdsvilkår og social inklusion på verdensplan.

Small, practical things such as diploma validation, getting a social security number, salary administration and everything involved with moving from one EU country to another should be easy.

Pascal, Netherlands
Professional portrait of young man smiling.

I work in a company that has diversity and inclusion at its heart and makes a lot of effort to avoid biases based on gender or any other diversity. I think the EU could look at these examples as we have great ideas to offer which could be replicated in other companies.

Alexandra, Romania
Woman in front of scenic background.

It should be easy and attractive to be self-employed in Europe, parallel to a job, training or a pension. On the one hand this can lead to better income and on the other it engages people of all ages and connects them across national borders.

Wolfgang, Austria
Middle aged man smiling.

 Public consultation

These testimonials are part of a large-scale public consultation with over 1000 written contributions from Member States, regions, cities, social partners, civil society organisations, international organisations, businesses, think tanks and citizens. In addition, the Commission consulted over 1500 key stakeholders – including the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – with dedicated webinars. The Action Plan draws on its results.

Results of the public consultation

Eurobarometer survey

9 in 10 Europeans (88%) consider social Europe to be important to them personally, according to a 2021 Eurobarometer survey on social issues.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobarometer survey

Porto Social Summit and Porto Social Commitment

The Social Summit in Porto on 7-8 May 2021, organised by the Portuguese Council Presidency, provided the opportunity to reaffirm the commitment and ambition to put people first in Europe’s recovery and beyond. The Porto Social Summit was also an occasion to rally forces to renew, at the highest political level, the commitment to implement the Social Pillar.

On 7 May, partners signed up to the three 2030 headline targets set in the Commission’s European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

On 8 May, the members of the European Council adopted the Porto Declaration on social affairs.

On 25 June, the European Council welcomed the EU headline targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan, in line with the Porto Declaration.

Voices from around Europe at the Porto Social Summit

Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "Til dem, der siger, at det sociale Europa er usynligt, siger jeg – usynlig som den luft, vi indånder. Denne luft er usynlig, men afgørende for menneskeliv."
Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "Vi skal forankre søjlens mål og milepæle i det europæiske semester."
Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "Det europæiske topmøde i Porto er ikke et mål i sig selv, men et udgangspunkt for social genopretning."
Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "Som europæere formulerer vi svaret på den krise, vi står over for: et socialt svar, som flugter med vores værdier."

Joining forces to deliver a more social Europe

Delivering on the European Pillar of Social Rights is a shared political commitment and responsibility of the EU institutions, national, regional and local authorities, social partners and civil society, all having a role to play in line with their competences.

Chart showing growth

Member States should make full use of the unprecedented EU funds available to support reforms and investments: the EU budget, NextGenerationEU, the European Social Fund Plus, and more.

Cog moving.

Member States should make the best use of the European Semester to coordinate economic, employment and social reforms and investments, putting people and their wellbeing at the centre.

Classical building

The engagement of national, regional and local authorities, social partners and civil society is essential to the implementation of the Pillar.

Hands shaking in front of globe.

Guiding and international EU action in the social area helps affirm the EU’s role as a responsible global leader, promoting decent work and social inclusion worldwide.

Vigtige tiltag lanceret af Europa-Kommissionen

 1. Første kvartal 2021

  Grønbog om aldringEuropas kræfthandlingsplanHøring i første fase af arbejdsmarkedets parter i EU om platformens arbejdeHandlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettighederForslag til revidering af den sociale resultattavleNy strategi for handicappedes rettighederBindende løngennemsigtighedsforanstaltningerEffektiv, aktiv beskæftigelsesstøtteOpdatering af den nye industristrategi for EuropaStrategi for barnets rettigheder ledsaget af en europæisk børnegarantiFælles rapport om anvendelsen af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet og direktivet om racelighedFornyet strategi for bæredygtig finansieringDet europæiske sundhedsdataområdeVejledende meddelelser om offentlige udbud vedrørende innovation og om socialt ansvarlige offentlige udbud

 2. Andet kvartal 2021

  Opfølgning på hvidbog om kunstig intelligensEt sikkert E-ID, som borgerne kan have tillid tilNy strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsenEuropæisk platform til bekæmpelse af hjemløshedMeddelelse om rimelige arbejdsvilkår på globalt plan

 3. Tredje kvartal 2021

  Pakke vedrørende talenter og kvalifikationer, herunder revidering af direktiverne om længerevarende opholdstilladelse og kombineret tilladelse samt beskrivelse af mulighederne for etablering af en europæisk talentpulje

 4. Fjerde kvartal 2021

  Handlingsplan for den sociale økonomiIndividuelle læringskonti og rammebestemmelser for mikroeksamensbeviserUdbygning og tilpasning af den fælles rapport om beskæftigelsenInitiativ vedrørende økonomisk overkommelige boligerInitiativ vedrørende kollektive overenskomster for selvstændige

 5. 2023

  Den første EU-rapport om adgang til grundlæggende tjenesteydelserEt europæisk sygesikringspas (ESSPASS)

 6. 2024

  Første evaluering af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

 7. 2025

  Revidering af handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder

 8. Afsluttet i 2020

  Europæisk strategi for ligestilling mellem kønneneIndustristrategi og SMV-strategiMidlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE)Revideret flerårig finansiel ramme 2021-2027Genopretnings- og resiliensfaciliteten og REACT-EUDen europæiske dagsorden for færdigheder for at opnå bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighedRådets henstilling om erhvervsrettet uddannelseStøtte til ungdomsbeskæftigelse ledsaget af den styrkede ungdomsgarantiDet europæiske uddannelsesområdeHandlingsplan for digital uddannelse (2021-2027)Handlingsplan mod racismeEU's strategiske ramme for romaernes ligestilling, integration og deltagelse ledsaget af Rådets henstilling om romaernes ligestilling, integration og deltagelseEn renoveringsbølge for EuropaPagt for færdighederHandlingsplan om integration og inklusionStrategien for ligestilling af LGBTIQ-personerForslag til direktiv om tilstrækkelig mindstelønLægemiddelstrategi

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

4 MARTS 2021
Handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder
dansk
(324.56 KB - HTML)
Download

4 MARTS 2021
Commission Recommendation for Effective Active Support to Employment (EASE)
English
(187.24 KB - PDF)
Download

4 MARTS 2021
Faktablad: Handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder
dansk
(464.1 KB - PDF)
Download

4 MARTS 2021
Faktablad: Effektiv og aktiv beskæftigelsesstøtte (EASE)
dansk
(809.28 KB - PDF)
Download