Skip to main content

Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv

Konkrétní iniciativy k uskutečnění evropského pilíře sociálních práv jsou stanoveny v akčním plánu, který navrhuje hlavní cíle pro EU do roku 2030.

Three ambitious EU targets by 2030

78%
Employment
at least 78% of the population aged 20 to 64 should be in employment by 2030
60%
Training
at least 60% of all adults should be participating in training every year by 2030
15 million
Reducing poverty
a reduction of at least 15 million in the number of people at risk of poverty or social exclusion

Tři ambiciózní cíle EU

Cíle do roku 2030

 • do roku 2030 by mělo být zaměstnáno alespoň 78 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let
 • nejméně 60 % všech dospělých osob by se mělo do roku 2030 každoročně účastnit odborné přípravy.
 • počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením by se měl snížit nejméně o 15 milionů

Jak jsme na tom v tuto chvíli

covidová krize zastavila šestiletý pozitivní pokrok v oblasti zaměstnanosti: ve třetím čtvrtletí roku 2020 dosáhla míra zaměstnanosti 72,4 %do roku 2016 se každoročně účastnilo vzdělávacích aktivit pouze 37 % dospělýchv roce 2019 bylo v EU ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením přibližně 91 milionů osob (z toho 17,9 milionu dětí ve věku 0–17 let)

Vnitrostátní cíle

Ministři zaměstnanosti a sociálních věcí zemí EU představili své vnitrostátní cíle 16. června 2022. Závazky členských států společně nasměrovávají EU na jasnou cestu k dosažení, či dokonce překročení hlavních cílů EU.

Three EU social targets for 2030: All Member States on board

Přeměnit zásady ve skutečnost

 

Co si Evropané myslí o sociální Evropě

 • Pascal
  Professional portrait of young man smiling.

   

  Validovat diplom, vyřídit číslo sociálního zabezpečení, administrativu okolo platu nebo přestěhování z jedné země EU do druhé... takové věci jsou drobné praktické záležitosti, ty by se měly dát zařídit snadno.

  Pascal, Nizozemsko

   

 • Alexandra
  Woman in front of scenic background.

   

  Pracuju ve společnosti, pro kterou jsou rozmanitost a začlenění velmi důležité. Děláme tam opravdu hodně pro to, aby nikdo nebyl vůči dalším zaměstnancům předpojatý kvůli pohlaví nebo jiným rozdílům. Myslím, že EU by se těmito příklady mohla zabývat. Máme zkušenosti a nápady, které by mohli použít i v jiných společnostech.

  Alexandra, Rumunsko

   

 • Rodolfo
  Middle aged man smiling.

   

  Tak jako v případě zaměstnání, vzdělávání nebo důchodu by v Evropě nemělo být problémem ani zahájit samostatně výdělečnou činnost. A mělo by jít také o atraktivní volbu – nejen z toho důvodu, že může přinést vyšší příjmy, ale také proto, že zapojuje další lidi, různých věkových kategorií, a třeba i z jiných zemí.

  Wolfgang, Rakousko

   

 

Veřejná konzultace

Tyto názory zazněly v rámci rozsáhlé veřejné konzultace s více než 1 000 písemných příspěvků od členských států, regionů, měst, sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, mezinárodních organizací, analytických středisek a občanů. Kromě toho Komise prostřednictvím specializovaných online seminářů konzultovala více než 1 500 klíčových zúčastněných subjektů, včetně Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Výsledků konzultace bylo využito při tvorbě akční plánu.

Výsledky veřejné konzultace

Průzkum Eurobarometru

Podle průzkumu Eurobarometru o sociálních otázkách z roku 2021 považuje 88 % Evropanů sociální Evropu za důležitou pro sebe osobně.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Průzkum Eurobarometru

Sociální summit v Portu a Portský sociální závazek

Sociální summit v Portu ve dnech 7.–8. května 2021, pořádaný portugalským předsednictvím Rady, poskytl příležitost stvrdit znovu tento závazek i ambice postavit občany při obnově Evropy po krizi i poté na první místo. Na sociálním summitu v Portu jsme také spojili síly a obnovili závazek k provádění sociálního pilíře na nejvyšší politické úrovni.

7. května se partneři přihlásili ke třem hlavním cílům pro rok 2030 stanoveným v akčním plánu Komise pro evropský pilíř sociálních práv ve společném Portském sociálním závazku.

Členové Evropské rady přijali 8. května Portské prohlášení o sociálních věcech.

25. června Evropská rada uvítala hlavní cíle EU obsažené v akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv, v souladu s Portským prohlášením.

Hlasy z celé Evropy na sociálním summitu v Portu

 • Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."
 • Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."
 • Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."
 • Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Harmonogram a klíčová opatření

Spojit síly k v zájmu sociálnější Evropy

Naplňování cílů evropského pilíře sociálních práv je společným politickým závazkem a odpovědností orgánů EU, celostátních, regionálních a místních orgánů v jednotlivých státech, sociálních partnerů a občanské společnosti, přičemž všechny tyto subjekty mají svou úlohu v rámci svých kompetencí.

 • Chart showing growth

  Členské státy by měly plně využít bezprecedentního objemu finančních prostředků EU dostupných na podporu reforem a investic (rozpočet EU, NextGenerationEU, Evropský sociální fond plus a další).

 • Cog moving.

  Členské státy by měly co nejlépe využít evropského semestru. S jeho pomocí lze koordinovat ekonomické reformy, reformy v oblasti zaměstnanosti, sociální reformy a investice – v centru pozornosti všech těchto reforem jsou lidé a kvalita jejich života.

 • Classical building

  Pro splnění pilíře má zásadní význam zapojení celostátních, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti.

 • Hands shaking in front of globe.

  Pilíř představuje základ i pro mezinárodní aktivity EU v sociální oblasti, takže pomáhá potvrdit úlohu EU jako odpovědného světového lídra.

Small, practical things such as diploma validation, getting a social security number, salary administration and everything involved with moving from one EU country to another should be easy.

Pascal, Netherlands
Professional portrait of young man smiling.

I work in a company that has diversity and inclusion at its heart and makes a lot of effort to avoid biases based on gender or any other diversity. I think the EU could look at these examples as we have great ideas to offer which could be replicated in other companies.

Alexandra, Romania
Woman in front of scenic background.

It should be easy and attractive to be self-employed in Europe, parallel to a job, training or a pension. On the one hand this can lead to better income and on the other it engages people of all ages and connects them across national borders.

Wolfgang, Austria
Middle aged man smiling.

 Public consultation

These testimonials are part of a large-scale public consultation with over 1000 written contributions from Member States, regions, cities, social partners, civil society organisations, international organisations, businesses, think tanks and citizens. In addition, the Commission consulted over 1500 key stakeholders – including the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – with dedicated webinars. The Action Plan draws on its results.

Results of the public consultation

Eurobarometer survey

9 in 10 Europeans (88%) consider social Europe to be important to them personally, according to a 2021 Eurobarometer survey on social issues.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobarometer survey

Porto Social Summit and Porto Social Commitment

The Social Summit in Porto on 7-8 May 2021, organised by the Portuguese Council Presidency, provided the opportunity to reaffirm the commitment and ambition to put people first in Europe’s recovery and beyond. The Porto Social Summit was also an occasion to rally forces to renew, at the highest political level, the commitment to implement the Social Pillar.

On 7 May, partners signed up to the three 2030 headline targets set in the Commission’s European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

On 8 May, the members of the European Council adopted the Porto Declaration on social affairs.

On 25 June, the European Council welcomed the EU headline targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan, in line with the Porto Declaration.

Voices from around Europe at the Porto Social Summit

Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."
Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."
Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."
Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Joining forces to deliver a more social Europe

Delivering on the European Pillar of Social Rights is a shared political commitment and responsibility of the EU institutions, national, regional and local authorities, social partners and civil society, all having a role to play in line with their competences.

Chart showing growth

Member States should make full use of the unprecedented EU funds available to support reforms and investments: the EU budget, NextGenerationEU, the European Social Fund Plus, and more.

Cog moving.

Member States should make the best use of the European Semester to coordinate economic, employment and social reforms and investments, putting people and their wellbeing at the centre.

Classical building

The engagement of national, regional and local authorities, social partners and civil society is essential to the implementation of the Pillar.

Hands shaking in front of globe.

Guiding and international EU action in the social area helps affirm the EU’s role as a responsible global leader, promoting decent work and social inclusion worldwide.

Klíčová opatření Komise

 1. první čtvrtletí 2021

  Zelená kniha o stárnutíevropský plán boje proti rakoviněprvní fáze konzultace sociálních partnerů EU ohledně práce přes digitální platformyakční plán k evropskému pilíři sociálních právnávrh revize srovnávacího přehledu sociálních ukazatelůnová strategie práv osob se zdravotním postiženímzávazná opatření v oblasti transparentnosti odměňováníúčinná aktivní podpora zaměstnanostiaktualizace nové průmyslové strategie pro EvropuStrategie pro práva dítěte a evropské záruka pro dětispolečná zpráva o uplatňování směrnice o rovnosti v zaměstnání a směrnice o rasové rovnostiobnovená strategie pro udržitelné financováníevropský prostor pro zdravotní údajepokyny ohledně zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

 2. druhé čtvrtletí roku 2021

  opatření navazující na bílou knihu o umělé inteligencidůvěryhodná a bezpečná evropská elektronická identifikacenová strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při prácievropská platforma pro boj proti bezdomovectvísdělení o důstojné práci na celém světě

 3. třetí čtvrtletí roku 2021

  balíček opatření týkajících se získávání kvalifikovaných a talentovaných lidí, včetně revize směrnice o dlouhodobém pobytu a revize směrnice o jednotném povolení a stanovení možností pro rezervoár talentů EU

 4. čtvrté čtvrtletí roku 2021

  akční plán pro sociální ekonomikuindividuální vzdělávací účty a rámec pro alternativní kvalifikaci (microcredentials)rozšíření a úprava společné zprávy o zaměstnanosti iniciativa pro cenově dostupné bydleníiniciativa ohledně kolektivního vyjednávání pro osoby samostatně výdělečně činné

 5. 2023

  první zpráva EU o přístupu k základním službámevropský průkaz sociálního zabezpečení (ESSPASS)

 6. 2024

  první hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

 7. 2025

  revize akčního plánu k evropskému pilíři sociálních práv

 8. již splněno v roce 2020

  evropská strategie pro rovnost žen a mužůprůmyslová strategie a strategie pro malé a střední podnikydočasná podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE)revidovaný víceletý finanční rámec na období 2021–2027Nástroj pro oživení a odolnost a REACT-EUevropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostdoporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravěpodpora zaměstnanosti mladých lidí a posílené záruky pro mladé lidiEvropský prostor vzděláváníakční plán digitálního vzdělávání (2021–2027)akční plán proti rasismustrategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů a doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romůrenovační vlnaPakt pro dovednostiakční plán pro integraci a začleňovánístrategie pro rovnost LGBTIQ osobnávrh směrnice o přiměřených minimálních mzdáchfarmaceutická strategie

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

4 BŘEZEN 2021
Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
čeština
(329.72 KB - HTML)
Stáhnout

4 BŘEZEN 2021
Commission Recommendation for Effective Active Support to Employment (EASE)
English
(187.24 KB - PDF)
Stáhnout

4 BŘEZEN 2021
Informativní přehled: Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
čeština
(476.4 KB - PDF)
Stáhnout

4 BŘEZEN 2021
Informativní přehled: Účinná aktivní podpora zaměstnanosti (EASE)
čeština
(809.92 KB - PDF)
Stáhnout