Skip to main content

Europeiska pelaren för sociala rättigheter – 20 principer

De är ledstjärnan i arbetet för ett starkt socialt EU som är rättvist, inkluderande och fullt av möjligheter.

Kapitel I: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden

 • Icon of a graduation hat

  1. Utbildning och livslångt lärande

  Alla har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att behålla och tillägna sig färdigheter som gör att man kan delta fullt ut i samhället och klara omställningar i arbetslivet.

   

  Aktuell kommissionsåtgärd:Europeiska kompetensagendan

 • Gender symbols

  2. Jämställdhet

  Kvinnor och män ska behandlas lika och ha lika möjligheter på alla områden, bl.a. när det gäller deltagande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling.

  Kvinnor och män har rätt till lika lön för likvärdigt arbete.

   

  Aktuell kommissionsåtgärd: Gender equality strategyFörslag om insyn i lönesättningen

 • Person helping another climb stairs.

  3. Lika möjligheter

  Oberoende av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, ålder eller sexuell läggning har var och en rätt till lika behandling och lika möjligheter när det gäller anställning, socialt skydd, utbildning och tillgång till varor och tjänster. Lika möjligheter för underrepresenterade grupper ska främjas.

   

  Aktuell kommissionsåtgärd: EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

 • Person teaching other people.

  4. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder

  Alla har rätt att få lämpligt och individanpassat stöd för att förbättra sina utsikter till anställning eller egenföretagande. I detta ingår rätten att få hjälp med att söka arbete och utbilda eller omskola sig. Alla har rätt att överföra intjänade socialförsäkrings- eller utbildningsrättigheter vid övergången mellan olika anställningar.

  Unga människor har rätt till fortbildning, lärlingsplats, praktik eller ett bra arbetserbjudande inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller avslutat en utbildning.

  Arbetslösa har rätt till individanpassat, kontinuerligt och aktivt stöd. Långtidsarbetslösa har rätt till en ingående, individuell bedömning senast efter 18 månaders arbetslöshet.

   

  Aktuell kommissionsåtgärd: Paketet för stöd till ungdomssysselsättning

  Kommande kommissionsåtgärd: Handlingsplan för den sociala ekonomin

Kapitel II: Rättvisa arbetsvillkor

 • One person in a suit and another wearing a hard hat

  5. Trygg och anpassningsbar anställning

  Oberoende av anställningens form och varaktighet har arbetstagare rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning. Övergång till olika tillsvidareanställningar ska främjas.

  I överensstämmelse med lagstiftning och kollektivavtal ska arbetsgivare få den flexibilitet de behöver för att snabbt anpassa sig till ändrade ekonomiska förutsättningar.

  Innovativa arbetsformer som garanterar goda arbetsvillkor ska främjas. Entreprenörskap och egenföretagande ska uppmuntras. Yrkesrörlighet ska underlättas.

  Anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, bl.a. genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer. Eventuella provanställningar ska ha rimlig varaktighet.

   

  Kommande kommissionsåtgärd: Initiativ för att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbete

 • Stacks of coins ordered in a growing line.

  6. Lön

  Arbetstagarna har rätt till en rättvis lön som tillåter en skälig levnadsstandard.

  Minimilönen ska ligga på en nivå, så att arbetstagaren med familj kan tillgodose sina behov med hänsyn till nationella ekonomiska och sociala förhållanden, samtidigt som tillgången till sysselsättning och incitament att söka arbete upprätthålls. Fattigdom bland förvärvsarbetande ska förhindras.

  All lönesättning ska vara öppen och förutsägbar i enlighet med nationell praxis och med respekt för arbetsmarknadens parters oberoende.

   

  Aktuell kommissionsåtgärd: Förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner

 • Shield and info sign.

  7. Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägning

  När anställningen börjar har arbetstagarna rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet, bland annat om provanställning. 

  Före eventuell uppsägning har arbetstagarna rätt till information om skälen och till en rimlig uppsägningstid. De har rätt till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning samt vid uppsägning utan saklig grund rätt till prövning och lämplig kompensation.

 • Hands shaking.

  8. Dialog mellan arbetsmarknadens parter och arbetstagarnas inflytande

  Arbetsmarknadens parter ska höras om utformningen och genomförandet av den ekonomiska politiken och sysselsättnings- och socialpolitiken i enlighet med nationell praxis. De ska uppmuntras att förhandla och sluta kollektivavtal i frågor som är relevanta för dem, samtidigt som deras oberoende och rätt till kollektiva åtgärder respekteras. När det är lämpligt ska avtal som arbetsmarknadens parter ingår genomföras på EU- och landsnivå.

  Arbetstagare eller deras företrädare har rätt att bli informerade och hörda i god tid om sådant som är relevant för dem, särskilt om överlåtelse, omstrukturering och sammanslagning av företag och om kollektiva uppsägningar.

  Arbetsmarknadens parter ska få stöd att främja den sociala dialogen.

 • Business person picking up child.

  9. Balans mellan arbete och privatliv

  Föräldrar och personer med omsorgsansvar har rätt till lämplig ledighet, flexibla arbetsformer och tillgång till omsorgstjänster. Kvinnor och män ska ha lika tillgång till särskild ledighet för att ta sitt omsorgsansvar, och de ska uppmuntras att använda ledigheten jämlikt.

 • Person wearing hard hat next to shield with check symbol.

  10. Hälsosam, säker och välanpassad arbetsmiljö samt dataskydd

  Arbetstagarna har rätt till ett gott hälso- och säkerhetsskydd i arbetet.
  Arbetstagarna har rätt till en arbetsmiljö som passar för deras yrkesverksamhet och gör att de kan arbeta längre.
  Arbetstagarna har rätt till skydd av sina personuppgifter i samband med anställningen.

   

  Kommande kommissionsåtgärder: Ny strategisk ram för arbetsmiljö och initiativ för att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbete

 

Kapitel III: Social trygghet och inkludering

 • Person teaching other people.

  11. Barnomsorg och stöd för barn

  Barn har rätt till förskola och barnomsorg till överkomligt pris och av god kvalitet.

  Barn har rätt att bli skyddade mot fattigdom. Barn från mindre gynnade förhållanden har rätt till särskilda åtgärder som ger dem lika möjligheter.

   

  Aktuell kommissionsåtgärd:  Europeisk barngaranti

 • Hands protecting workers.

  12. Socialt skydd

  Oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet har arbetstagarna rätt till lämplig social trygghet. Det gäller också egenföretagare vid jämförbara förhållanden.

 • Person protecting another with an umbrella.

  13. Arbetslöshetsförmåner

  Arbetslösa har rätt till lämpligt aktiveringsstöd från offentliga arbetsförmedlingar för att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden och lämpliga arbetslöshetsförmåner under en rimlig tid i enlighet med sina avgiftsinbetalningar och nationella regler för stödberättigande. Förmånerna får inte vara ett negativt incitament för snabb återgång till sysselsättning.

 • Hand holding stacks of coins.

  14. Minimiinkomst

  Alla som saknar tillräckliga resurser har rätt till tillräckliga minimiinkomstförmåner, som ska säkerställa ett värdigt liv i livets alla skeden, och faktisk tillgång till varor och tjänster som kan hjälpa dem. För dem som kan arbeta bör minimiinkomstförmånerna kombineras med incitament att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden.

 • Glasses and sheet of paper.

  15. Åldersinkomst och ålderspension

  Pensionerade arbetstagare och egenföretagare har rätt till en pension som motsvarar deras avgiftsinbetalningar och som garanterar en tillräcklig inkomst. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att förvärva pensionsrättigheter.

  Alla äldre har rätt till resurser som garanterar ett värdigt liv.

 • First aid kit.

  16. Hälso- och sjukvård

  Alla har rätt att i rätt tid få hälso- och sjukvård av god kvalitet och till rimlig kostnad.

 • Person on wheelchair typing on computer.

  17. Inkludering av personer med funktionsnedsättning

  Personer med funktionsnedsättning har rätt till inkomststöd som säkerställer ett värdigt liv, tjänster som hjälper dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället samt en arbetsmiljö som är anpassad till deras behov.

   

  Aktuell kommissionsåtgärd: Strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030

 • Elderly person using a walker.

  18. Långvarig vård och omsorg

  Alla har rätt till långvarig vård och omsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad, särskilt hemvård och närvård.

 • Person sleeping inside home.

  19. Boende och stöd för hemlösa

  a. Subventionerade bostäder och bostadsbidrag ska finnas för dem som behöver det.

  b. Utsatta människor har rätt till lämplig hjälp och skydd mot avhysning.

  c. Hemlösa ska erbjudas lämpligt boende och lämpliga tjänster för att främja social inkludering.

 • Hand holding lamp.

  20. Väsentliga tjänster

  Alla har rätt till väsentliga tjänster av god kvalitet, inklusive vatten och sanitet, energi, transporter, finansiella tjänster och digitala kommunikationer. Stöd för tillgång till sådana tjänster ska finnas för dem som behöver det.

 

Documents

 

16 NOVEMBER 2017
European Pillar of Social Rights – booklet
svenska
(375.65 KB - PDF)
Ladda ner