Skip to main content

Dvadsať zásad Európskeho piliera sociálnych práv

Dvadsať zásad Európskeho piliera sociálnych práv je majákom, ktorý nás naviguje smerom k silnej sociálnej Európe, ktorá je spravodlivá, inkluzívna a poskytuje veľa príležitostí.

Kapitola I: Rovnaké príležitosti a prístup na trh práce

Ikona promočnej čiapky

1. Vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie

Každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce.

Súvisiace opatrenia Komisie: Európsky program v oblasti zručností, odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy, Pakt o zručnostiach, európsky vzdelávací priestor, akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027), individuálne vzdelávacie účty a rámec pre mikrocertifikáty, balík opatrení v oblasti zručností a talentov

Rodové symboly

2. Rodová rovnosť

Rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre ženy a mužov musia byť zaručené a podporované vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnania a kariérneho rastu.

Ženy a muži majú právo na rovnaké odmeňovanie za prácu rovnakej hodnoty.

Súvisiace opatrenia Komisie: stratégia EÚ pre rodovú rovnosť, transparentnosť odmeňovania

Osoba, ktorá pomáha ďalšej osobe vyjsť po schodoch.

3. Rovnaké príležitosti

Bez ohľadu na pohlavie, rasový či etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí, pokiaľ ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, vzdelanie a prístup k tovaru a službám dostupným pre verejnosť. Treba podporovať rovnosť príležitostí nedostatočne zastúpených skupín.

Súvisiace opatrenia Komisie: akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025, strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, odporúčanie Rady o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov, akčný plán pre integráciu a začlenenie, stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb

Osoba, ktorá učí ďalších ľudí.

4. Aktívna podpora zamestnanosti

Každý má právo na včasnú a cielenú pomoc na zlepšenie vyhliadok zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Patrí sem aj právo na pomoc pri hľadaní pracovného miesta, pri odbornej príprave a rekvalifikácii. Každý má právo preniesť si nárok na sociálnu ochranu a odbornú prípravu počas zmeny pracovného miesta.

Mladí ľudia majú právo na ďalšie vzdelávanie, učňovskú prípravu, stáž alebo ponuku kvalitného pracovného miesta do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia vzdelávania.

Nezamestnaní majú právo na personalizovanú, trvalú a dôslednú podporu. Dlhodobo nezamestnaní majú právo na hĺbkové individuálne posúdenie najneskôr v čase, keď obdobie ich nezamestnanosti dosiahne 18 mesiacov.

Súvisiace opatrenia Komisie: podpora zamestnanosti mladých ľudí, posilnená záruka pre mladých ľudí, účinná aktívna podpora zamestnanosti, akčný plán pre sociálne hospodárstvo, hodnotenie rámca kvality pre stáže

Kapitola II: Spravodlivé pracovné podmienky

Jedna osoba je v obleku, druhá má ochrannú prilbu.

5. Bezpečné a adaptabilné zamestnanie

Bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci právo na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie vzhľadom na pracovné podmienky, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave. Treba podporovať prechod na formy zamestnania na neurčitý čas.

V súlade s právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami treba zabezpečiť nevyhnutnú flexibilitu pre zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa hospodárskym podmienkam.

Treba podporovať inovatívne formy práce, ktoré zaručujú kvalitné pracovné podmienky. Treba podnecovať podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť. Treba uľahčovať pracovnú mobilitu.

Treba zamedziť pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú k neistým pracovným podmienkam, okrem iného zákazom zneužívania atypických zmlúv. Každá skúšobná lehota by mala trvať primeraný čas.

Súvisiace opatrenia Komisie: návrh smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Kôpky mincí zoradené v stúpajúcom rade.

6. Mzdy

Pracovníci majú právo na spravodlivé mzdy, ktoré umožňujú dôstojnú životnú úroveň.

Treba zaručiť primerané minimálne mzdy, ktoré vzhľadom na vnútroštátne hospodárske a sociálne podmienky zabezpečia uspokojenie potrieb pracovníkov a ich rodín, pri zachovaní prístupu k zamestnanosti a stimulov na hľadanie práce. Treba zamedziť chudobe pracujúcich.  

Všetky mzdy treba stanoviť transparentným a predvídateľným spôsobom v súlade s vnútroštátnou praxou a pri rešpektovaní autonómie sociálnych partnerov.

Súvisiace opatrenia Komisie: smernica o primeraných minimálnych mzdách

Štít a informačný symbol.

7. Informácie o podmienkach zamestnania a ochrana v prípade prepustenia

Pracovníci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj počas skúšobnej lehoty. 

Pred každým prepustením majú pracovníci právo na informácie o dôvodoch prepustenia a právo na poskytnutie primeranej výpovednej lehoty. Majú právo na prístup k účinnému a nestrannému riešeniu sporov a v prípade bezdôvodného prepustenia majú právo na nápravu vrátane primeranej náhrady.

Podávanie rúk.

8. Sociálny dialóg a zapojenie pracovníkov

Pri navrhovaní a vykonávaní hospodárskych politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík treba konzultovať so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnou praxou. Treba ich motivovať k tomu, aby vyjednávali a uzatvárali kolektívne zmluvy v otázkach, ktoré sú pre nich relevantné, rešpektujúc pritom svoju autonómiu a právo na kolektívnu akciu. Ak je to vhodné, zmluvy uzavreté medzi sociálnymi partnermi sa vykonávajú na úrovni Únie a jej členských štátov.

Pracovníci alebo ich zástupcovia majú právo na včasné informovanie a konzultovanie v otázkach, ktoré sú pre nich relevantné, najmä v prípade prevodu, reštrukturalizácie a fúzie podniku a hromadného prepúšťania.

Treba motivovať podporu na zvýšenie kapacity sociálnych partnerov, aby mohli presadzovať sociálny dialóg.

Súvisiace opatrenia Komisie: oznámenie Komisie a odporúčanie Rady o posilnení sociálneho dialógu, iniciatíva v oblasti kolektívneho vyjednávania pre samostatne zárobkovo činné osoby

Podnikateľ, ktorý vyzdvihuje dieťa.

9. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Rodičia a osoby s opatrovateľskými povinnosťami majú právo na primeranú dovolenku, pružné formy organizácie práce a prístup k opatrovateľským službám. Ženy a muži majú rovnaký prístup k osobitným dovolenkám, aby si mohli plniť svoje opatrovateľské povinnosti, a treba ich motivovať k tomu, aby ich vyvážene využívali.

Súvisiace opatrenia Komisie: smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom

Osoba s ochrannou prilbou vedľa štítu so symbolom odškrtnutia.

10. Zdravé, bezpečné a prispôsobené pracovné prostredie a ochrana údajov

Pracovníci majú právo na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pracovníci majú právo na pracovné prostredie, ktoré je prispôsobené ich profesionálnym potrebám a ktoré im umožňuje predĺžiť ich účasť na trhu práce.
Pracovníci majú právo na ochranu osobných údajov v súvislosti so zamestnaním.

Súvisiace opatrenia Komisie: strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027, právne návrhy na zníženie vystavenia pracovníkov nebezpečným chemickým látkam vrátane azbestu

 

Kapitola III: Sociálna ochrana a začleňovanie

Osoba, ktorá drží dieťa.

11. Starostlivosť o deti a podpora detí

Deti majú právo na cenovo dostupné a kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve.

Deti majú právo na ochranu proti chudobe. Deti zo znevýhodneného prostredia majú právo na osobitné opatrenia na podporu rovnosti príležitostí.

Súvisiace opatrenia Komisie: stratégia v oblasti práv dieťaťa, Európska záruka pre deti, revízia barcelonských cieľov

Ruky, ktoré chránia pracovníkov.

12. Sociálna ochrana

Pracovníci a za porovnateľných podmienok aj samostatne zárobkovo činné osoby majú bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu právo na primeranú sociálnu ochranu.

Súvisiace opatrenia Komisie: odporúčanie Rady o prístupe k sociálnej ochrane, oznámenie o dôstojnej práci na celom svete, správa o vykonávaní smernice o pracovnom čase, usmernenia k ex ante posúdeniam distribučných vplyvov 

Osoba, ktorá s dáždnikom chráni inú osobu.

13. Dávky v nezamestnanosti

Nezamestnaní majú právo na primeranú aktivačnú podporu verejných služieb zamestnanosti, aby sa mohli (opätovne) začleniť do trhu práce, a právo na primerané dávky v nezamestnanosti počas primeraného obdobia v súlade so svojimi príspevkami a s vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. Tieto dávky nemajú príjemcov odrádzať od rýchleho návratu do zamestnania.

Súvisiace opatrenia Komisie: dočasná podpora na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) 

Ruka, ktorá drží kôpky mincí.

14. Minimálny príjem

Každý, kto nemá dostatok prostriedkov, má právo na primerané dávky minimálneho príjmu, ktoré zaručujú dôstojný život vo všetkých etapách života, a na účinný prístup k podpornému tovaru a službám. Pre tých, ktorí nemôžu pracovať, by sa dávky minimálneho príjmu mali kombinovať so stimulmi na (opätovné) začlenenie do trhu práce.

Súvisiace opatrenia Komisie: odporúčanie Rady týkajúce sa minimálneho príjmu

Okuliare a hárok papiera.

15. Príjem v starobe a dôchodky

Pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby na dôchodku majú právo na dôchodok, ktorý zodpovedá ich príspevkom a zaručuje primeraný príjem. Ženy a muži musia mať rovnaké príležitosti na získanie dôchodkových práv.

Každý v starobe má právo na prostriedky, ktoré zaručujú dôstojný život.

Súvisiace opatrenia Komisie: zelená kniha o starnutí

Lekárnička.

16. Starostlivosť o zdravie

Každý má právo na včasný prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti.

Súvisiace opatrenia Komisie: európsky plán na boj proti rakovine

Osoba na vozíku, ktorá píše na počítači.

17. Začleňovanie ľudí so zdravotným postihnutím

Ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na podporu príjmu, ktorý zaručuje dôstojný život, na služby, ktoré im umožnia zapojiť sa do trhu práce a života spoločnosti, a na pracovné prostredie prispôsobené ich potrebám.

Súvisiace opatrenia Komisie: stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

Staršia osoba, ktorá používa chodúľku.

18. Dlhodobá starostlivosť

Každý má právo na cenovo dostupné a kvalitné služby dlhodobej starostlivosti, najmä domácu starostlivosť a komunitné služby.

Súvisiace opatrenia Komisie: európska stratégia v oblasti starostlivosti

Osoba, ktorá spí v dome.

19. Bývanie a pomoc pre bezdomovcov

a) Ľuďom v núdzi treba poskytnúť prístup ku kvalitnému sociálnemu bývaniu alebo ku kvalitnej pomoci pri bývaní.

b) Zraniteľné osoby majú právo na primeranú pomoc a ochranu proti nútenému vysťahovaniu.

c) Bezdomovcom treba poskytnúť primerané prístrešie a služby, aby sa podporilo ich sociálne začlenenie.

Súvisiace opatrenia Komisie: európska platforma na boj proti bezdomovectvu

Ruka, ktorá drží žiarovku.

20. Prístup k základným službám

Každý má právo na prístup ku kvalitným základným službám vrátane dodávky vody, sanitácie, energie, dopravy, finančných služieb a digitálnych komunikácií. Ľuďom v núdzi treba poskytnúť podporu na prístup k týmto službám.

 

Dokumenty

 

16 NOVEMBER 2017
European Pillar of Social Rights – booklet
slovenčina
(402.43 KB - PDF)
Stiahnuť