Skip to main content

De twintig beginselen van de Europese pijler van sociale rechten

De twintig beginselen van de Europese pijler van sociale rechten zijn de bakens die ons naar een sterk sociaal Europa leiden dat rechtvaardig en inclusief is en ten volle kansen biedt.

Hoofdstuk I: Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt

 • Icoontje baret

  1. Onderwijs, opleiding en een leven lang leren

  Iedereen heeft recht op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren om de vaardigheden te verwerven en te onderhouden die nodig zijn om ten volle aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen en overgangen op de arbeidsmarkt met succes te kunnen opvangen.

   

  Maatregel van de Commissie:Europese vaardighedenagenda

 • Seksesymbolen

  2. Gelijkheid van mannen en vrouwen

  Het beginsel van gelijke behandeling en gelijke kansen voor vrouwen en mannen moet worden gewaarborgd en bevorderd op alle vlakken, waaronder dat van de participatie op de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling.

  Vrouwen en mannen hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk.

   

  Maatregel van de Commissie: Gender equality strategyVoorstel voor loontransparantie

 • Iemand die een ander helpt de trap te beklimmen

  3. Gelijke kansen

  Ongeacht gender, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid heeft iedereen recht op gelijke behandeling en gelijke kansen op het gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming, onderwijs en de toegang tot goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn. Gelijke kansen voor ondervertegenwoordigde groepen worden bevorderd.

   

  Maatregel van de Commissie: EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

 • Iemand die anderen lesgeeft

  4. Actieve ondersteuning bij het vinden van werk

  Iedereen heeft recht op tijdige en op maat gesneden hulp bij het verbeteren van zijn of haar vooruitzichten om een baan te vinden of zich als zelfstandige te vestigen. Hieronder valt het recht op ondersteuning bij het zoeken van werk en bij opleiding en herscholing. Iedereen die van baan wisselt, heeft er recht op dat opgebouwde sociale en opleidingsrechten worden overgedragen.

  Binnen vier maanden nadat jongeren werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten, hebben zij recht op voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel, een stageplaats of een geschikt baanaanbod.

  Werklozen hebben recht op persoonlijke, doorlopende en coherente ondersteuning. Langdurig werklozen hebben uiterlijk na 18 maanden werkloosheid recht op een uitgebreide individuele beoordeling.

   

  Maatregel van de Commissie: Ondersteuningspakket jongerenwerkgelegenheid

  Geplande maatregel van de Commissie: Actieplan voor de sociale economie

Hoofdstuk II: Eerlijke arbeidsvoorwaarden

 • Persoon in pak naast persoon met hoed

  5. Veilige en flexibele werkgelegenheid

  Ongeacht de aard en de duur van hun arbeidsrelatie hebben werknemers recht op een billijke en gelijke behandeling wat betreft arbeidsvoorwaarden, toegang tot sociale bescherming en opleiding. De overgang naar arbeidsrelaties voor onbepaalde duur wordt bevorderd.

  In overeenstemming met de geldende wetgeving en collectieve overeenkomsten wordt gewaarborgd dat werkgevers over de nodige flexibiliteit beschikken om zich snel aan te kunnen passen aan veranderingen in de economische context.

  Innovatieve vormen van werk die goede arbeidsvoorwaarden waarborgen, worden bevorderd. Ondernemerschap en werken als zelfstandige worden gestimuleerd. Arbeidsmobiliteit wordt vergemakkelijkt.

  Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere arbeidsvoorwaarden worden voorkomen, onder meer door een verbod op misbruik van atypische arbeidsovereenkomsten. Een proeftijd moet een redelijke tijdsduur hebben.

   

  Geplande maatregel van de Commissie: Initiatief ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers

 • Steeds hogere stapeltjes munten

  6. Lonen

  Werknemers hebben recht op een billijk loon waarmee zij een fatsoenlijke levensstandaard kunnen genieten.

  Er wordt gezorgd voor toereikende minimumlonen, die voorzien in de behoeften van de werknemer en zijn of haar gezin in het licht van de nationale economische en sociale omstandigheden, maar waarbij tegelijkertijd de toegang tot werk en de prikkel om werk te zoeken worden gewaarborgd. Armoede onder werkenden wordt voorkomen.

  Lonen worden op een transparante en voorspelbare manier vastgesteld, volgens de nationale gebruiken en met inachtneming van de autonomie van de sociale partners.

   

  Maatregel van de Commissie: Voorstel voor een richtlijn betreffende toereikende minimumlonen

 • Schild en informatiesymbool

  7. Informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag

  Werknemers hebben het recht om bij hun indiensttreding schriftelijk in kennis te worden gesteld van hun rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsrelatie, waaronder die met betrekking tot de proeftijd. 

  Voorafgaand aan een ontslag hebben werknemers het recht te worden geïnformeerd over de redenen die eraan ten grondslag liggen en moet hun een redelijke opzegtermijn worden geboden. Zij hebben het recht op toegang tot een doeltreffend en onpartijdig systeem van geschillenbeslechting en, bij een kennelijk onredelijk ontslag, een recht op verhaal, waarbij onder meer een passende schadevergoeding is inbegrepen.

 • Ineengeslagen handen

  8. Sociale dialoog en betrokkenheid van werknemers

  De sociale partners worden, met inachtneming van de nationale gebruiken, geraadpleegd over de vormgeving en uitvoering van economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Zij worden aangemoedigd te onderhandelen en collectieve overeenkomsten te sluiten op gebieden die voor hen van belang zijn, met inachtneming van hun autonomie en het recht op collectieve actie. In voorkomend geval worden overeenkomsten tussen de sociale partners op het niveau van de Unie en haar lidstaten uitgevoerd.

  Werknemers of hun vertegenwoordigers hebben het recht tijdig te worden geïnformeerd en geraadpleegd over zaken die voor hen van belang zijn, in het bijzonder als het gaat om de overdracht, herstructurering en fusie van ondernemingen en om gevallen van collectief ontslag.

  Het verlenen van steun, gericht op het vergroten van het vermogen van sociale partners om de sociale dialoog te bevorderen, wordt aangemoedigd.

 • Man of vrouw pakt kind op

  9. Evenwicht tussen werk en privéleven

  Ouders en mensen met zorgtaken hebben recht op geschikte vormen van verlof, flexibele werkregelingen en toegang tot zorgvoorzieningen. Vrouwen en mannen hebben gelijke toegang tot speciale vormen van verlof om hun zorgtaken te kunnen vervullen en worden aangemoedigd daar op een evenwichtige manier gebruik van te maken.

 • Persoon met pet naast schild met vinkje

  10. Een gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en gegevensbescherming

  Werknemers hebben recht op een hoog niveau van bescherming van hun gezondheid en veiligheid op het werk.
  Werknemers hebben recht op een werkomgeving die op hun professionele behoeften is afgestemd en hen in staat stelt langer op de arbeidsmarkt actief te blijven.
  Werknemers hebben er recht op dat hun persoonlijke gegevens binnen het kader van hun werk worden beschermd.

   

  Geplande maatregel van de Commissie: Nieuw strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk, initiatief ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers

 

Hoofdstuk III: Sociale bescherming en inclusie

 • Ouder met kind

  11. Kinderopvang en hulp aan kinderen

  Kinderen hebben recht op betaalbare en goede opvang en onderwijs voor jonge kinderen.

  Kinderen hebben recht op bescherming tegen armoede. Kinderen uit kansarme milieus hebben recht op specifieke maatregelen die gelijke kansen versterken.

   

  Maatregel van de Commissie: de Europese kindergarantie

 • Werknemers beschermd door handen

  12. Sociale bescherming

  Ongeacht de aard en de duur van hun arbeidsrelatie hebben werknemers en, onder vergelijkbare voorwaarden, zelfstandigen recht op adequate sociale bescherming.

 • Iemand die een ander beschermt met een paraplu

  13. Werkloosheidsuitkeringen

  Werklozen hebben recht op geschikte vormen van activeringsondersteuning, verzorgd door openbare diensten voor arbeidsvoorziening met het oog op hun (re-)integratie op de arbeidsmarkt, en op toereikende werkloosheidsuitkeringen gedurende een redelijke periode, in overeenstemming met de door hen betaalde bijdragen en de nationale regels die bepalen wie voor dergelijke voorzieningen in aanmerking komt. Deze uitkeringen mogen geen negatieve prikkel vormen voor een snelle terugkeer op de arbeidsmarkt.

 • Stapeltjes munten in een hand

  14. Minimuminkomen

  Iedereen die over onvoldoende middelen beschikt, heeft het recht op adequate voorzieningen voor een minimuminkomen om in alle levensfasen een waardig leven te kunnen leiden, en op praktische toegang tot goederen en diensten die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen. Voor mensen die tot werken in staat zijn, moeten de voorzieningen voor een minimuminkomen worden gecombineerd met prikkels om (weer) actief te worden op de arbeidsmarkt.

 • Bril en een vel papier

  15. Inkomen voor ouderen en pensioenen

  Werknemers en zelfstandigen hebben bij pensionering recht op een pensioen dat in verhouding staat tot hun bijdragen en een passend inkomen vormt. Vrouwen en mannen hebben gelijke mogelijkheden om pensioenrechten te verwerven.

  Iedereen heeft op oudere leeftijd recht op middelen die een waardig leven mogelijk maken.

 • Eerstehulpkoffer

  16. Gezondheidszorg

  Iedereen heeft recht op tijdige toegang tot betaalbare, preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit.

 • Rolstoelgebruiker achter de computer

  17. Inclusie van personen met een handicap

  Personen met een handicap hebben recht op inkomenssteun om een waardig leven te leiden, op diensten die hen in staat stellen om op de arbeidsmarkt en in de samenleving actief te zijn en op een aan hun behoeften aangepaste werkomgeving.

   

  Maatregel van de Commissie: Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

 • Oudere met rollator

  18. Langdurige zorg

  Iedereen heeft recht op betaalbare langdurige zorg van goede kwaliteit, en met name op thuiszorg en gemeenschapsgerichte diensten.

 • Slapende persoon onder dak

  19. Huisvesting en ondersteuning voor daklozen

  a. Wie er behoefte aan heeft, moet toegang hebben tot goede sociale huisvesting of goede bijstand voor huisvesting.

  b. Kwetsbare personen hebben recht op passende bijstand en bescherming tegen gedwongen uitzetting.

  c. Daklozen moeten over passend onderdak en een adequate dienstverlening kunnen beschikken om hun sociale inclusie te bevorderen.

 • Lamp met daaronder een hand

  20. Toegang tot essentiële diensten

  Iedereen heeft recht op toegang tot essentiële diensten van goede kwaliteit, zoals water, sanitaire voorzieningen, energie, vervoer, financiële diensten en digitale communicatie. Wie er behoefte aan heeft, krijgt steun voor toegang tot deze diensten.

 

Documents

 

16 NOVEMBER 2017
European Pillar of Social Rights – booklet
Nederlands
(382.84 KB - PDF)
Downloaden