Skip to main content
Logotip Europske komisije

Europski stup socijalnih prava u 20 načela

Dvadeset načela europskog stupa socijalnih prava putokaz su prema jakoj socijalnoj Europi, koja je pravedna, uključiva i puna mogućnosti.

Poglavlje I.: Jednake mogućnosti i pristup tržištu rada

 • Icon of a graduation hat

  1. Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje

  Svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno ući na tržište rada.

   

  Povezane mjere Komisije:Program vještina za Europu

 • Gender symbols

  2. Rodna ravnopravnost

  Jednako postupanje i jednake mogućnosti žena i muškaraca moraju se osigurati i poticati u svim područjima, uključujući sudjelovanje na tržištu rada, uvjete zaposlenja i napredovanje u karijeri.

  Žene i muškarci imaju pravo na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti.

   

  Povezane mjere Komisije: Gender equality strategyprijedlog mjera za transparentnost plaća

 • Person helping another climb stairs.

  3. Jednake mogućnosti

  Bez obzira na spol, rasnu ili etničku pripadnost, vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju, svi imaju pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti u pogledu zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja te pristupa robi i uslugama dostupnima javnosti. Potiču se jednake mogućnosti nedovoljno zastupljenih skupina.

   

  Povezane mjere Komisije: EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

 • Person teaching other people.

  4. Aktivna potpora zapošljavanju

  Svi imaju pravo na pravovremenu i prilagođenu pomoć u poboljšavanju izgleda za zapošljavanje ili samozapošljavanje. To uključuje pravo na potporu pri traženju posla, osposobljavanju i prekvalifikaciji. Svi imaju pravo na prijenos socijalne zaštite i prava na osposobljavanje kada mijenjaju radno mjesto.

  Mladi imaju pravo na kontinuirano obrazovanje, naukovanje, pripravništvo ili pouzdanu ponudu za posao u razdoblju od četiri mjeseca nakon gubitka posla ili prekida obrazovanja.

  Nezaposleni imaju pravo na prilagođenu, neprekidnu i dosljednu potporu. Dugotrajno nezaposleni imaju pravo na detaljnu individualnu procjenu najkasnije 18 mjeseci od gubitka posla.

   

  Povezane mjere Komisije: paket potpore za zapošljavanje mladih

  Predstojeće mjere Komisije: Akcijski plan za socijalnu ekonomiju

Poglavlje II.: Pravedni uvjeti rada

 • One person in a suit and another wearing a hard hat

  5. Sigurno i prilagodljivo zaposlenje

  Bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici imaju pravo na pravedno i jednako postupanje u pogledu radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti i osposobljavanja. Potiče se prijelaz prema zapošljavanju na neodređeno vrijeme.

  U skladu sa zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima osigurava se potrebna fleksibilnost poslodavaca da se brzo prilagode gospodarskim promjenama.

  Potiču se inovativni oblici zapošljavanja kojima se osiguravaju kvalitetni radni uvjeti. Potiču se poduzetništvo i samozapošljavanje. Olakšava se profesionalna mobilnost.

  Sprečava se sklapanje radnih odnosa s nesigurnim radnim uvjetima, uključujući zabranu zlouporabe nestandardnih ugovora. Probni rad trebao bi se zaključiti u razumnom roku.

   

  Predstojeće mjere Komisije: inicijativa za poboljšanje radnih uvjeta u radu putem platformi

 • Stacks of coins ordered in a growing line.

  6. Plaće

  Radnici imaju pravo na pravedne plaće s kojima se može dostojno živjeti.

  Osigurava se primjerena minimalna plaća kojom se mogu zadovoljiti potrebe radnika i njihovih obitelji u određenim nacionalnim gospodarskim i društvenim uvjetima te pristup zapošljavanju i poticaji za traženje zaposlenja. Sprečava se siromaštvo zaposlenih.

  Sve se plaće utvrđuju transparentno i predvidljivo u skladu s nacionalnom praksom i poštujući autonomiju socijalnih partnera.

   

  Povezane mjere Komisije: Prijedlog direktive o primjerenim minimalnim plaćama

 • Shield and info sign.

  7. Informacije o uvjetima zaposlenja i zaštita u slučaju dobivanja otkaza

  Radnici imaju pravo na početku zaposlenja u pisanom obliku biti upoznati sa svojim pravima i obvezama koji proizlaze iz radnog odnosa, uključujući probni rad. 

  Prije dobivanja otkaza radnici imaju pravo biti upoznati s razlozima za njegovo dobivanje i mora im se dati razuman otkazni rok. Radnici imaju pravo pristupa djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, a u slučaju neopravdanog otkaza imaju pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu kompenzaciju.

 • Hands shaking.

  8. Socijalni dijalog i uključenost radnika

  Provodi se savjetovanje sa socijalnim partnerima o osmišljavanju i provedbi gospodarskih i socijalnih politika te politika zapošljavanja u skladu s nacionalnom praksom. Potiče ih se da pregovaraju o kolektivnim ugovorima i sklapaju ih u svim područjima koja su im relevantna poštujući svoju autonomiju i pravo na kolektivno djelovanje. Prema potrebi, sporazumi koje su sklopili socijalni partneri provode se na razini Unije i njezinih država članica.

  Radnici i predstavnici radnika imaju pravo pravovremeno biti upoznati s pitanjima koja su im relevantna te se uključiti u raspravu o njima, osobito u pogledu prijenosa, restrukturiranja i spajanja poduzeća te kolektivnog otpuštanja.

  Potiče se potpora povećanju kapaciteta socijalnih partnera za promicanje socijalnog dijaloga.

 • Business person picking up child.

  9. Ravnoteža između poslovnog i privatnog života

  Roditelji i osobe koje su dužne skrbiti o drugima imaju pravo na primjeren dopust, fleksibilne radne uvjete i pristup uslugama skrbi. Žene i muškarci imaju pravo jednakog pristupa posebnim dopustima za skrb i potiču se da ih jednakomjerno koriste.

 • Person wearing hard hat next to shield with check symbol.

  10. Zdravo, sigurno i dobro prilagođeno radno okruženje te zaštita podataka

  Radnici imaju pravo na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
  Radnici imaju pravo na radno okruženje koje je prilagođeno njihovim profesionalnim potrebama te koje će im omogućiti da što duže sudjeluju na tržištu rada.
  Radnici imaju pravo na zaštitu osobnih podataka na radnom mjestu.

   

  Predstojeće mjere Komisije: novi strateški okvir za sigurnost i zdravlje na radu, inicijativa za poboljšanje radnih uvjeta u radu putem platformi

 

Poglavlje III.: Socijalna zaštita i uključenost

 • Person holding baby.

  11. Skrb o djeci i potpora djeci

  Djeca imaju pravo na pristupačan i kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

  Djeca imaju pravo na zaštitu od siromaštva. Djeca iz ugroženih sredina imaju pravo na posebne poticajne mjere za ostvarivanje jednakih mogućnosti.

   

  Povezane mjere Komisije: europsko jamstvo za djecu

 • Hands protecting workers.

  12. Socijalna zaštita

  Bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici, a u usporedivim uvjetima i samozaposleni, imaju pravo na primjerenu socijalnu zaštitu.

 • Person protecting another with an umbrella.

  13. Naknade za nezaposlene

  Nezaposleni imaju pravo na primjerenu potporu javnih zavoda za zapošljavanje pri (ponovnom) uključivanju na tržište rada i primjerenu naknadu za nezaposlene u razumnom trajanju, u skladu s njihovim doprinosima i nacionalnim pravilima o ispunjavanju uvjeta za primanje naknade. Tim naknadama ne smije se destimulirati brz povratak na tržište rada.

 • Hand holding stacks of coins.

  14. Minimalni dohodak

  Svi koji nemaju dovoljno sredstava imaju pravo na primjeren minimalni dohodak koji omogućuje dostojan život u svim njegovim fazama te pravo djelotvornog pristupa potpornim dobrima i uslugama. Za one koji mogu raditi minimalni bi dohodak trebalo kombinirati s poticajima za (ponovno) uključivanje na tržište rada.

 • Glasses and sheet of paper.

  15. Dohodak u starosti i mirovine

  Umirovljeni radnici i samozaposleni imaju pravo na mirovinu koja odgovara njihovim doprinosima i čini primjeren dohodak. Žene i muškarci imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na mirovinu.

  Sve starije osobe imaju pravo na resurse koji im omogućuju dostojan život.

 • First aid kit.

  16. Zdravstvena skrb

  Svi imaju pravo pravovremenog pristupa pristupačnoj i kvalitetnoj preventivnoj i kurativnoj zdravstvenoj skrbi.

 • Person on wheelchair typing on computer.

  17. Uključenost osoba s invaliditetom

  Osobe s invaliditetom imaju pravo na potporu dohotku koja im omogućuje dostojan život, usluge koje im omogućuju sudjelovanje na tržištu rada i u društvu te radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama.

   

  Povezane mjere Komisije: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030.

 • Elderly person using a walker.

  18. Dugotrajna skrb

  Svi imaju pravo na pristupačne i kvalitetne usluge dugotrajne skrbi, osobito na usluge skrbi u vlastitom domu i u zajednici.

 • Person sleeping inside home.

  19. Stanovanje i pomoć beskućnicima

  a. Onima kojima je to potrebno omogućuje se pristup socijalnim stanovima ili kvalitetnoj pomoći za stanovanje.

  b. Ranjive osobe imaju pravo na primjerenu pomoć i zaštitu od prisilnih deložacija.

  c. Osiguravaju se primjerena skloništa i usluge za beskućnike radi promicanja njihove socijalne uključenosti.

 • Hand holding lamp.

  20. Dostupnost osnovnih usluga

  Svi imaju pravo pristupa kvalitetnim osnovnim uslugama, uključujući vodu, kanalizaciju, energiju, prijevoz, financijske usluge i digitalnu komunikaciju. Potpora pristupu takvih uslugama dostupna je onima kojima je potrebna.

 

Documents

 

16 STUDENI 2017
European Pillar of Social Rights – booklet
hrvatski
(381.38 KB - PDF)
Preuzimanje