Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Европейският стълб на социалните права в 20 принципа

20-те принципа на Европейския стълб на социалните права са пътеводителят към силна социална Европа, която да е справедлива, приобщаваща и богата на възможности.

Глава I: Равни възможности и достъп до пазара на труда

Icon of a graduation hat

1. Образование, обучение и учене през целия живот

Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда.

Действия на Комисията в областта: Европейска програма за уменияпрепоръка на Съвета относно професионалното образование и обучениеПакт за умения, европейско пространство за образование, план за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.), индивидуални сметки за обучение и рамка за микроквалификациите , пакет от мерки за уменията и талантите

Gender symbols

2. Равенство между половете

Равното третиране и равните възможности на мъжете и жените трябва да бъдат гарантирани и насърчавани във всички области, включително по отношение на участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и напредъка в кариерата.

Жените и мъжете имат право на равно заплащане за равностоен труд.

Действия на Комисията в областта: европейска стратегия за равенство между половете, прозрачност в заплащането

Person helping another climb stairs.

3. Равни възможности

Независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, всеки има право на равно третиране и равни възможности по отношение на заетостта, социалната закрила, образованието и достъпа до стоки и услуги, които са на разположение на обществеността. Предоставянето на равни възможности на по-слабо представените групи следва да се насърчава.

Действия на Комисията в областта: План за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г.стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите, препоръка на Съвета относно равенството, приобщаването и участието на ромите, План за действие за интеграция и приобщаване, Стратегия за равнопоставеност на ЛГБТИК

Person teaching other people.

4. Активна подкрепа за заетостта

Всеки има право на навременна и съобразена с нуждите помощ за подобряване на перспективите си за заетост или самостоятелна заетост. Това включва правото да се получи подкрепа за търсене на работа, обучение и преквалификация. Всеки има право да прехвърля права на социална закрила и обучение при преходите в професионалния си живот.

Младите хора имат право на продължаващо образование, чиракуване, стаж или добро предложение за работа в рамките на 4 месеца, след като останат без работа или напуснат образователната система.

Безработните лица имат право на персонализирана, непрекъсната и последователна подкрепа. Трайно безработните лица имат право на задълбочена индивидуална оценка най-късно през 18-ия месец от периода на безработица.

Действия на Комисията в областта: подкрепа на младежката заетост, подсилена гаранция за младежта, ефективна активна подкрепа за заетостта, план за действие за социалната икономика, оценка на рамката за качество на стажовете

Глава II: Справедливи условия на труд

One person in a suit and another wearing a hard hat

5. Сигурна и гъвкава заетост

Независимо от вида и продължителността на трудовото правоотношение, работниците имат право на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална закрила и обучение. Преходът към безсрочни форми на заетост следва да бъде насърчаван.

В съответствие със законовите разпоредби и колективните трудови договори трябва да бъде гарантирана необходимата гъвкавост за работодателите, за да могат бързо да се адаптират към промените в икономическите условия.

Новаторските форми на работа, които осигуряват качествени условия на труд, следва да бъдат насърчавани. Предприемачеството и самостоятелната заетост следва да бъдат стимулирани. Професионалната мобилност следва да се улеснява.

Трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, следва да се предотвратяват, включително чрез забрана на злоупотребата с нетипични договори. Изпитателният срок следва да бъде с разумна продължителност.

Действия на Комисията в областта: предложение за директива за подобряване на условията на труд при работа през платформи

Stacks of coins ordered in a growing line.

6. Заплати

Работниците имат право на справедливо възнаграждение, което осигурява достоен стандарт на живот.

Следва да се осигуряват адекватни минимални работни заплати по такъв начин, че да се удовлетворяват потребностите на работника и неговото семейство в контекста на националните икономически и социални условия, като същевременно се запази достъпът до заетост и стимулите за търсене на работа. Бедността сред работещите следва да се предотвратява.  

Всички работни заплати следва да се определят по прозрачен и предвидим начин в съответствие с националните практики и като се зачита автономността на социалните партньори.

Действия на Комисията в областта: Директива относно адекватните минимални работни заплати

Shield and info sign.

7. Информация за условията на работа и защита в случай на уволнение

При наемането на работа работниците имат право да бъдат информирани писмено за своите права и задължения, произтичащи от трудовите правоотношения, включително за изпитателния срок. 

Преди уволнение работниците имат право да бъдат информирани за причините и да получат предизвестие в разумен срок. Те имат право на достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и, в случай на неоснователно уволнение — право на правна защита, включително подходящо обезщетение.

Hands shaking.

8. Социален диалог и участие на работниците

Социалните партньори следва да бъдат консултирани във връзка с разработването и изпълнението на политиките в областта на икономиката, заетостта и социалните дейности в съответствие с националните практики. Те следва да бъдат насърчавани да договарят и сключват колективни трудови договори в области от значение за тях, при спазване на тяхната автономност и право на колективни действия. Когато е целесъобразно, сключените между социалните партньори споразумения следва да бъдат прилагани на равнището на Съюза и неговите държави членки.

Работниците или техните представители имат право да бъдат информирани и да се иска тяхното мнение своевременно по въпроси от значение за тях, особено във връзка с прехвърлянето, преструктурирането и сливането на предприятия и колективни уволнения.

Следва да се насърчава подкрепата за увеличаване на капацитета на социалните партньори с цел да се стимулира социалният диалог.

Действия на Комисията в областта: съобщение на Комисията и препоръка на Съвета относно укрепването на социалния диалог, инициатива за колективно договаряне от самостоятелно заетите лица

Business person picking up child.

9. Баланс между професионалния и личния живот

Родителите и лицата с отговорности за полагане на грижи имат право на подходящ отпуск, гъвкаво работно време и достъп до услуги за полагане на грижи. Жените и мъжете следва да имат равнопоставен достъп до специален отпуск, за да изпълняват своите отговорности за полагане на грижи, и следва да бъдат насърчавани да го използват по балансиран начин.

Действия на Комисията в областта: Директива за равновесието между професионалния и личния живот

Person wearing hard hat next to shield with check symbol.

10. Здравословна, безопасна и добре приспособена работна среда и защита на личните данни

Работниците имат право на високо ниво на защита на здравето и безопасността на работното място.
Те имат право на работна среда, приспособена към техните професионални нужди, която им дава възможност да удължат участието си на пазара на труда.
Работниците имат право на защита на личните данни в контекста на заетостта.

Действия на Комисията в областта: Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г., законодателни предложения за намаляване на излагането на работниците на опасни химикали, включително азбест

 

Глава III: Социална закрила и приобщаване

Person holding baby.

11. Грижи и подкрепа за децата

Децата имат право на достъпни и висококачествени грижи и образование в ранна детска възраст.

Те имат право на закрила от бедност. Децата от семейства в неравностойно положение имат право на специални мерки за насърчаване на равните възможности.

Действия на Комисията в областта: Стратегия за правата на детето, Европейска гаранция за децата, преразглеждане на целите от Барселона

Hands protecting workers.

12. Социална закрила

Независимо от вида и продължителността на своето трудово правоотношение, работниците и, при съпоставими условия, самостоятелно заетите лица имат право на подходяща социална закрила.

Действия на Комисията в областта: препоръка на Съвета относно достъпа до социална закрила, съобщение относно достойния труд в световен мащаб, доклад за прилагането на Директивата за работното време, насоки за предварителни оценки на разпределението на въздействието 

Person protecting another with an umbrella.

13. Обезщетения за безработица

Безработните лица имат право на подходяща подкрепа за активизиране от публичните служби по заетостта, за да се интегрират (повторно) на пазара на труда, както и на адекватни обезщетения за безработица с разумна продължителност, в съответствие със своите вноски и с националните правила за допустимост. Тези обезщетения не трябва да бъдат демотивиращ фактор за бързото връщане към заетост.

Действия на Комисията в областта: временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) 

Hand holding stacks of coins.

14. Минимален доход

Всеки човек, който не разполага с достатъчно средства, има право на подходящи обезщетения за минимален доход, гарантиращи достоен живот на всички етапи от живота, както и ефективен достъп до стоки и услуги за подкрепа. За лицата, които могат да полагат труд, обезщетенията за минимален доход следва да бъдат съчетани със стимули за (повторно) интегриране на пазара на труда.

Действия на Комисията в областта: препоръка на Съвета относно минималния доход

Glasses and sheet of paper.

15. Доходи и пенсии за старост

При пенсиониране работниците и самостоятелно заетите лица имат право на пенсия, съответстваща на техните вноски и гарантираща адекватни доходи. Жените и мъжете следва да имат равни възможности за придобиване на пенсионни права.

Всички хора в напреднала възраст имат право на средства, които да гарантират достоен живот.

Действия на Комисията в областта: Зелена книга относно застаряването на населението

First aid kit.

16. Здравни грижи

Всеки има право на своевременен достъп до финансово достъпни профилактични и лечебни медицински грижи с добро качество.

Действия на Комисията в областта: европейски план за борба с рака

Person on wheelchair typing on computer.

17. Интеграция на хората с увреждания

Хората с увреждания имат право на подпомагане на доходите, което им осигурява достоен живот, на услуги, които им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото, и на работна среда, приспособена към техните нужди.

Действия на Комисията в областта: Стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г.

Elderly person using a walker.

18. Дългосрочни грижи

Всеки има право на достъп до финансово достъпни дългосрочни грижи с добро качество, по-специално домашни грижи и обществени услуги по места.

Действия на Комисията в областта: европейска стратегия за грижите

Person sleeping inside home.

19. Жилищно настаняване и помощ за бездомните хора

а) На нуждаещите се следва да се предоставя достъп до социално жилищно настаняване или жилищно подпомагане с добро качество.

б) Уязвимите хора имат право да получават подходяща помощ и закрила срещу принудително отстранение.

в) На бездомните хора следва да се предоставят подходящ подслон и услуги с цел да се насърчи тяхното социално приобщаване.

Действия на Комисията в областта: eвропейска платформа за борба с бездомничеството

Hand holding lamp.

20. Достъп до основни услуги

Всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване, канализация, енергия, транспорт, финансови услуги и цифрови комуникации. На нуждаещите се лица следва да се осигури подкрепа за достъпа до такива услуги.

 

Документи

 

16 НОЕМВРИ 2017
European Pillar of Social Rights – booklet
български
(368.13 KB - PDF)
Изтегляне