Skip to main content

A személyek szabad mozgása

Tájékoztatás az uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogáról és az ahhoz kapcsolódóan igényelhető finanszírozásról és támogatásról

A szabad mozgás joga

Minden uniós polgárnak joga van az EU-n belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, és ez a jog az uniós polgárok családtagjait is megilleti. Ezt az alapvető jogot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 45. cikke rögzíti.

A szabad mozgásról szóló 2004/38/EK irányelv határozza meg, milyen feltételekkel gyakorolhatják az uniós polgárok és családtagjaik az Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukat:

  • Az uniós polgárok legfeljebb három hónapig élhetnek egy másik uniós országban, csupán érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel.
  • Ahhoz, hogy három hónapnál tovább tartózkodhassanak egy másik uniós országban, az uniós polgároknak a jogállásuktól függően (pl. munkavállalóként, önfoglalkoztatóként vagy diákként) bizonyos feltételeknek kell megfelelniük, és előfordulhat, hogy adminisztratív előírásoknak is eleget kell tenniük.
  • Ha egy uniós polgár öt évig folyamatosan jogszerűen tartózkodott egy másik uniós országban, joga van a huzamos tartózkodásra ott. Ideiglenesen tartózkodhat máshol (pl. betegség, tanulás vagy kiküldetés esetén).
  • Az uniós polgárok családtagjai – akár uniós polgárok, akár nem uniós országok állampolgárai – jogosultak arra, hogy uniós polgár hozzátartozójukkal együtt egy másik uniós országba menjenek, illetve hozzá csatlakozzanak. Előfordulhat, hogy bizonyos feltételeknek vagy előírásoknak meg kell felelniük.

Tájékoztató a szabad mozgásról

A Bíróság ítéletei rendszeresen hivatkoznak az uniós polgári státuszra és a szabad mozgás jogára.

További információk az EU-n belüli szabad mozgásról

A szabad mozgásról szóló irányelvvel kapcsolatos dokumentumok

A szabad mozgásról szóló irányelv elfogadása óta a Bizottság a következő dokumentumokat tette közzé:

2009-ben a Bizottság iránymutatást tett közzé a 2004/38/EK irányelv jobb átültetéséről és alkalmazásáról. Az uniós polgárságról szóló 2020. évi jelentésben előirányzottakkal összhangban a Bizottság most felülvizsgálja az iránymutatást annak érdekében, hogy a szabad mozgáshoz való jogaikat gyakorló uniós polgárok nagyobb jogbiztonságot élvezhessenek, és a szabad mozgással kapcsolatos szabályozást a tagállamok EU-szerte eredményesebben és egységesebben alkalmazzák.

Annak érdekében, hogy segítse a nemzeti hatóságokat a szabad mozgáshoz fűződő joggal való esetleges visszaélések elleni küzdelemben, a Bizottság 2014-ben közleményt tett közzé a vélelmezett névházasságok problémájának kezelésére.

Uniós polgárok családtagjai

Az uniós polgárok családtagjai – akár uniós polgárok, akár nem uniós országok állampolgárai – jogosultak arra, hogy uniós polgár hozzátartozójukkal együtt egy másik uniós országba menjenek, illetve hozzá csatlakozzanak. Előfordulhat, hogy bizonyos feltételeknek vagy előírásoknak meg kell felelniük. A szabad mozgásról szóló irányelv 2. cikkének 2. pontja az alábbi személyeket határozza meg „szűkebb értelemben vett” családtagokként:

  • a házastárs;
  • élettárs, akivel az uniós polgár bejegyzett élettársi kapcsolatban él valamelyik tagállam jogszabályai alapján, ha a fogadó tagállam jogszabályai a regisztrált élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek tekintik;
  • az uniós polgárnak, házastársának, illetve a fenti meghatározás szerinti élettársának egyenes ági, 21. életévüket be nem töltött, illetve eltartott leszármazottai;
  • az uniós polgár, házastársa, illetve a fenti meghatározás szerinti élettársa eltartott egyenes ági felmenői.

Utazás egy másik uniós tagállamba, illetve ott-tartózkodás

A másik uniós tagállamba történő utazással és az ott-tartózkodással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a következő honlapokon lehet választ találni:

Ha Ön úgy véli, hogy sérült a szabad mozgáshoz való joga, jogainak úgy szerezhet érvényt a leghatékonyabban, ha a saját országában fordul bírósághoz jogorvoslatért. Csak a nemzeti bíróságok ítélhetnek meg Önnek kártérítést az elszenvedett károkért. Célszerű lehet jogi tanácsadásért egy helyi ügyvédhez fordulni. Ezenkívül, ha problémája támad valamelyik tagállami hatósággal, az EU SOLVIT szolgálata segíthet Önnek a probléma rendezésében.

Rendelet a személyazonosító igazolványokról és a tartózkodási okmányokról

Az uniós polgárok gyakran használják személyazonosító igazolványukat arra, hogy a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolva más tagállamokba utazzanak, de arra is, hogy a mindennapi helyzetekben – például a hatóságokkal, a légitársaságokkal, a bankokkal vagy az egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartás során – személyazonosságukat igazolják. A tartózkodási okmányok segítik az uniós polgárokat és nem uniós családtagjaikat a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlásában, valamint abban az esetben, ha igazolniuk kell jogszerű tartózkodásukat egy uniós országban.

A személyazonosító igazolványok és a tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló (EU) 2019/1157 rendelet azért született, hogy az uniós polgárok és családtagjaik könnyebben gyakorolhassák a szabad mozgáshoz fűződő jogaikat, továbbá hogy eredményesebben lehessen felvenni a harcot az okmányhamisítás és a személyazonossággal való visszaélés ellen. A szabad mozgáshoz való jog érvényre juttatásának megkönnyítése érdekében a rendelet közös biztonsági minimumszabályokat vezetett be, amelyek biztonságosabbá és megbízhatóbbá teszik a személyazonosító igazolványokat és a tartózkodási okmányokat.

2021. augusztus óta a tagállamoknak az említett rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő formátumban kell kiállítaniuk a személyazonosító igazolványokat és a tartózkodási okmányokat. Azokat a jelenleg forgalomban lévő személyazonosító igazolványokat, amelyek nem felelnek meg ezeknek az új szabványoknak, a biztonsági szintjüktől függően öt vagy tíz éven belül le kell cserélni. A személyazonosító igazolványok biztonsági elemeit összehangolták az útlevelekével, így az úti okmányok mindkét típusa egy rendkívül biztonságos, a tulajdonos fényképét és ujjnyomatát tartalmazó, kontaktmentes chippel van ellátva.

A rendelet nem kötelezi a tagállamokat személyazonosító igazolványok kiállítására: a tagállamok továbbra is saját maguk dönthetnek arról, hogy önkéntessé vagy kötelezővé teszik-e a személyazonosító igazolványok birtoklását. Ezen túlmenően a tagállamok megtarthatják saját formatervezési elemeiket és e-kormányzati szolgáltatásaikat. Minden új személyazonosító igazolványt azonban az új biztonsági előírásoknak megfelelően kell kiállítani, és fel kell tüntetni rajta a kiállító tagállam kétbetűs országkódját magában foglaló uniós zászlót.

Mi fog változni a személyazonosító igazolványokra vonatkozó új szabályokkal? – Tájékoztató

A biometrikus adatokhoz hozzáféréssel rendelkező illetékes hatóságok nyilvántartása, melyről az (EU) 2019/1157 rendelet 11. cikkének (7) bekezdése rendelkezik, itt található.

A koronavírus-világjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások és az uniós digitális Covid-igazolvány

Az Európai Parlament és a Tanács 2021. június 14-én elfogadta az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendeletetA rendelettel létrehozott, az EU egész területén érvényes uniós digitális Covid-igazolvány a beoltottság, a negatív teszt vagy a gyógyultság bizonyítékául szolgál. A rendelet 2023. június 30-ig van hatályban.

2021. július 1. óta:

  • minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy megkapja az uniós digitális Covid-igazolványt, amely igazolja, hogy be van oltva SARS-CoV-2 vírus ellen, negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy átesett a fertőzésen;
  • a nem uniós országok azon állampolgárai, akik jogszerűen tartózkodnak vagy lakóhellyel rendelkeznek valamelyik tagállamban, és akiknek jogukban áll más tagállamba utazni, szintén jogosultak uniós Covid-igazolványra.

Amennyiben egy tagállam a beoltottságot, a tesztelést vagy a gyógyultságot bizonyítani képes személyek esetében eltekint a területükre történő beutazásra vonatkozó bizonyos korlátozásoktól, köteles elfogadni a más tagállamok által ugyanilyen feltételek mellett kiállított uniós digitális Covid-igazolványokat.

Ezen túlmenően a tagállamokat tömörítő Tanács ajánlást fogadott el az EU-n belüli biztonságos szabad mozgás megkönnyítését célzó intézkedések összehangolásáról.

Mivel azonban az ajánlás nem kötelező erejű, az egyes tagállamok mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az alkalmazás módját illetően. Ezért bár minden tagállamnak el kell fogadnia az igazolványt érvényes igazolásként, az okmány birtokosaira gyakorolt következmények tekintetében van némi eltérés.

A Bizottság sok kérdést kapott az uniós digitális Covid-igazolványról és a világjárványhoz kapcsolódó utazási korlátozásokról. Ezért új weboldalt hozott létre, ahol igyekszik megválaszolni a leggyakrabban felvetett kérdéseket. Ezt az oldalt a beérkező kérdések alapján rendszeresen frissítjük.