Skip to main content

ELi digitaalne COVID-tõend, vaktsineerimised ja reisipiirangud

Korduma kippuvad küsimused – ELi digitaalne COVID-tõend, vaktsineerimised ja reisipiirangud

1. Mis on ELi digitaalne COVID-tõend?

Millised on ELi digitaalse COVID-tõendi põhielemendid?

 • ELi digitaalse COVID-tõendi süsteem hõlmab 3 liiki COVID-19 tõendeid:
  • vaktsineerimistõend,
  • testimistõend,
  • läbipõdemistõend.
 • ELi digitaalset COVID-tõendit antakse välja ja kasutatakse kõigis ELi liikmesriikides ning Islandil, Norras, Liechtensteinis ja Šveitsis, et aidata inimestel COVID-19 pandeemia ajal nende riikide vahel vabalt reisida.
 • Kõik ELi kodanikud ja nende pereliikmed ning seaduslikult ELi liikmesriikides viibivad või seal elavad ELi mittekuuluvate riikide kodanikud, kellel on õigus teise liikmesriiki reisida, võivad samuti saada sellise tõendi.
 • Tõend antakse tasuta – inimesed ei pea selle eest maksma.
 • ELi digitaalsele COVID-tõendile on märgitud ainult minimaalne vajalik teave, mille abil kinnitada ja kontrollida tõendi omaniku vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemisseisu.
 • Vaktsineerimine ei ole reisimise eeltingimus. Kõigil ELi kodanikel, olenemata sellest, kas nad on vaktsineeritud või mitte, on õigus ELi liikmesriikide vahel vabalt liikuda.
 • ELi liikmesriigid võivad otsustada kasutada ELi digitaalset COVID-tõendit siseriiklikel eesmärkidel, näiteks kultuuriürituste või restoranide külastamiseks või töökohale juurdepääsuks. Seda küsimust ELi õiguses ei käsitleta ja selle üle otsustavad ELi liikmesriigid ise.

Millist teavet ELi digitaalne COVID-tõend sisaldab?

ELi digitaalsel COVID-tõendil sisaldub vaid vaktsineerimis-, testimis- või läbipõdemisseisu tõendamiseks nõutav teave. Igale tõendile on märgitud nimi, sünniaeg, tõendi väljastaja ja tõendi kordumatu tunnus. Lisaks sellele on:

 • vaktsineerimistõendil: manustatud vaktsiin ja selle tootja, saadud vaktsiinidooside arv, vaktsineerimise kuupäev;
 • testimistõendil: testi liik, kuupäev ja kellaaeg, testimiskeskus ja testi tulemus;
 • läbipõdemistõendil: positiivse testitulemuse kuupäev, kestus.

Kui kaua ELi digitaalset COVID-tõendit kasutatakse?

ELi õigusakti, millega tõend loodi ehk ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlevat määrust pidi esialgu kohaldatama 12 kuud, alates 1. juulist 2021 kuni 30. juunini 2022.

29. juunil 2022 pikendasid Euroopa Parlament ja nõukogu ELi digitaalset COVID-tõendit käsitleva määruse kehtivusaega 30. juunini 2023.

Miks tegi komisjon ettepaneku pikendada ELi digitaalse COVID-tõendi kasutust 30. juunini 2023?

ELi digitaalne COVID-tõend kehtestati lühiajalise meetmena, et hõlbustada reisimist COVID-19 kriisi ajal. 

Nakatunute arvu võimaliku suurenemise mõju 2022. aasta teisel poolel ei ole aga praegu võimalik prognoosida ning see sõltub ka sellest, kas tekivad uued viirusetüved või mitte.

Pikendamine võimaldab isikutel jätkata ELis reisimiseks tõendi kasutamist, kui nakkuste sagenemine peaks nõudma ELi liikmesriikidel 2022. aasta teisel poolel ja 2023. aasta esimesel poolel ajutiste reisipiirangute taaskehtestamist. Ilma pikendamiseta oleksime võinud jõuda olukorda, kus iga liikmesriik kasutab omaenda süsteemi, mis toonuks kaasa palju segadust ja takistusi.

Lisateavet leiate komisjoni 15. märtsi 2022. aasta aruandest, mis sisaldab üksikasjalikku hinnangut ELi digitaalse COVID-tõendi senise kohaldamise kohta ning selle pikendamise põhjusi.

Määruse kehtivusaja pikendamist ei tohiks aga mõista nii, nagu kohustaks see ELi liikmesriike, eriti neid, kes lõpetavad riigisiseste rahvatervise meetmete kohaldamise, säilitama või kehtestama vaba liikumise piiranguid. ELi digitaalse COVID-tõendi esitamise nõue ja muud liidus koroonaviiruse leviku piiramiseks kehtestatud vaba liikumise piirangud tuleks kaotada kohe, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab.

Seepärast on pikendamise kestus seegi kord rangelt ajaliselt piiratud: seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2023. Lisaks avaldab komisjon 31. detsembriks 2022 ELi digitaalse COVID-tõendi kohta aruande, millega võib lähtuvalt epidemioloogilise olukorra arengust kaasneda ettepanek lühendada määruse kehtivusaega.

Milliseid muudatusi peale kehtivusaja pikendamise on ELi digitaalse COVID-tõendi määruses veel tehtud?

Peale määruse kehtivusaja pikendamise leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu kokku, et ELi digitaalse COVID-tõendi süsteemis tehakse mõned täiendavad muudatused, et teha tõend kodanikele veelgi kättesaadavamaks.

Muu hulgas võimaldatakse ELi liikmesriikidel väljastada vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiini kliinilistes uuringutes osalejatele. ELi liikmesriikides COVID-19 vaktsiini kliinilistes uuringutes osalevatele isikutele võib väljastada ELi digitaalse COVID-tõendi (olenemata sellest, kas isikule manustati COVID-19 vaktsiini kandidaati või kontrollrühmale ette nähtud doos) ning aktsepteerida selliseid tõendeid piirangute ajal reisimise lubamiseks.

Lisaks saavad ELi liikmesriigid väljastada testimis- ja läbipõdemistõendeid täiendavate antigeenitestide alusel. Lisaks juba käsitletud antigeeni kiirtestidele võib neid tõendeid nüüd väljastada ka laboratoorsete antigeenitestide alusel. Kasutada tohib selliseid antigeeniteste, mis on kantud terviseohutuse komitees kokku lepitud ELi COVID-19 antigeenitestide ühisesse loetellu ning neid peab tegema tervishoiutöötaja või kvalifitseeritud testimistöötaja.

Kas ELi digitaalse COVID-tõendi kehtivusaja pikendamist tuleb mõista nii, et see kohustab ELi liikmesriike säilitama või taas kehtestama vaba liikumise piirangud (sealhulgas nõude, et igaühel peab olema ELi digitaalne COVID-tõend)?

Ei. Kõik liidus koroonaviiruse leviku piiramiseks kehtestatud reisimispiirangud, sealhulgas ELi digitaalse COVID-tõendi esitamise nõue, tuleks kaotada kohe, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab.

Kui aga nakkuste suurenemise tõttu peaksid ELi liikmesriigid taas kehtestama vaba liikumise piirangud, võimaldab määruse pikendamine jätkata ELi kodanikel ELi digitaalse COVID-tõendi kasutamist.

2. Kuidas hõlbustab ELi digitaalne COVID-tõend reisimist ELis COVID-19 pandeemia ajal?

ELi liikmesriigid peaksid hoiduma kehtestamast ELi digitaalse COVID-tõendi omanikele täiendavaid reisipiiranguid, välja arvatud juhul, kui need on rahvatervise kaitseks vajalikud ja proportsionaalsed. Sellisel juhul peab asjaomane ELi liikmesriik teavitama võimalikult kiiresti komisjoni ja kõiki teisi ELi liikmesriike ning põhjendama selliste meetmete võtmist.

ELi digitaalne COVID-tõend on tõend vaktsineerimise, testimise ja läbipõdemise kohta, mida saab kasutada kõigis ELi liikmesriikides ning EMP riikides: Islandil, Norras, Liechtensteinis ja Šveitsis. COVID-tõendi omanikul on reisides samad õigused kui selle riigi vaktsineeritud/testitud/läbipõdenud kodanikel, kuhu sisenetakse.

Nõukogu võttis 25. jaanuaril 2022 vastu uue soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi ohutu vaba liikumise hõlbustamiseks COVID-19 pandeemia ajal, minnes piirkonnapõhiselt lähenemisviisilt üle isikupõhisele lähenemisviisile.

ELi liikmesriigid leppisid kokku, et kehtiva ELi digitaalse COVID-tõendi omanike suhtes, kes reisivad ELis, ei tohiks üldiselt kohaldada lisapiiranguid, nagu testimine nakkuse suhtes või karantiin.

Kui puudub kehtiv ELi digitaalne COVID-tõend, võidakse nõuda testi tegemist enne saabumist või 24 tunni jooksul pärast saabumist.

Kust leida teavet igas ELi liikmesriigis kehtivate reisinõuete kohta?

Veebisaidilt Re-open EU leiate teavet, mida komisjon on kogunud ELi liikmesriikides kehtestatud mitmesuguste meetmete kohta.

Seda teavet ajakohastatakse tihti ja see on kättesaadav 24 keeles.

Veebisait aitab kavandada reisi Euroopas, võttes arvesse tervishoiunõudeid.

Kuidas tagate, et vaktsineerimata inimesi ei diskrimineerita, kui nad kasutavad oma õigust ELis reisida?

ELi digitaalne COVID-tõend ei hõlma mitte ainult vaktsineerimistõendit, vaid tõendab ka negatiivse testi andmist või COVID-19 läbipõdemist. Seega on tõendist reisides kasu võimalikult paljudel inimestel.

ELi digitaalne COVID-tõend on loodud selleks, et aidata inimestel ELis reisida, kuid see ei ole reisidokument ega reisimise eeltingimus.

Vaktsineerimata inimestel peab olema võimalik reisida samamoodi nagu vaktsineeritutelgi. Nende suhtes võib kohaldada selliseid piiranguid nagu testimine või karantiin/eneseisolatsioon, kuid need piirangud peavad olema nii vajalikud kui ka proportsionaalsed.

3. ELi digitaalse COVID-tõendi saamine (üldine)

Kes annab välja ELi digitaalse COVID-tõendi?

 • Vaktsineerimistõendi annab välja ELi liikmesriik, kus vaktsineerimine toimus.
  Iga vaktsiinidoosi järel tuleks välja anda eraldi tõend, olenemata sellest, millises ELi liikmesriigis on varasem doos manustatud.
 • Testimistõendi annab välja ELi liikmesriik, kus testimine toimus.
 • Läbipõdemistõendi annab välja ELi liikmesriik, kus nakkuse läbi põdenud isik asub.

Kõik ELi liikmesriigid peaksid tagama, et tõendeid oleks lihtne hankida, ja pakkuma vajalikku tuge, et kõigil inimestel oleks neile võrdne juurdepääs.

Kui teil on probleeme ELi digitaalse COVID-tõendi saamisega, soovitatakse võtta ühendust oma kodakondsus- või elukohajärgse riigi ametiasutustega.

Kellel on õigus saada ELi digitaalne COVID-tõend?

Igal ELi kodanikul ja tema perekonnaliikmel on õigus saada ELi digitaalne COVID-tõend, mis tõendab nende vaktsineeritust, negatiivset SARS-CoV-2 analüüsi tulemust või COVID-19 läbipõdemist, mida näitas positiivne testitulemus.

ELi mittekuuluvate riikide kodanikud, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriigis ja kellel on õigus ELis reisida, võivad samuti saada sellise tõendi.

Ma ei saa ELi digitaalset COVID-tõendit, sest mul ei ole ravikindlustuskaarti, kuna ma ei ole riigis registreeritud jne.

ELi digitaalse COVID-tõendi saamise õiguse suhtes ei tohi kohaldada täiendavaid haldusnõudeid, mida ei ole sätestatud ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlevas ELi õigusaktis.

Eelkõige ei nõuta kõnealuses ELi õigusaktis vaktsineerimistõendite puhul, et asjaomane isik peab olema registreeritud vaktsiini manustava riigi tervishoiusüsteemis või esitama enne ELi tõendi välja andmist varasemate dooside partii numbri.

Kui teil on probleeme ELi digitaalse COVID-tõendi saamisega, soovitatakse võtta ühendust oma kodakondsus- või elukohajärgse riigi ametiasutustega.

Komisjon jätkab ELi liikmesriikide valitsustega koostööd, et leida probleemidele konstruktiivsed lahendused.

Mida teha, kui ma ei saa ELi digitaalset COVID-tõendit kasutada, kuna sellel olev nimi ei vasta minu isikut tõendavates dokumentides olevale nimele?

ELi digitaalne COVID-tõend peab sisaldama kasutaja perekonna- ja eesnime(sid), mis peaksid vastama reisidokumentidel (nt isikutunnistustel või passides) märgitud nimele.

Mõnes liikmesriigis tekkis probleeme, kuna reisidokumendis märgitud nimi ei vastanud ELi tõendil märgitud nimele. 26. juulil 2021 avaldati ELi digitaalse COVID-tõendi määruse prantsuskeelse versiooni parandus, et selgitada, et tõendid peaksid „nom(s) de famille et prénom(s)“ asemel sisaldama teksti „nom(s) et prénom(s)“.

Kui tõendil esineb vigu soovitatakse võtta ühendust oma riigi ametiasutustega, et need parandada.

Kas ka lapsed võivad saada ELi digitaalse COVID-tõendi?

Jah.

Vaktsiinidega seoses tuleb märkida, et praegu võib Euroopa Ravimiameti positiivse teadusliku hinnangu põhjal laste puhul kasutada kolme ELi müügiloaga vaktsiini:

 • BioNTech Pfizeri vaktsiin Comirnaty, 5–17-aastastele lastele
 • Moderna vaktsiin Spikevax, 6–17-aastastele lastele
 • Novavaxi vaktsiin Nuvaxovid, 12–17-aastastele lastele

Euroopa Ravimiamet kaalub Moderna vaktsiini Spikevax kasutamist ka 6–11-aastaste laste puhul.

Lapsed võivad saada ka testimis- või läbipõdemistõendi. Need tõendid võivad saada ka nende vanemad ja need võib salvestada vanemate nutitelefoni rakendusse.

Kui palju maksab ELi digitaalne COVID-tõend?

Mitte midagi, see antakse välja tasuta.

Millised COVID-19 testid võivad olla testimis- ja läbipõdemistõendite väljastamise aluseks?

Testimis- ja läbipõdemistõendi aluseks võivad olla järgmist liiki testid, mille on teinud tervishoiutöötaja või kvalifitseeritud testimistöötaja:

 • NAAT-testid (kaasa arvatud RT-PCR-test);
 • antigeenitestid (sealhulgas antigeeni kiirtestid ja laboratoorsed antigeenitestid), mis on loetletud ELi ühises loetelus.

Kooskõlas kõigi ELi liikmesriikide vastu võetud soovitusega, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi ohutu vaba liikumise hõlbustamiseks pandeemia ajal, tuleks reisimisega seotud eesmärkidel aktsepteerida mõlemat liiki teste.

Kuidas on ELi ühine antigeenitestide loetelu koostatud?

2021. aasta mais moodustas terviseohutuse komiteeCOVID-19 diagnostiliste testide tehnilise töörühma. See tehniline töörühm koondab ELi liikmesriikide ja Norra eksperte ning tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi, Teadusuuringute Ühiskeskuse ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) esindajaid.

Tehniline töörühm vaatab läbi ELi liikmesriikide ja tootjate esitatud ettepanekud COVID-19 antigeenitestide lisamise kohta ELi ühisesse antigeenitestide loetelusse. Tehniline töörühm hindab ettepanekuid nõukogu soovituses EL 2021/C 24/01 kehtestatud kriteeriumide ning ekspertide poolt 21. septembril 2021 kokku lepitud lisakriteeriumide alusel. Alguses vaatas tehniline töörühm läbi ainult ettepanekud COVID-19 antigeeni kiirtestide kohta, kuid alates 2021. aasta juulist vaatab see läbi ka COVID-19 laboratoorsete antigeenitestide ettepanekud. Neid ettepanekuid hinnatakse samade kriteeriumide alusel kui antigeeni kiirteste (nagu lepiti kokku 21. septembril 2021).

ELi ühine loetelu sisaldab kasutusel olevaid ja vähemalt ühes ELi liikmesriigis heakskiidetud CE-märgisega antigeeniteste. Loetelu hõlmab ainult selliseid antigeeniteste, mida viivad läbi koolitatud tervishoiutöötajad või testijaid, aga mitte enesetestimiseks mõeldud COVID-19 antigeeniteste. Kui tehnilise töörühma eksperdid peavad vajalikuks ELi ühist loetelu ajakohastada, esitatakse ettepanek terviseohutuse komiteele heakskiitmiseks. Tehniline töörühm on kehtestanud antigeenitestide kliinilise toimivuse hindamiseks struktureeritud, sidusa ja kiire menetluse, mis on valideeritud sõltumatute hindamisuuringutega ja mille tulemusena ajakohastatakse ELi ühist loetelu vähemalt kord kuus.

Tehnilise töörühma ja ELi ühise loetelu kohta lisateavet loe siit.

Miks ei aktsepteerita kodus kasutatavaid teste?

Enesetestimiseks mõeldud kiirteste ei tehta kontrollitud tingimustes ja seetõttu ei ole need piisavalt usaldusväärsed.

4. ELi digitaalse COVID-tõendi saamine (läbipõdemine)

Kas ma võin saada läbipõdemistõendi antikehade testi alusel?

Ei.

ELi digitaalset COVID-tõendit käsitleva ELi õigusakti kohaselt võib läbipõdemistõendi (mis tõendab, et isik on COVID-19 läbi põdenud) välja anda üksnes testide alusel, millega tehakse kindlaks, kas isik on praegu COVID-19ga nakatunud.

Teaduslike teadmiste praegune tase ei võimalda välja anda läbipõdemistõendeid antikehade testi alusel. Eelkõige ei saa antikehade tuvastamist ja kvantifitseerimist kasutada otsese märgina kaitsvast immuunsusest ning puudub kogu ELi hõlmav erinevate antikehade testide võrdlusanalüüs.

Kuigi positiivne antikehade testi tulemus võib tõendada varasemat nakatumist, ei saa see näidata nakatumise aega. Seega ei ole võimalik kindlaks määrata läbipõdemistõendi kehtivusaega.

Isegi kui antikehade testid annavad tõendeid immuunvastuse kohta, ei ole teada, kas antikehad pakuvad piisavat kaitset või kui kaua selline kaitse kestab. Võib juhtuda, et varsti pärast positiivset antikehade testi muutuvad antikehad tuvastamatuks.

Samuti ei ole veel teada, kas praegu kasutatavate kaubanduslike testide tulemusena tuvastatud antikehad hoiaksid ära nakatumise uute SARS-CoV-2 variantidega. Erinevaid antikehade teste on väga palju ja nende tulemuste võrdlemine on äärmiselt keeruline.

Kui olete haiguse läbi põdenud, kuid ei teinud nakatumise ajal PCR-testi ega antigeenitesti, võite siiski reisida. Kui sihtriik nõuab saabumisel karantiini- või testimisnõuete vältimiseks ELi digitaalset COVID-tõendit, võite kasutada kas vaktsineerimistõendit või negatiivset testimistõendit.

Kas ma võin saada läbipõdemistõendi pärast seda, kui mulle on pandud diagnoos antigeenitesti alusel?

Jah.

22. veebruaril võttis komisjon vastu delegeeritud õigusakti, millega lubatakse ELi liikmesriikidel anda kvaliteetsete antigeeni kiirtestide alusel välja läbipõdemistõendeid. Lisaks võib digitaalset COVID‑tõendit käsitlevate muudetud normide järgi kasutada läbipõdemistõendi väljastamise alusena ka laboripõhiseid antigeeniteste.

Tulemuste täpsuse tagamiseks peavad kasutatavad antigeenitestid olema kantud ELi ühisesse COVID-19 antigeenitestide loetellu ning testi peab tegema tervishoiutöötaja või kvalifitseeritud testija.

ELi liikmesriigid ei ole siiski kohustatud antigeenitestide alusel läbipõdemistõendeid välja andma. Näiteks kui liikmesriigil on piisav testimissuutlikkus, võib ta jätkata ainult PCR-testide alusel läbipõdemistõendite väljaandmist. Liikmesriigid peaksid igal juhul tagama, et kodanikel oleks võimalik läbipõdemistõend saada (kas tagades PCR-testide kättesaadavuse või andes tõendi välja antigeenitestide alusel).

5. ELi digitaalse COVID-tõendi saamine (esmane vaktsineerimine)

Millised vaktsiinid on heaks kiidetud? Mis saab siis, kui mind vaktsineeritakse COVID-19 vaktsiiniga, mida EL ei ole veel heaks kiitnud?

Ei ole tähtis, kas teie saadud vaktsiin on heaks kiidetud ELi tasandil või mõnes ELi liikmesriigis – kui vastate nõuetele ja olete vaktsineeritud ELis, peaksite saama ELi digitaalse COVID-tõendi mõlemal juhul.

Liikmesriigid on reisijate puhul kohustatud aktsepteerima ELi tasandil heakskiidetud vaktsiinide vaktsineerimistõendeid, mis praegu hõlmavad järgmisi tootjaid:

Mõned ELi liikmesriigid võivad loobuda reisipiirangutest ka reisijate suhtes, keda on vaktsineeritud muude vaktsiinidega, nt erakorraliselt kasutatavad või WHO erakorraliste kasutuslubade nimekirja kantud vaktsiinid.

Selles tabelis on esitatud teave mujal maailmas manustatavate vaktsiinide kohta, mis ei ole ELis heaks kiidetud, ja näidatud ära, kas neid aktsepteeritakse ELi liikmesriikides reisipiirangutest loobumiseks.

Selle tulemusena on vaktsiinide ilma ELi müügiloata heakskiitmine riigiti erinev – lõpliku vastuse saamiseks pöörduge riiklike ametiasutuste poole.

Kas ELi digitaalse COVID-tõendi võib väljastada juba pärast esimest vaktsiinidoosi?

Jah.

Kui liikmesriigi vaktsineerimiskavas on ette nähtud kaks doosi, märgitakse teie esimesele vaktsineerimistõendile „1/2“ ja teisele „2/2“. Esmase täieliku vaktsineerimiskuuri tõendamiseks aktsepteeritakse ainult teist tõendit.  

Olen COVID-19 läbi põdenud ja liikmesriik, milles elan, on otsustanud pakkuda mulle ainult ühe doosi kahedoosilist vaktsiini. Kas mulle antakse ELi digitaalne COVID-tõend?

Iga liikmesriik otsustab, kas manustada nakkuse läbi põdenud isikutele ainult üks kahedoosilise vaktsiini doos (isikute puhul, kes on tervenenud enne või pärast kahedoosilise vaktsineerimiskuuri esimese doosi manustamist).

Kui nad seda teevad, tuleb vaktsineerimistõendile märkida, et vaktsineerimiskuur on läbitud pärast ühe doosi manustamist. See on vaktsineerimistõendil märgitud järgmisel kujul: „1/1“.

Mõned liikmesriigid manustavad läbipõdenud inimestele kahedoosilise vaktsiini mõlemad doosid. Sellisel juhul on tõend sama, mis antakse COVID-19ga mittenakatunud isikutele.

Nõukogu soovituses vaba liikumise kohta pandeemia ajal märgitakse, et reisimisel tuleks aktsepteerida nende inimeste ELi digitaalseid COVID-tõendeid, kes on saanud ühe doosi kahedoosilisest vaktsiinist pärast eelnevat COVID-19 läbipõdemist (kooskõlas vaktsineerimisliikmesriigi vaktsineerimisstrateegiaga).

Kas ma saan ELi digitaalse COVID-tõendi ka siis, kui olen saanud esimese vaktsiinidoosi ühes liikmesriigis ja teise doosi teises liikmesriigis?

Vaktsineerimistõendi annab välja ELi liikmesriik, kus vaktsineerimine toimub.

Kahes erinevas liikmesriigis manustatava kahedoosilise vaktsiini puhul:

 • peab esimene liikmesriik välja andma ELi digitaalse COVID-tõendi, millel on märgitud esimene doos;
 • ja teine liikmesriik välja andma ELi digitaalse COVID-tõendi, millel on märgitud teine doos (tõendile märgitakse „2/2“).

Teist doosi tõendava tõendi saamiseks peate esitama teise liikmesriigi ametiasutusele teabe muus liikmesriigis saadud esimese doosi kohta. Selleks peaks piisama ELi digitaalse COVID-tõendi esitamisest.

Kui teile antud tõendil on vigu, peaksite võtma ühendust ebaõige tõendi välja andnud riikliku ametiasutusega ja laskma selle parandada – ELi digitaalset COVID-tõendit käsitleva ELi õigusakti kohaselt on teil õigus saada uus parandatud tõend.

Komisjon teeb ELi liikmesriikide valitsustega jätkuvalt koostööd, et leida probleemidele konstruktiivseid lahendusi.

Kas ma saan ELi digitaalse COVID-tõendi, kui mulle on manustatud kahte erinevat vaktsiini?

Jah.

ELi digitaalne COVID-tõend tuleks välja anda igale inimesele, kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud.

Tõendil peaks olema selgelt märgitud manustatud vaktsiini nimi ja dooside arv. Esimesel tõendil on märgitud esimesena manustatud vaktsiini nimi ja teisel tõendil teise vaktsiini nimi (kuid mitte esimese vaktsiini nimi).

Kas ma saan ELi digitaalse COVID-tõendi, kui ma olen osalenud COVID-19 vaktsiini kliinilistes uuringutes?

ELi liikmesriigid võivad otsustada väljastada ELi digitaalse COVID-tõendi COVID-19 vaktsiini kliinilistes uuringutes osalevatele isikutele, olenemata sellest, kas osalejale manustati COVID-19 vaktsiini kandidaati või kontrollrühmale ette nähtud doos (platseebo või juba heakskiidetud vaktsiin).

ELi liikmesriigid võivad otsustada selliseid vaktsineerimistõendeid aktsepteerida, kui tõendi kehtivusaeg ei ole läbi ja seda ei ole kliinilise uuringu tulemusel tühistatud.

Selliste vaktsineerimistõendite kehtivusaeg võib olla erinev sõltuvalt sellest, kas vaktsiini manustati esmase vaktsineerimiskuuri käigus või tõhustusdoosina.

6. ELi digitaalne COVID-tõend tõhustusdoosi puhul

Põdesin COVID-19 läbi pärast esmast vaktsineerimist (üks või kaks doosi) ja minu koduriik otsustas mulle tõhustusdoosi mitte pakkuda. Kas ma saan ELi digitaalset COVID-tõendit kasutada?

Mõned liikmesriigid võivad tõepoolest soovitada tõhustusdoosi kohe pärast läbipõdemist mitte teha, vaid kõigepealt teatava aja oodata.

Enamikul neist juhtudest tähendab see seda, et asjaomane isik võib vahepeal kasutada esmast vaktsineerimist ja/või läbipõdemist tõendavat ELi digitaalset COVID-tõendit kuni talle võimaldatakse tõhustusdoosi tegemine.

Kas ma saan ELi digitaalse COVID-tõendi, kui olen saanud esmase vaktsineerimiskuuri (üks või kaks doosi) ühes liikmesriigis ja tõhustusdoosi teises liikmesriigis?

Jah. Peaksite saama ELi digitaalse COVID-tõendi liikmesriigist, kus teid vaktsineeriti.

Sellel peab olema märgitud „tõendi omanikule manustatud dooside arv“, mitte ainult selles liikmesriigis manustatud dooside arv.

Kuna tõend tuleb välja anda pärast iga doosi manustamist, peaks teile antud ELi digitaalne COVID-tõend kujutama endast usaldusväärset tõendit varasemate dooside saamise kohta.

Kui tõendil on vigu, peaksite võtma ühendust vigase tõendi välja andnud riikliku ametiasutusega, et vead parandada. ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlevate ELi õigusnormide kohaselt on teil õigus saada uus parandatud tõend.

Kui teil on probleeme ELi digitaalse COVID-tõendi saamisega, peaksite võtma ühendust oma kodakondsus- või elukohajärgse riigi ametiasutustega.

Komisjon teeb ELi liikmesriikide valitsustega jätkuvalt koostööd, et leida probleemidele konstruktiivseid lahendusi.

Mis saab siis, kui saan pärast ELis heaks kiitmata vaktsiiniga vaktsineerimist tõhustusdoosi ELis heaks kiidetud vaktsiiniga?

Kui saate COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi ELis heaks kiidetud vaktsiiniga, peavad kõik ELi liikmesriigid teie tõendit aktsepteerima olenemata varasemalt saadud vaktsiinide päritolust.

Kas minu tõhustusdoosi tunnustamisele eelneb 14päevane ooteaeg?

Ei – tõhustusdoosi saamist tõendavad ELi digitaalseid COVID-tõendeid tunnustatakse kohe, ilma 14päevase ooteajata.

See on sätestatud nõukogu soovituses vaba liikumise kohta pandeemia ajal.

Miks on mõnel tõhustusdoosi saamist tõendaval tõendil märge „3/3“, teistel aga „2/1“?

21. detsembril 2021 muutis komisjon norme, mis reguleerivad vaktsineerimise registreerimist tõendil.

See oli vajalik, et esmase vaktsineerimiskuuri tõendeid oleks võimalik eristada tõhustusdoosijärgsetest tõenditest.

Alates 1. veebruarist 2022 on ELi digitaalsel COVID-tõendil märgitud tõhustusdoosid järgmiselt:

 • 3/3, kui tegemist on tõhustusdoosiga, mis järgneb esmasele kahedoosilisele vaktsineerimiskuurile;
 • 2/1, kui tegemist on tõhustusdoosiga, mis järgneb ühedoosilisele vaktsineerimiskuurile või kahedoosilise vaktsineerimiskuuri esimesele doosile, mis manustatakse haiguse läbipõdenud isikule (kui vaktsineeriv liikmesriik kasutab sellist meetodit).

7. ELi digitaalse COVID-tõendi saamine, kui vaktsineerimine toimub väljaspool ELi

Kas ma võin saada vaktsineerimistõendi, kui mind vaktsineeriti väljaspool ELi?

Sellisel juhul on kaks lahendust.

 1.  Tõendite vahetamine

Seda kohaldatakse ainult:

 • ELi kodanike ja nende pereliikmete suhtes;
 • ELi mittekuuluvate riikide kodanike suhtes, kes on ELi pikaajalised elanikud või seaduslikult ELis viibivad külastajad.

Kui olete vaktsineeritud ELi mittekuuluvas riigis ELis kasutatava vaktsiiniga, võite saada ELi digitaalse COVID-tõendi, kui võtate ühendust oma ELis asuva kodakondsus- või elukohariigi ametiasutustega ja esitate vaktsineerimise kohta usaldusväärsed tõendid.

ELi liikmesriigid ei ole aga kohustatud seda võimalust pakkuma, mistõttu soovitame teil kontrollida oma liikmesriigi ametiasutustelt, kas ja kuidas selline tõendi vahetamine on võimalik.

 1. Samaväärsusotsus

ELis tunnustatakse ka mõne ELi mittekuuluva riigi COVID-19 tõendeid. Nende riikide välja antud tõendeid tuleb tunnustada ELis samadel tingimustel kui ELi digitaalseid COVID-tõendeid.

See on võimalik tänu sellele, et komisjon on võtnud vastu otsuse selles riigis välja antud tõendite samaväärsuse kohta.

Millised ELi mittekuuluvad riigid annavad välja COVID-19 tõendeid, mida peetakse ELi digitaalsete COVID-tõenditega samaväärseks?

Komisjon on avaldanud loetelu ELi mittekuuluvatest riikidest, kes on ühinenud ELi digitaalse COVID-tõendi süsteemiga.

Nende riikide välja antud COVID-19 tõendeid aktsepteeritakse ELis samadel tingimustel nagu ELi digitaalset COVID-tõendit.

Samal ajal on need riigid nõustunud aktsepteerima ka ELi digitaalset COVID-tõendit.

Kas ELi digitaalne COVID-tõend kehtib ka väljaspool ELi reisides?

ELi digitaalse COVID-tõendi eesmärk on lihtsustada COVID-19 pandeemia ajal reisimist ELis.

Komisjon on vastu võtnud mitu samaväärsust kinnitavat otsust, millega on ette nähtud, et teatavate väljaspool ELi asuvate riikide COVID-19 tõendeid tuleks ELis aktsepteerida samadel tingimustel kui ELi digitaalset COVID-tõendit. Samal ajal on nende riikide ametiasutused nõustunud aktsepteerima ka ELi digitaalset COVID-tõendit reisimisel nende riiki.

Kui reisite väljaspool ELi asuvasse riiki, soovitame teil kontrollida selles riigis kehtestatud täpseid reisi- ja sisenemistingimusi.

Mind on vaktsineeritud ELi mittekuuluvas riigis seal heakskiidetud COVID-19 vaktsiiniga. Kas minu tõend kehtib ELis?

Kahe järgmise rühma puhul kehtivad samad reeglid kui ELis vaktsineeritud inimeste puhul:

 • ELi mittekuuluvas riigis vaktsineeritud isikud, kes on saanud tõendite vahetamise raames ELi digitaalse COVID-tõendi (vt ülal); 
 • isikud, kes on saanud ELi mittekuuluva riigi tõendi, mida peetakse samaväärseks ELi digitaalse COVID-tõendiga.

ELi liikmesriigid on kohustatud aktsepteerima vähemalt selliseid vaktsineerimistõendeid, mille puhul on kasutatud ELis müügiloa saanud vaktsiini. Samuti võivad nad otsustada aktsepteerida tõendeid, millele on märgitud muu vaktsiin.

Komisjon ja ELi valitsused uurivad pidevalt ELi mittekuuluvate riikide vaktsiine, et teha kindlaks, kas need vastavad ELis müügiloa saanud vaktsiinidele. 

Selles tabelis on esitatud teave mujal maailmas manustatavate vaktsiinide kohta, mis ei ole ELis heaks kiidetud, ja näidatud ära, kas neid aktsepteeritakse ELi liikmesriikides reisipiirangutest loobumiseks, kui need on märgitud ELi digitaalses COVID-tõendis või väljaspool ELi väljastatud tõendis, mis on kuulutatud ELi tõendiga samaväärseks. Loetelu sisaldab ka AstraZeneca poolt teistele ettevõtjatele all-litsentsitud vaktsiine, mida mitmed ELi liikmesriigid on valmis aktsepteerima.

Mis saab siis, kui mind on vaktsineeritud ELi mittekuuluvas riigis ja tõhustusdoosi saan ELis?

Kui saate pärast esmast vaktsineerimist ELi mittekuuluvas riigis tõhustusdoosi ELi liikmesriigis, võib see ELi liikmesriik teile välja anda vaktsineerimistõendi, kui saate esitada kogu vajaliku teabe, mis tõendab usaldusväärselt teie esmast vaktsineerimist (1 või 2 doosi) väljaspool ELi.

Väljaspool ELi välja antud COVID-19 vaktsiinitõend, mis on tunnistatud samaväärseks ELi digitaalse COVID-tõendiga, peaks olema selle tõendamiseks piisav.

8. ELi digitaalse COVID-tõendi kehtivusaeg

Kas tõendite puhul on kehtestatud minimaalne või maksimaalne kehtivusaeg?

ELis reisimiseks kehtib vaktsineerimistõend 9 kuud (täpsemalt 270 päeva) pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist (1 või 2 doosi).

Seda kehtivusaega kohaldatakse 18aastaste ja vanemate isikute suhtes. Alla 18aastaste isikute puhul ei ole alates 6. aprillist 2022 nende esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist kinnitaval vaktsineerimistõendil maksimaalset kehtivusaega.

Vaktsineerimistõendite selge ja ühtne kehtivusaeg, mis on kõigi ELi liikmesriikide jaoks siduv, tagab reisimispiirangute jätkuva koordineerituse ja annab ELi kodanikele selguse, kuidas kasutada oma õigust ELis vabalt reisida.

Tõhustusdoosi kohta välja antud tõenditel ei ole maksimaalset kehtivusaega. Komisjon jälgib siiski, ega uute teaduslike tõendite põhjal ei ole vaja teha kohandusi.

Läbipõdemistõendi kehtivusaeg lõpeb hiljemalt 180 päeva pärast positiivse testitulemuse saamist.

Testimistõendil ei ole kehtivusaja lõppkuupäeva märgitud. ELi liikmesriigid võivad selle kohta kehtestada oma eeskirjad. Liikmesriigid leppisid nõukogu soovituses vaba liikumise kohta pandeemia ajal kokku, et:

 • PCR-/NAAT-testi tulemust tuleks aktsepteerida, kui see on saadud mitte rohkem kui 72 tundi enne saabumist;
 • Antigeenitestide puhul ei ole see rohkem kui 24 tundi enne saabumist.

Kõnealune soovitus ei ole siiski siduv. Lõpliku otsuse tõendi kehtivuse kohta teeb liikmesriik.

Miks kehtestas Euroopa Komisjon vaktsineerimistõendile maksimaalse kehtivusaja?

Esialgne ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlev määrus ei sisaldanud vaktsineerimistõendi kehtivusaega. Tõendi vastuvõtmise ajal ei olnud selle toetuseks piisavalt teaduslikke tõendeid.

Et vältida olukorda, kus ELi liikmesriikides kujunevad vaktsineerimistõendite kehtivuse suhtes välja erinevad tavad, ja võtta arvesse teaduslikke tõendeid vaktsiinikaitse hääbumise kohta, kiitis komisjon heaks siduva standardse kehtivusaja 270 päeva (ligikaudu 9 kuud), mis kehtib ELi-sisese reisimise võimaldamiseks esmase vaktsineerimiskuuri läbimist näitava vaktsineerimistõendi (1 või 2 doosi) puhul.

Mis saab alla 18aastaste isikute vaktsineerimistõendite kehtivusest? Kas nad ei peaks saama tõhustusdoosi?

ELis reisimiseks kehtivad vaktsineerimistõendid 9 kuud (täpsemalt 270 päeva) pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist (1 või 2 doosi).

Siiski alates 6. aprillist 2022 ei kehti see enam alla 18aastaste isikute suhtes. Nende esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist kinnitaval vaktsineerimistõendil ei ole maksimaalset kehtivusaega. Reisimisel võivad alla 18aastased isikud jätkuvalt kasutada pärast esmast vaktsineerimist saadud tõendit.

See on liikmesriikide otsustada, kas ja millal pakkuda sellele vanuserühmale tõhustusdoose.

Miks on vaktsineerimistõendite kehtivusaeg ELis endiselt erinev?

ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlevate normidega hõlbustatakse reisimist liidus COVID-19 pandeemia ajal.

ELi normid ei hõlma siiski otsuseid, mis käsitlevad COVID-19 tõendite kehtivust riigisisesel kasutamisel (nt restorani külastamine). Tegemist on riiklike rahvatervisealaste otsustega, mis põhinevad iga riigi epidemioloogilisel ja sotsiaalsel olukorral.

Seetõttu saab ELi tasandil kehtestatud siduv kehtivusaeg hõlmata üksnes tõendite kasutamist reisimiseks.

Selleks et vähendada lahknevusi ja segadust, julgustab komisjon liikmesriike viima vaktsineerimistõendi riigisisese kasutamise eeskirjad vastavusse 270päevase reisiperioodiga.

Kuidas see kehtivusaeg praktiliselt toimib?

Tõendi kontrollimisel kohaldatakse standardset kehtivusaega. See tähendab, et kontrollrakendused lükkavad teie tõendi tagasi, kui selgub, et esmase vaktsineerimiskuuri viimasest doosist on möödas üle 270 päeva.

Näiteks kui teile manustati kahedoosilise vaktsiini teine doos 15. novembril 2021, lõpeb pärast 2. doosi manustamist saadud tõendi kehtivusaeg 12. augustil 2022.

ELi digitaalsel COVID-tõendil märgitakse tõhustusdoosid järgmiselt:

 • 3/3, kui tegemist on tõhustusdoosiga, mis järgneb esmasele kahedoosilisele vaktsineerimiskuurile;
 • 2/1, kui tegemist on tõhustusdoosiga, mis järgneb ühedoosilisele vaktsineerimiskuurile või kahedoosilise vaktsineerimiskuuri esimesele doosile, mis manustatakse haiguse läbipõdenud isikule (kui tõendi välja andnud liikmesriik rakendab sellist meetodit).

Mis saab siis, kui saan tõhustusdoosi rohkem kui 270 päeva pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist? Kas mu ELi digitaalne COVID-tõend kaotab kehtivuse?

Esmase vaktsineerimiskuuri läbimist märkiv tõend ei ole pärast 270 päeva möödumist enam reisimiseks kehtiv.

Kui te saate pärast 270 päeva möödumist tõhustusdoosi, märgitakse see ELi digitaalsele COVID-tõendile. Uus tõend on kohe kehtiv ja sellel puudub reisimiseks kehtestatud kehtivusaeg.

9. ELi digitaalse COVID-tõendi kasutamine reisimisel

Kuidas ELi digitaalne COVID-tõend kogu ELis toimib?

ELi digitaalne COVID-tõend sisaldab digiallkirjaga QR-koodi, mis kaitseb seda võltsimise eest. Tõendi kontrollimisel skaneeritakse QR-kood ja kontrollitakse allkirja autentsust.

Igal tõendeid välja andval asutusel (nt haigla, testimiskeskus, tervishoiuasutus) on oma digiallkirja võti. Neid hoitakse iga riigi turvalises andmebaasis.

Euroopa Komisjon haldab keskset juurdepääsupunkti, mille kaudu saab kõigi tõendite allkirju kogu ELis kontrollida. Tõendi omaniku isikuandmed juurdepääsupunkti ei läbi, kuna need ei ole digiallkirja kontrollimiseks vajalikud.

Kas liikmesriigid võtavad vastu igaühe, kes reisib PCR- või antigeenitestiga?

Liikmesriigid on andnud põhimõttelise nõusoleku võtta vastu nii PCR-testi kui ka antigeenitestiga reisijad. See on siiski vaid poliitiline kokkulepe, mis ei ole õiguslikult siduv. Seetõttu tuleks kontrollida reisisihiks oleva liikmesriigi veebisaidilt, kas ja millistel tingimustel aktsepteerib see riik eri liiki teste.

Miks pean mõnikord ikka veel tegema COVID-19 teste või jääma karantiini, hoolimata sellest, et mind on vaktsineeritud või olen nakkuse läbi põdenud ning mul on ELi digitaalne COVID-tõend?

Kui liikmesriigid loobuvad teatavatest reisipiirangutest isikutele, kellel on vaktsineerimis-, testimis- või läbipõdemistõend, võimaldab ELi digitaalne COVID-tõend kodanikel neid erandeid kasutada.

Põhimõtteliselt peaksid ELi liikmesriigid hoiduma ELi digitaalse COVID-tõendi omanikele täiendavate piirangute kehtestamisest, välja arvatud juhul, kui sellised piirangud on mittediskrimineerivad, vajalikud rahvatervise kaitse eesmärgil ja proportsionaalsed sellise eesmärgiga ning kooskõlas ettevaatuspõhimõttega.

Lisaks on nõukogu soovituses vaba liikumise kohta pandeemia ajal märgitud, et kehtiva ELi digitaalse COVID-tõendiga ELi reisijate suhtes ei tohiks kohaldada lisapiiranguid, näiteks teste, välja arvatud erandjuhtudel.

Siiski võivad liikmesriigid uue SARS-CoV-2 murettekitava või uurimisaluse variandi põhjustatud hädaolukorras kehtestada hädapidurimehhanismi raames piiranguid (karantiin/eneseisolatsioon, test jne), isegi kui teil on ELi digitaalne COVID-tõend.

Komisjon on liikmesriikidega pidevas kontaktis, et aidata kaasa riiklike reisipiirangute kooskõlastamisele ELi õigusega ning tagada, et täiendavad reisipiirangud on kooskõlas ELi õiguse proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetega.

Kust leida teavet reisipiirangute kohta?

Teave on kättesaadav veebisaidil Re-open EU.

Mis saab siis, kui mul on lennuettevõtjaga probleeme, hoolimata sellest, et olen vaktsineeritud ja esitan ELi digitaalse COVID-tõendi?

Üldiselt on teil lennureisijate õigusi käsitleva ELi õigusakti kohaselt õigus hüvitisele, tagasimaksmisele või marsruudi muutmisele ja abi saamisele, kui ilmute lennule registreerimisele õigel ajal, kuid lennuettevõtja ei luba teid vastu teie tahtmist lennule.

Kuid lennuettevõtjad ei ole kohustatud neid hüvitisi pakkuma, kui nad keelduvad teid lennule lubamast mõistlikel põhjustel, mis on seotud tervise, ohutuse või julgeolekuga või ebapiisavate reisidokumentidega.

Lisateavet lennureisijate õiguste ja nende kasutamise kohta leiate veebisaidilt Teie Euroopa.

Mis saab siis, kui mul on lennureisil probleeme, näiteks selguse puudumise tõttu selles, kuidas ELi digitaalset COVID-tõendit kontrollitakse ja kes seda teeb, või kontrollide dubleerimise tõttu?

Otsuse selle kohta, kas ja kuidas ELi digitaalset COVID-tõendit kontrollida, teevad liikmesriigid.

Selle protsessi optimeerimiseks on komisjon siiski avaldanud liikmesriikidele suunised ja soovitused.

Näiteks julgustatakse liikmesriike kontrollima tõendeid ainult üks kord ja eelistatavalt ainult lennuettevõtja veebipõhise lennule registreerimise ajal enne väljumist, et vältida rahvahulki ja järjekordi lennujaamades.

10. Isikuandmete kaitse

Kuidas kaitstakse minu isikuandmeid?

ELi digitaalse COVID-tõendi eesmärk on tagada väga kõrgetasemeline andmekaitse.

 • Tõend kasutab detsentraliseeritud süsteemi, mis ei nõua keskset ELi andmebaasi, kus sisalduvad isikuandmeid kõigi väljastatud tõendite kohta, ega isikuandmete vahetamist ametiasutuste vahel.
 • Kontrollija ei tohi pärast kontrolli (nt lennule minekul) säilitada andmeid, millele tal on kontrollimise eesmärgil juurdepääs.
 • Väljastaja (nt vaktsineerimiskeskus) võib säilitada andmeid ainult nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, ja mitte mingil juhul kauem kui ajavahemik, mille jooksul tõendeid võib kasutada reisimise õiguse kasutamiseks.
 • Süsteemi kasutamiseks on vaja ainult piiratud hulgal isikuandmeid. Näiteks on andmekategooriate loetelu lühem kui WHO nn kollases brošüüris, mida kasutatakse mõnes ELi liikmesriigis vaktsineerimise dokumenteerimiseks.
 • Tehnilisi kirjeldusi käsitlevates suunistes nõutakse, et kontrollija liides näitaks kontrollitulemust nii, et kuvataks ainult minimaalne nõutav teave:

  – eduka kontrolli korral peaks teave piirduma märkega selle kohta, et tõend on edukalt kontrollitud, ning minimaalsete isikuandmetega, mis on vajalikud tõendi ja selle omaniku seostamiseks;

  – kui kontrollimine ebaõnnestub, peaks liidesel olema kuvatud ainult ebaõnnestumise põhjus, sealhulgas üksikasjad, mis takistavad edukat kontrollimist.

11. Koostalitlusvõime ELis ja väljaspool seda

Kas ELi digitaalne COVID-tõend ühildub teiste rahvusvahelisel tasandil välja töötatud süsteemidega?

ELi digitaalse COVID-tõendi tehnilised kirjeldused on avatud ja vabalt kättesaadavad. Komisjon teeb koostööd rahvusvahelise üldsuse ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu WHO ja Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO), et tagada korrapärane teabevahetus vaktsineerimisseisu dokumenteerimisel kasutatava digitehnoloogia tehniliste lahenduste koostalitlusvõime kohta.

ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlevad ELi normid võimaldavad komisjonil teha otsuseid tunnustada ELi mittekuuluvate riikide poolt ELi kodanikele ja nende pereliikmetele väljastatud tõendeid, kui need tõendid vastavad ELi digitaalse COVID-tõendi standarditele ja tehnilisele kirjeldusele ning on koostalitlusvõimelised ELi usaldusraamistikuga.

Vt loetelu ELi mittekuuluvatest riikidest, kes on juba ühinenud ELi digitaalse COVID-tõendi süsteemiga.

12. ELi reisivad ELi mittekuuluvate riikide kodanikud

Kas ELi digitaalne COVID-tõend võib hõlbustada ELi mittekuuluvatest riikidest ELi reisimist?

ELi digitaalne COVID-tõend on võrdlusaluseks ELi mittekuuluvate riikide vaktsineerimistõendite kehtivuse hindamiseks.

Kui komisjon on veendunud, et teatav ELi mittekuuluv riik annab tõendeid välja kooskõlas standardite ja süsteemidega, mis on koostalitlusvõimelised ELi süsteemiga, võib komisjon võtta vastu otsuse, et selle riigi tõendeid aktsepteeritakse ELi digitaalsete COVID-tõenditega samadel tingimustel.

Üldiselt on nõukogu soovituse 2020/912 eesmärk leevendada ELi mittehädavajalikule reisimisele seatud piiranguid, võttes arvesse vaktsineerimiskampaaniate edenemist ja epidemioloogilise olukorra arengut kogu maailmas. Mittehädavajalikul reisimisel ELi võib ELi digitaalset COVID-tõendit või sellega samaväärseid ELi mittekuuluvate riikide välja antud tõendeid kasutada tõendina vaktsineerimise või testimise kohta ning ainsa tõendina läbipõdemise kohta.

13. COVID-19 tõendi kasutamine riigisisesel tasandil

Kas mul peab olema COVID-19 tõend, kui soovin osaleda üritustel või minna näiteks kinno, tööle jne?

ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlevad ELi normid käsitlevad ainult tõendi kasutamist COVID-19 pandeemia ajal liidus reisimisel.

See, kas ELi digitaalseid COVID-tõendeid kasutatakse riigisiseselt, näiteks restoranidele, kultuuriüritustele, töökohale jne juurdepääsuks, on otsus, mille ELi liikmesriigid peavad tegema riiklikul tasandil. ELi õigus ei näe ette ega keela ELi digitaalse COVID-tõendi sellist kasutamist.

ELi liikmesriikidel tuleb määrata kindlaks, milliseid tervisekaitsemeetmeid nad sellises olukorras kõige asjakohasemad peavad. Kui ELi liikmesriik kasutab sellistel eesmärkidel ELi digitaalset COVID-tõendit, peab ta andma sellele oma siseriiklikus õiguses õigusliku aluse. See peab vastama andmekaitse- ja muudele nõuetele. Selliste tervisekaitsemeetmete seaduslikkuse üle otsustavad siseriiklikud kohtud.

Kui liikmesriik kehtestab üritustele ja avalikele asutustele juurdepääsuks COVID-19 tõendite riikliku süsteemi, peaks ta tagama, et selleks saab kasutada ka ELi digitaalseid COVID-tõendeid. Sellega tagatakse, et teise liikmesriiki suunduvad reisijad ei pea hankima selle riigi jaoks veel üht COVID-19 tõendit, et pääseda hotelli, restorani jne, vaid saavad kasutada oma ELi digitaalset COVID-tõendit.

Kui teil on küsimusi või eriarvamusi ELi digitaalse COVID-tõendi kasutamise kohta nendel muudel eesmärkidel, võite võtta ühendust oma kodakondsus- või elukohajärgse liikmesriigi ametiasutuse või valitud esindajaga riiklikul või piirkondlikul tasandil.

Kas COVID-19 tõendi riigisisesel kasutamisel kohaldatavad normid võivad erineda ELi digitaalse COVID-tõendi reisimisel kasutamise suhtes kohaldatavatest normidest?

Kuigi reisimisel kasutatavate ELi digitaalsete COVID-tõendite aktsepteerimise tingimusi reguleeritakse ELi tasandil ELi digitaalse COVID-tõendit käsitlevate ELi normidega, ei hõlma selline ELi õigus tõendi aktsepteerimise tingimusi riigisisesel kasutamisel. Selle üle otsustavad liikmesriigid ise.

Liikmesriigid võivad näiteks otsustada aktsepteerida riigisisesel kasutamisel ainult teatavat liiki ELi digitaalseid COVID-tõendeid või kasutada lühemaid kehtivusaegu, kui on ELi tasandil reisimiseks kokku lepitud.

Kas teatavate kutserühmade (nt tervishoiutöötajate) vaktsineerimiskohustuse kehtestamise üle otsustab komisjon või liikmesriik?

Vastutus vaktsineerimist reguleerivate õigusnormide eest, sealhulgas selle eest, kas vaktsineerimine peaks olema kohustuslik või mitte, lasub liikmesriikidel.

Liikmesriigid vastutavad otseselt vaktsineerimispoliitika ja -programmide eest (vastavalt nende riiklikule epidemioloogilisele ja sotsiaalsele olukorrale), mis omakorda on osa nende üldisest vastutusest tervishoiupoliitika kujundamise ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamise ja osutamise eest.

Kui teil on küsimusi riikliku poliitika kohta selles valdkonnas, võite võtta ühendust vastutavate riiklike ametiasutustega.

Sellega seoses tuleb rõhutada, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsiooni 2361/2021 „COVID-19 vaktsiinid: eetilised, õiguslikud ja praktilised kaalutlused“ puhul ei ole tegemist ELi õigusaktiga (Euroopa Nõukogu ei ole ELi institutsioon).

Kuidas on COVID-19 tõendite riigisisesel kasutamisel tagatud põhiõigused?

ELi aluseks olevate ELi aluslepingute kohaselt ei ole Euroopa Komisjonil üldisi volitusi sekkuda põhiõiguste valdkonnas liikmesriikide tegevusse. Komisjon saab sekkuda vaid juhul, kui tegemist on ELi õigusega seotud küsimusega.

ELi põhiõiguste hartat ei kohaldata iga põhiõiguste väidetava rikkumise suhtes. Vastavalt harta artikli 51 lõikele 1 kohaldatakse hartat liikmesriikide suhtes üksnes siis, kui nad rakendavad ELi õigust.

Kuna COVID-19 tõendite riigisisene kasutamine kuulub eranditult liikmesriikide pädevusse, siis ELi põhiõiguste hartat ei kohaldata.

Vt lähemalt harta ja selle kohaldamise kohta.

Liikmesriigid peavad tagama, et põhiõigusi austatakse ja kaitstakse kooskõlas nende siseriikliku õiguse ja rahvusvaheliste inimõigustealaste kohustustega.

14. ELis reisimist piiravate COVIDiga seotud meetmete koordineerimise viimane ajakohastamine

Mida reisipiirangute koordineerimist käsitlev nõukogu soovitus (EL) 2022/107 endast kujutab?

ELi 27 liikmesriiki on COVID-19 leviku piiramiseks võtnud mitmesuguseid meetmeid, millest nii mõnigi on mõjutanud kodanike õigust ELis vabalt reisida, näiteks nõue jääda karantiini või teha test.

Kuigi meetmete eesmärk on kaitsta kodanike tervist ja heaolu, on neil olnud tõsised tagajärjed majandusele ja kodanike õigustele.

Seetõttu vajame hästi koordineeritud, prognoositavat ja läbipaistvat lähenemisviisi. See on oluline ka miljonite kodanike jaoks, kes sõltuvad võimalusest reisida iga päev üle piiri.

Selleks võtsid liikmesriigid 2020. aasta oktoobris vastu nõukogu soovituse, mis käsitleb ELis reisipiirangute koordineerimist.

Soovitusega kehtestati ühtne lähenemisviis järgmistes põhipunktides:

 • ühiste kriteeriumide kasutamine vaba liikumise piirangute kehtestamise üle otsustamisel;
 • lähtumine Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) tehtud COVID-19 leviku ohu kaardistusest, mis tugineb kokkulepitud värvikoodidele;
 • koordineeritud lähenemisviis seoses meetmetega (nende olemasolu korral), mida võib kohaldada isikute suhtes, kes reisivad ühest piirkonnast teise.

Seda soovitust on pärast seda mitu korda ajakohastatud. 25. jaanuaril 2022 asendati see nõukogu soovitusega 2022/107, millega võeti kasutusele isikupõhine lähenemisviis.

Millised on nõukogu soovituse viimase ajakohastamisega kaasnenud peamised muudatused?

 • Isikupõhine lähenemisviis – isiku suhtes, kellel on kehtiv ELi digitaalne COVID-tõend, ei tohiks vaatamata sellele, millisest ELi piirkonnast ta saabub, üldreeglina testimist, karantiini ega muid lisapiiranguid kohaldada.
  Soovituses sätestatakse, mida tähendab mõiste „kehtiv“, võttes aluseks siduva 270päevase esmase vaktsineerimiskuuri kehtivusaja.
 • ELi valgusfoorikaarti kohandamisel võetakse arvesse uusi juhtumeid ja piirkonna vaktsineerituse taset. Kaarti kasutatakse nüüd peamiselt teavitamise eesmärgil, kuid sellega koordineeritakse ka meetmeid piirkondades, kus viiruse esinemissagedus on eriti suur (tumepunane).
 • Piiriüleste pendelrändajate, alla 12aastaste laste ja vältimatu reisivajadusega inimeste suhtes kohaldatakse teatavaid reisipiirangute erandeid.
 • Lihtsustatud hädapidurimehhanismiga on ette nähtud muu hulgas komisjoni ja nõukogu teavitamine liikmesriikide poolt ning kriisidele poliitilist reageerimist käsitleva integreeritud korra (IPCR) ümarlaua loomine nõukogu juurde.

Kust leida teavet igas riigis kehtivate reisinõuete kohta?

Veebisaidilt Re-open EU leiate teavet, mida komisjon on kogunud ELi liikmesriikides kehtestatud mitmesuguste meetmete kohta.

Seda teavet ajakohastatakse tihti ja see on kättesaadav 24 keeles.

See peaks aitama teil Euroopas reisimist paremini kavandada.

Mis on „hädapidur“ ja millal seda kasutatakse?

Hädapidurimehhanism on ette nähtud selleks, et võimaldada koordineeritult reageerida:

 • selliste uute koroonaviiruse variantide tekkimisele, mida peetakse murettekitavaks või uurimisaluseks;
 • kui epidemioloogiline olukord kiiresti halveneb, eelkõige piirkondades, mis on juba liigitatud tumepunaseks.

Selle mehhanismi võib käivitada nii liikmesriik kui ka komisjon.

Mehhanismi käivitamisel kutsutakse kokku nõukogu kriisidele poliitilist reageerimist käsitleva integreeritud korra ümarlaud, kus liikmesriik või komisjon selgitab, miks mehhanism käivitati.

Ümarlaual võidakse otsustada, et liikmesriigid peaksid võtma teatavaid koordineeritud meetmeid, eelkõige selleks, et uue variandi levikut pidurdada.

Milliste riikide suhtes soovitust kohaldatakse?

Soovitust kohaldatakse kõigi ELi liikmesriikide ning Islandi, Liechtensteini ja Norra suhtes.

Kas ELi liikmesriigid võivad keelata teisest ELi liikmesriigist reisivate isikute riiki sisenemise?

Liikmesriigid peaksid alati võtma vastu oma kodanikke ning nende territooriumil elavaid ELi kodanikke ja nende pereliikmeid.

Lisaks ei tohiks liikmesriigid põhimõtteliselt keelata teistest liikmesriikidest reisivate isikute sisenemist riiki ning peaksid võimaldama kiiret transiiti läbi oma territooriumi.

Need tingimused kehtivad isegi juhul, kui teil ei ole ELi digitaalset COVID-tõendit.

Nende põhiõiguste piiramine peab toimuma kooskõlas ELi õiguse üldpõhimõtetega, eelkõige proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõttega.

Võetavad meetmed ei tohiks minna kaugemale sellest, mis on hädavajalik rahvatervise kaitseks. Ainult väga erandlikud olukorrad, nagu uue murettekitava variandiga seotud hädaolukord, võivad õigustada sisenemiskeelu kohaldamist ELi kodanike suhtes, kes ei ela asjaomases liikmesriigis.

Mis juhtub, kui mul ei ole (veel) ELi digitaalset COVID-tõendit või kui see ei kehti enam?

ELi digitaalse COVID-tõendi määruses on sätestatud, et ELi digitaalne COVID-tõend ei saa olla reisimise eeltingimuseks.

Nõukogu soovituses vaba liikumise kohta pandeemia ajal märgitakse, et isikuid, kellel ei ole ELi digitaalset COVID-tõendit, ei tohiks reisimast takistada.

Kuid neilt võidakse vajaduse korral nõuda COVID-19 nakkuse testi tegemist enne või pärast saabumist, et vähendada nakkuse sissetoomise riski. Samuti võidakse neilt nõuda karantiini/eneseisolatsiooni jäämist, kui nad saabuvad eriti mõjutatud piirkondadest (tumepunane).

Kas soovitus võimaldab teha erandeid vältimatu reisivajadusega inimestele või muudele rühmadele, keda reisipiirangud eriti mõjutavad?

Teatavatesse kategooriatesse kuuluvatelt reisijatelt ei tohiks reisipiirangutest vabastamiseks nõuda ELi digitaalset COVID-tõendit:

 • transporditöötajad ja transporditeenuste osutajad, sealhulgas kaubaveokite juhid ja meeskond;
 • patsiendid, kes reisivad mõjuvatel meditsiinilistel põhjustel;
 • meremehed;
 • piirialadel elavad isikud, kes töö, ettevõtluse, hariduse, pereelu, arstiabi või hoolduse eesmärgil reisivad iga päev või sagedasti üle piiri;
 • alla 12aastased lapsed.

Lisaks ei tohiks transporditöötajatelt ja transporditeenuse osutajatelt nõuda testi või karantiini jäämist tumepunasest piirkonnast reisides, võttes arvesse mõju, mida see ühtsele turule avaldaks.

Isegi kui hädapidurimehhanism on käivitatud, tuleks transporditöötajatelt ja transporditeenuse osutajatelt nõuda vajaduse korral ainult antigeeni kiirtestide tegemist.

Kas ELis reisivate lastele on kehtestatud erieeskirjad?

Nõukogu soovituses vaba liikumise kohta pandeemia ajal on sätestatud, et

 • muudest kui tumepunastest piirkondadest saabuvatelt alla 12aastastelt lastelt ei tohiks nõuda ELi digitaalset COVID-tõendit ega tõendit negatiivse testitulemuse kohta;
 • tumepunastest piirkondadest saabuvatel 6–12aastastel lastel peaks olema ELi digitaalne COVID-tõend või tõend negatiivse testitulemuse kohta;
 • tumepunastest piirkondadest saabuvatelt alla 6aastastelt lastelt ei tohiks reisimisel nõuda karantiini/eneseisolatsiooni jäämist ega COVID-19 nakkuse testi tegemist.

Elan piirialal ja pean oma igapäevaelus sageli piiri ületama. Kuidas seda arvesse võetakse?

ELi liikmesriigid on leppinud kokku, et reisipiirangutest vabastamiseks ei tohiks piirialadel elavatelt isikutelt, kes töö, ettevõtluse, hariduse, pereelu, arstiabi või hoolduse eesmärgil reisivad iga päev või sagedasti üle piiri, kehtivat ELi digitaalset COVID-tõendit nõuda.