Skip to main content

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i innych zainteresowanych stron

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i innych zainteresowanych stron jest jednym z najważniejszych aspektów podejścia przewidującego zaangażowanie całej administracji rządowej w realizację celów zrównoważonego rozwoju przez Komisję. Jest to ważna część całościowej strategii na rzecz osiągnięcia celów Agendy 2030.

Komisja podczas opracowywania nowych ważnych inicjatyw, jak również w trakcie oceny istniejących polityk, systematycznie prowadzi konsultacje. Od czasu objęcia urzędu przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen 1 grudnia 2019 r. Komisja uruchomiła 245 internetowych konsultacji publicznych.

Znaczenie i wartość konsultacji z zainteresowanymi stronami sięgają jednak dużo dalej. Zainteresowane strony z większym prawdopodobieństwem będą akceptować nowe rozwiązania i zobowiązywać się do ich prawidłowego wdrażania, jeżeli większość podmiotów, na które rozwiązania te mają wpływ, uczestniczyła w otwartym i przejrzystym procesie, w którym poważnie brano pod uwagę ich opinie i dane.

Partnerstwo stanowi nieodłączną część celów zrównoważonego rozwoju i pozostaje kluczowe dla utrzymania postępów w miarę upływu czasu.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu – zobowiązanie Unii do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Europejski Pakt na rzecz Klimatu, nowa inicjatywa nieustawodawcza, która ma służyć zrzeszeniu różnych zainteresowanych stron, aby zobowiązały się one do działania na rzecz klimatu, środowiska i zrównoważonego rozwoju. Celem tej inicjatywy jest informowanie oraz inspirowanie i wzmacnianie współpracy między ludźmi i organizacjami.

Komisja będzie nadal w sposób przemyślany angażować się w kontakty z zainteresowanymi stronami w różnych dziedzinach polityki. Pozwoli to kształtować strategie kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy, która stanowi ważną europejską aktywność demokratyczną, będzie nowym forum publicznym pozwalającym na otwartą, sprzyjającą włączeniu, przejrzystą i uporządkowaną debatę z obywatelami. Debata ta będzie dotyczyć szeregu priorytetów i wyzwań, w tym realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Tematyka europejska ma dzięki temu trafiać nie tylko do stolic państw, ale docierać do każdego zakątka Unii. Mato wzmocnić więzi między Europejczykami a instytucjami, które im służą.

Wielostronna platforma na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Wielostronna platforma wysokiego szczebla na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Mandat wielostronnej platformy na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju wygasł 31 grudnia 2019 r.