Skip to main content

Kodanikuühiskonna, erasektori ja muude sidusrühmade kaasamine

Kodanikuühiskonna, erasektori ja muude sidusrühmade kaasamine on üks peamisi tegevussuundi „kogu valitsemissektorit hõlmavas lähenemisviisis“ kestliku arengu eesmärkide komisjoni poolsele rakendamisele. Mõlemad on kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärkide saavutamise tervikliku strateegia oluline osa.

Komisjon korraldab uute oluliste algatuste ettevalmistamisel (sh olemasolevate poliitikameetmete hindamisel) süstemaatiliselt konsultatsioone. Alates von der Leyeni komisjoni ametisse astumisest 1. detsembril 2019 on komisjon käivitanud 245 veebipõhist avalikku konsultatsiooni.

Sidusrühmadega konsulteerimise roll ja väärtus on aga palju ulatuslikum. Sidusrühmade heakskiit uutele poliitikameetmetele ja nende pühendumus neid õigesti rakendada on tõenäolisem, kui kõige enam mõjutatud isikud on kaasatud avatud ja läbipaistvasse protsessi, kus nende seisukohti ja andmeid võetakse tõsiselt arvesse.

Partnerlused on kestliku arengu eesmärkide lahutamatu osa ja need on jätkuvalt olulised edusammude püsivaks säilitamiseks aja jooksul.

Euroopa kliimapakt – ELi pühendumine kestlikule arengule

Euroopa kliimapakt – uus mitteseadusandlik algatus, mille eesmärk on tuua kokku eri sidusrühmad, et panna neile kohustus tegutseda kliima, keskkonna ja kestlikkuse nimel. Algatuse eesmärk on teavitada, inspireerida ja edendada inimeste ja organisatsioonide vahelist koostööd.

Komisjon jätkab sisukat koostööd sidusrühmadega eri poliitikavaldkondades, et töötada välja poliitika, mis on kestliku arengu eesmärkide saavutamisel keskse tähtsusega.

Euroopa tuleviku konverents

Euroopa tuleviku konverents, mis kujutab endast suurt üleeuroopalist demokraatlikku tegevust, on uus avalik foorum, kus toimub kodanikega avatud, kaasav, läbipaistev ja struktureeritud arutelu mitme peamise prioriteedi ja probleemi, sealhulgas kestliku arengu eesmärkide rakendamise üle. Selle eesmärk on tuua Euroopa pealinnadest kaugemale, jõudes ELi kõigisse nurkadesse, tugevdades eurooplaste ja neid teenindavate institutsioonide vahelist sidet.

Mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm, mis käsitleb kestliku arengu eesmärkide rakendamist

Kestliku arengu eesmärkide rakendamist käsitlev mitmeid sidusrühmi ühendav kõrgetasemeline platvorm.

Kestliku arengu eesmärkide alase mitmeid sidusrühmi ühendava platvormi volitused lõppesid 31. detsembril 2019.