Skip to main content

Besluitvorming

Over alle nieuwe beleidsinitiatieven, mededelingen en wetsvoorstellen moet de Commissie intern overeenstemming bereiken. Alleen wetsvoorstellen worden daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad, die samen de EU-wetgeving vaststellen.