Skip to main content

Podejmowanie decyzji na spotkaniach kolegium

Posiedzenia Komisji odbywają się co tydzień i mają na celu omówienie delikatnych kwestii politycznych oraz przyjęcie wniosków, które podlegają uzgodnieniom w ramach „procedury ustnej”.

Cotygodniowe spotkania komisarzy

Kolegium złożone z 27 komisarzy z reguły spotyka się co najmniej raz w tygodniu. Spotkania te mają na celu przyjęcie uzgodnień w ramach „procedury ustnej”.

Komisarze spotykają się w każdą środę rano w Brukseli. Natomiast podczas sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posiedzenia kolegium odbywają się we wtorki.

Oprócz cotygodniowych posiedzeń przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie nadzwyczajne, o ile sytuacja tego wymaga. Posiedzenia nadzwyczajne są poświęcone konkretnemu tematowi lub są organizowane w odpowiedzi na konkretne zdarzenia. 

Porządek obrad posiedzeń Komisji

Przewodniczący Komisji ustala dla każdego posiedzenia porządek obrad, który ma ścisły związek z rocznym programem prac Komisji. Każdy punkt porządku obrad prezentowany jest przez komisarza odpowiedzialnego za dany obszar polityki. Następnie wszyscy obecni na spotkaniu komisarze wspólnie podejmują decyzję odnośnie do danego punktu.

Porządek obrad posiedzeń Komisji
Punkty do omówienia na kolejnych posiedzeniach Komisji

Wspólne podejmowanie decyzji

Komisja działa zgodnie z zasadą kolegialności. Decyzje są podejmowane kolektywnie przez kolegium komisarzy, które odpowiada za nie przed Parlamentem Europejskim. Głos każdego z 27 komisarzy ma taką samą wagę w procesie podejmowania decyzji i ponoszą oni taką samą odpowiedzialność za podjęte decyzje.

Zasada kolegialności gwarantuje:

  • wysoką jakość decyzji – każdy wniosek ustawodawczy wymaga zasięgnięcia opinii każdego z komisarzy
  • niezależność instytucji, ponieważ decyzje są podejmowane bez presji o charakterze partyjnym
  • odpowiedzialność polityczna spoczywa na wszystkich komisarzach, nawet wówczas gdy decyzje są podejmowane większością głosów.

Kolegium może również podejmować decyzje w drodze głosowania. Aby taka decyzja mogła zostać podjęta, musi się za nią opowiedzieć większość komisarzy (14 z 27). Każdemu z członków kolegium przysługuje jeden głos, który może on oddać wyłącznie osobiście.

Udział w spotkaniach

Komisarze są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach kolegium. Jeśli z jakiegokolwiek powodu mają opóźnienie, muszą z wyprzedzeniem poinformować o tym przewodniczącego. Wszelkie nieobecności na posiedzeniach kolegium są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. 

Sprawozdania z cotygodniowych posiedzeń

Z każdego posiedzenia kolegium sporządzane jest pisemne sprawozdanie, które jest następnie publikowane w internecie. 

Sprawozdania z posiedzeń

Inicjatywy zatwierdzone przez Komisję

Komisja ma prawo inicjatywy w kwestiach ustawodawczych. Po tym jak wniosek ustawodawczy zostanie wspólnie zatwierdzony przez kolegium, przechodzi on na kolejny etap procesu stanowienia prawa. W większości przypadków wniosek jest przekazywany Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia i przyjęcia (w ramach zwykłej procedury ustawodawczej nazywanej również procedurą współdecyzji).

Równocześnie zachęca się rządy krajów UE do wyrażenia opinii w sprawie wniosku ustawodawczego oraz do stwierdzenia, czy dana kwestia może zostać skuteczniej rozwiązana na szczeblu UE niż na poziomie regionalnym lub lokalnym.