Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Как приложенията за проследяване на контакти и предупреждение могат да помогнат по време на пандемията

Приложения за проследяване на контакти и предупреждение във връзка с COVID-19 с цел защита на живота и поминъка на хората

Коронавирусът не признава държавни граници. Приложенията за проследяване на контакти и предупреждение могат да помогнат за прекъсване на веригата на заразяване. Те могат да допринесат за спасяването на човешки животи, допълвайки ръчното проследяване. Повечето държави членки са въвели свое национално приложение за проследяване на контакти и предупреждение, което може да се използва на доброволна основа.

Поради това държавите членки и Европейската комисия създадоха нови услуги, които да позволят на националните приложения да комуникират помежду си. Това ще даде възможност да се предупреждават потребителите, ако са били в контакт с лице, дало положителна проба за COVID-19. Приложенията за проследяване на контакти и предупреждение се основават на технологията за пренос на данни на близко разстояние Bluetooth. Те се използват само доброволно, като се зачита неприкосновеността на личния живот на потребителите, и не дават възможност за проследяване на местоположението на хората.

Мобилни приложения за проследяване на контакти в ЕС

map showing EU countries that have covid tracing apps. For full information consult the table on this page

Понастоящем тази услуга функционира въз основа на „децентрализирана“ система, при която изчисленията се извършват в приложението на потребителя. Този вариант се използва от повечето страни от ЕС. Анализират се решения, за да се включат „централизираните“ системи (при които изчисленията се извършват на защитен сървър на националния здравен орган). Tази „децентрализирана“ система — в съчетание с услугите на портала — позволява трансграничното използване на тези приложения.

Личните данни на гражданите са напълно защитени. Информацията ще се съхранява на портала за максимален срок от 14 дни. Обменяната информация е изцяло псевдонимизирана, криптирана и ограничена до най-същественото.

Порталът е създаден от T-Systems и SAP, а самият сървър се намира в центъра за данни на Комисията в Люксембург. Системата вече функционира, като първите национални приложения бяха свързани с нея през октомври 2020 г.

Три национални приложения (на Германия, Ирландия и Италия) бяха свързани за първи път на 19 октомври, когато системата заработи онлайн. Общо 20 приложения се основават на децентрализирани системи и могат да станат оперативно съвместими.

Държавите членки са съвместни администратори за услугата на европейския федериран портал: участващите държави членки определят заедно целта и средствата за обработване на лични данни чрез федерирания портал.

19 ОКТОМВРИ 2020
List of joint controllers
English
(PDF)
Изтегляне
19 ОКТОМВРИ 2020
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1023 of 15 July 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/1765 as regards the cross-border exchange of data between national contact tracing and warning mobile applications with regard to combatting the COVID
English
(327.29 KB - HTML)
Изтегляне

Всички държави членки следва да създадат ефективни и съвместими приложения и да положат повече усилия за повишаване на обществената информираност, за да насърчат тяхното използване.

Как са защитени личните данни на потребителите?  

Европейската комисия публикува инструментариум във връзка с приложенията за проследяване на контакти и предупреждение и насоки относно защитата на данните. В тези ресурси се определят редица ръководни принципи за тези приложения:

  • приложенията за проследяване на контакти и предупреждение следва да бъдат инсталирани и използвани само доброволно;
  • принципът на свеждане на данните до минимум: събират се само данните, които са абсолютно необходими за извършването на услугата;
  • приложенията следва да използват основаващи се на технологията Bluetooth данни за хора в непосредствена близост;
  • приложенията за проследяване не изискват и не използват данни за местоположението на дадено лице;
  • приложенията за проследяване на контакти и предупреждение не проследяват движението на хората;
  • данните не следва да се съхраняват по-дълго от необходимото — 14 дни;
  • данните следва да бъдат защитени чрез най-съвременни техники, включително криптиране;
  • приложенията следва да бъдат дезактивирани веднага след края на пандемията.

Съгласно член 9 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) здравните данни се смятат за чувствителни, поради което могат да бъдат обработвани само при спазване на строги изисквания. Обобщените статистически данни относно използването на приложения за проследяване на контакти, които не позволяват идентифицирането на съответните физически лица, не се считат за лични данни и поради това ОРЗД не се прилага.

Въпроси и отговори

19 ОКТОМВРИ 2020
Questions and Answers- Coronavirus: EU interoperability gateway for contact tracing and warning apps
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
19 ОКТОМВРИ 2020
Портал на ЕС за оперативна съвместимост за приложения за проследяване и предупреждаване
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
19 ОКТОМВРИ 2020
Infographic: How national apps to talk to each other across borders
English
(241.94 KB - PDF)
Изтегляне
19 ОКТОМВРИ 2020
eHealth: Digital health and care
English
(HTML)
Изтегляне

Основна информация

На 8 април Комисията приепрепоръка в подкрепа на постепенната отмяна на противоепидемичните мерки във връзка с коронавируса чрез мобилни данни и приложения, съдържаща основните принципи за използването на мобилни приложения във връзка с мерки за социално дистанциране, предупреждение, предотвратяване и проследяване на контакти. При всяко използване на приложения и данни следва да се зачитат сигурността на данните и основните права в ЕС, като например неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.

На 16 април държавите членки, членуващи в мрежата за електронно здравеопазване, с помощта на Комисията приеха инструментариум на ЕС относно приложенията за проследяване на контакти в рамките на борбата на ЕС срещу COVID-19. Така бяха положени основите на общоевропейски подход към приложенията за проследяване на контакти и предупреждение. В рамките на мрежата за електронно здравеопазване на 13 май бяха приети насоки за оперативна съвместимост, в които подробно се описват нуждите от оперативна съвместимост на различните етапи от цифровия поток за проследяване на контакти.

Въз основа на предишната работа, през юни в рамките на мрежата eHealth бяха приети технически спецификации и насоки, в които се определя архитектурата на европейския федериран портал, който ще даде възможност за обмен на данни за проследяване на контакти между държавите членки. Това означава, че гражданите, пътуващи в държавите, които са се присъединили към федерирания портал, ще трябва да инсталират едно-единствено приложение. Условията за обработване на лични данни на федерирания портал бяха приети през юли с изменението на Решението за изпълнение относно мрежата за електронно здравеопазване. Разработването и внедряването на федерирания портал приключи до края на септември. След това държавите членки могат да започнат да се свързват със системата.