Skip to main content

Hoe moet er worden omgegaan met verzoeken van particulieren?

Antwoord

Particulieren kunnen contact opnemen met een overheidsinstantie om een beroep te doen op een van de rechten die de AVG hun biedt (recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming).

Zo hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, om redenen van algemeen belang, van persoonsgegevens door de overheid. Zij moeten dit wel motiveren aan de hand van hun bijzondere situatie. De betrokken overheidsinstantie mag de gegevens blijven verwerken, en zo’n verzoek dus afwijzen, als zij gerechtvaardigde redenen voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de individuele belangen en rechten van de verzoeker of als de gegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als een bedrijf uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op grond van uw toestemming of een contract, heeft u er recht op dat het bedrijf de door u verstrekte persoonsgegeven op uw verzoek aan u doorgeeft. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een ander bedrijf waarvan u de diensten wilt gebruiken, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit recht is echter niet van toepassing op de door u verstrekte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een wettelijk vastgelegde taak van een overheidsinstantie of een andere, met de uitvoering van die taak belaste organisatie. Wanneer u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens aan de gemeente doorgeeft om een uitkering of een bouwvergunning aan te vragen, heeft u niet het recht om deze gegevens op te vragen of te laten doorgeven aan een andere organisatie.

Een overheidsinstantie moet verzoeken van particulieren zonder onnodige vertraging en in beginsel binnen één maand na ontvangst van het verzoek beantwoorden. Zij kan om aanvullende informatie vragen om de identiteit van de verzoeker te bevestigen. Als het verzoek wordt afgewezen, moet de verzoeker in kennis worden gesteld van de redenen voor de afwijzing en worden gewezen op zijn recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten en om tegen de afwijzing in beroep te gaan.

Meer informatie over uw verplichtingen in het kader van de AVG vindt u onder Regels voor bedrijven en organisaties.

Referentie