Skip to main content

Miten yksityishenkilöiden toimittamat pyynnöt on käsiteltävä?

Vastaus

Yksityishenkilö voi ottaa yhteyttä julkishallinnon viranomaisiin, jos hän haluaa käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan (kuten oikeus tutustua tietoihin, korjata ja poistaa tietoja, oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, oikeus olla joutumatta automaattisesti tehtävän päätöksenteon kohteeksi)

Yksityishenkilöllä on oikeus vastustaa sitä, että viranomaiset käsittelevät hänen tietojaan yleisen edun vuoksi toteuttavien tehtävien yhteydessä. Hänen on tuolloin perusteltava viranomaisille oma tilanteensa. Viranomaiset voivat jatkaa tietojen käsittelyä ja siten kieltäytyä noudattamasta henkilön esittämää pyyntöä, jos ne voivat osoittaa, että käsittelyyn on olemassa pakollinen lakiin perustuva syy, joka syrjäyttää yksilön edut ja oikeudet, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos yritys käsittelee yksityishenkilön henkilötietoja automaattisesti hänen suostumuksellaan tai sopimuksen perusteella, henkilöllä on oikeus saada yritykseltä henkilötiedot, jotka hän on sille antanut. Hän voi myös pyytää henkilötietojensa siirtoa suoraan toiselle yritykselle, jonka palveluita hän haluaisi käyttää, mikäli siirto on teknisesti mahdollinen. Tätä oikeutta ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun viranomaiset tai muu organisaatio tarvitsevat henkilötietoja niille lain mukaan kuuluvien julkisten tehtävien hoitamiseksi. Jos esimerkiksi toimitat viranomaisille henkilötietosi sosiaalietuuksien tai rakennusluvan saamiseksi, sinulla ei ole oikeutta vaatia, että viranomainen siirtää tiedot sinulle tai toiselle organisaatiolle.

Viranomaisen on vastattava yksityishenkilön pyyntöön mahdollisimman pian ja periaatteessa yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Se voi pyytää lisätietoja varmistaakseen pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyyden. Jos viranomainen ei suostu pyyntöön ei suostuta, sen on ilmoitettava syy siihen ja annettava tiedot siitä, miten pyynnön esittäjä voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle ja turvautua oikeussuojakeinoihin.

Lisätietoa tietosuoja-asetuksen mukaisista velvollisuuksista on asetuksen kohdassa Yritykset ja organisaatiot.

Viite