Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Отговор

Като дружество/организация често трябва да обработвате лични данни, за да изпълнявате задачи, свързани с вашите бизнес дейности. Обработването на лични данни в този контекст може да не е непременно оправдано от правно задължение или поради необходимост да се изпълнят условията на договор, сключен с дадено физическо лице.  В такива случаи обработването на личните данни може да бъде обосновано със съображения, свързани със законни интереси.

Вашето дружество/организация трябва да информира физическите лица за обработването, когато събира личните им данни.

Вашето дружество/организация също така трябва да провери дали, като преследва законните си интереси, не засяга сериозно правата и свободите на тези физически лица, в противен случай Вашето дружество/организация не може да разчитате на законните си интереси като оправдание за обработването на данните и трябва да намери друго правно основание.

Пример

Вашето дружество/организация ма законен интерес, когато обработването се извършва в рамките на взаимоотношение с клиент, когато обработва лични данни за целите на директния маркетинг, за да предотврати измами или за да осигури мрежова и информационна сигурност на Вашите ИТ системи.

Позовавания

Example

Your company/organisation has a legitimate interest when the processing takes place within a client relationship, when it processes personal data for direct marketing purposes, to prevent fraud or to ensure the network and information security of your IT systems.