Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Информацията и насоките, представени на тези уебстраници, имат за цел да допринесат за по-доброто разбиране на правилата на ЕС за защита на данните.

Те са само средство за ориентиране — само текстът на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) има правна сила. Следователно само ОРЗД може да създава права и задължения за физическите лица. Тези насоки не пораждатникакви права или очаквания, подлежащи на изпълнение.

Обвързващото тълкуване на законодателството на ЕС е от изключителната компетентност на Съда на Европейския съюз. Гледните точки, изразени в настоящите насоки, не изключват позицията, която може да заеме Комисията пред Съда.

Нито Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, носи отговорност за използването на следната информация.

Тъй като тези насоки отразяват състоянието на техниката в момента на изготвянето им, те следва да се разглеждат като „жив инструмент“, отворен за усъвършенстване, и съдържанието им може да бъде предмет на изменения без предизвестие.