Skip to main content

Jak należy postąpić, gdy ktoś sprzeciwia się przetwarzaniu przez moją firmę jego danych osobowych?

Odpowiedź

Osoby fizyczne mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z konkretnych powodów. To, czy taka konkretna sytuacja ma miejsce, musi zostać rozstrzygnięte indywidualnie dla każdego przypadku.

Osoby fizyczne mogą wnieść sprzeciw wyłącznie w przypadkach, gdy administracja publiczna przetwarza dane w kontekście swoich zadań publicznych lub gdy dane przetwarzane są przez przedsiębiorstwo na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów. W takich przypadkach Twoja firma/organizacja nie może dłużej przetwarzać danych, chyba że wykaże istnienie podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoby fizyczne mają też prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych marketing bezpośredni oznacza wszelkie działania prowadzone przez firmę w celu przekazania materiałów reklamowych bądź marketingowych określonym osobom fizycznym. O tym, że Twoja firma/organizacja zamierza wykorzystać dane osób fizycznych do celów marketingu bezpośredniego i o ich prawie do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu, należy poinformować za pośrednictwem informacji o polityce prywatności lub najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z tymi osobami. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twojej firmie/organizacji nie wolno już przetwarzać danych tej osoby w takich celach.

Przykład

W branży ubezpieczeń bardzo często dane osobowe są potrzebne do obrony roszczeń w przypadku zwalczania nadużyć finansowych i działań przeciwko praniu pieniędzy. Wówczas firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić podtrzymania sprzeciwu wniesionego przez daną osobę, uzasadniając to względami nadrzędnymi wobec praw i wolności osoby fizycznej.

Odnośniki

Example

In the insurance sector, very often the personal data is needed for the defence of legal claims in the case of anti-fraud or anti-money laundering measures. In those cases insurance companies may refuse to uphold an individual’s request to object based on reasons that override the rights and freedoms of the individual.