Skip to main content

Môžem podliehať automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania?

Odpoveď

K profilovaniu dochádza vtedy, keď sa hodnotia vaše osobné vlastnosti na vytvorenie prognóz o vás, a to aj vtedy, keď sa neprijme žiadne rozhodnutie. Napríklad, ak spoločnosť alebo organizácia posudzuje vaše charakteristiky (napr. váš vek, pohlavie, výšku) alebo vás zaraďuje do kategórie, znamená to, že ste profilovaní.

K rozhodovaniu založenému výlučne na automatizácii dochádza vtedy, keď sa rozhodnutia o vás prijímajú pomocou technológií a bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Dokonca sa môžu prijať bez profilovania.

V právnych predpisoch o ochrane údajov sa ustanovuje, že máte právo nepodliehať rozhodovaniu založenému výlučne na automatizácii, ak rozhodnutie vedie k právnym účinkom, ktoré sa vás týkajú alebo majú na vás podobný významný vplyv. Rozhodnutie má právne účinky, keď sú ovplyvnené vaše zákonné práva (napr. vaše právo voliť). Okrem toho vás spracúvanie môže výrazne ovplyvniť, ak ovplyvňuje vaše okolnosti, správanie alebo voľby. Napríklad automatické spracovanie môže viesť k odmietnutiu vašej online žiadosti o úver.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie sú bežnou praxou v mnohých sektoroch, ako sú bankovníctvo a financie, dane či zdravotná starostlivosť. Môže byť účinnejšie, ale môže byť aj menej transparentné a môže obmedzovať váš výber.

Podľa všeobecného pravidla však nemusíte podliehať rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, tento typ rozhodovania môže byť výnimočne povolený, ak je použitie algoritmov povolené zákonoma ak sú poskytnuté vhodné ochranné opatrenia.

Rozhodnutia založené výlučne na automatizácii sú tiež povolené, keď:

  • je rozhodnutie nevyhnutné (t. j. ten istý cieľ sa nesmie dosiahnuť iným spôsobom), aby sa s vami uzavrela zmluva alebo sa vykonávala;
  • poskytli ste svoj výslovný súhlas.

V oboch týchto prípadoch sa pri prijatí rozhodnutia musia chrániť vaše práva a slobody prostredníctvom vykonania vhodných ochranných opatrení. Spoločnosť alebo organizácia vás musí prinajmenšom informovať o tom, že máte právo získať ľudský zásah, a zaviesť požadované procesné postupy. Spoločnosť alebo organizácia by vám navyše mala umožniť vysloviť váš názor a mala by vás informovať, že môžete proti rozhodnutiu namietať.

Pri rozhodnutiach založených na algoritme sa nesmú použiť špeciálne kategórie údajov, pokiaľ ste nevydali svoj súhlas alebo spracúvanie nie je dovolené právom EÚ alebo vnútroštátnym právom (pozri v predchádzajúcom texte).

Príklad

Využijete online banku na získanie úveru. Ste vyzvaní, aby ste zadali svoje údaje a algoritmus banky vám povie, či vám banka udelí úver alebo nie a ponúkne vám navrhovanú úrokovú sadzbu. Musíte byť informovaní, že môžete vyjadriť svoj názor, namietať proti rozhodnutiu a požiadať, aby  bolo rozhodnutie prijaté pomocou algoritmu preskúmané človekom.

Odkazy

Example

You use an online bank for a loan. You are asked to insert your data and the bank’s algorithm tells you whether the bank will grant you the loan or not and gives the suggested interest rate. You must be informed that you may express your opinion, contest the decision and demand that the decision made via the algorithm be reviewed by a person.