Skip to main content

Mohu být předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování?

Odpověď

Profilování se provádí, když se vyhodnocují vaše osobní aspekty s cílem vytvořit o vás předpověď, a to i když se nepřijme žádné rozhodnutí. Pokud například nějaká společnost nebo organizace posuzuje vaše znaky (například věk, pohlaví, výška) nebo vás klasifikuje v rámci určité kategorie, znamená to, že jste profilováni.

Rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování nastává, když jsou rozhodnutí o vás činěna technologickým způsobem a bez jakéhokoli lidského vlivu. Takové rozhodování lze provádět i bez profilování.

Právní předpis týkající se ochrany údajů stanoví, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, pokud toto rozhodnutí má pro vás právní účinky nebo se vás významně dotýká obdobným způsobem. Rozhodnutí má právní účinky, když jsou dotčena vaše zákonná práva (například vaše právo volit). Zpracování se vás kromě toho může významně dotýkat, pokud ovlivňuje vaše okolnosti, chování nebo volby. Automatické zpracování může například vést k zamítnutí vaší online žádosti o úvěr.

V řadě odvětví, jako je bankovnictví a finance, zdanění a zdravotní péče, jsou profilování a automatizované rozhodování běžnou praxí. Mohou být efektivnější, ale mohou být méně transparentní a mohou omezovat vaši volbu.

I když platí obecné pravidlo, že nemůžete být předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, tento typ rozhodování může být výjimečně povolen, pokud určitý právní předpis umožňuje používání algoritmů a jsou zajištěny vhodné záruky.

Rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování jsou také povolena pokud:

  • Je rozhodnutí nutné (tj. nesmí existovat žádný další způsob, jak dosáhnout téhož cíle) pro uzavření nebo výkon smlouvy s vámi,
  • jste poskytl/a výslovný souhlas.

V obou případech musí učiněné rozhodnutí chránit vaše práva a svobody prováděním vhodných záruk. Společnost nebo organizace vás musí přinejmenším informovat o vašem právu na lidský zásah a provést požadované procesní uspořádání. Kromě toho by vám měla tato společnost nebo organizace umožnit vyjádřit svůj názor a informovat vás, že můžete rozhodnutí napadnout.

Rozhodnutí založená na algoritmech nemohou využívat zvláštní kategorie údajů, pokud nedáte svůj souhlas nebo pokud takové zpracování není v právních předpisech EU nebo příslušné země dovoleno (viz výše).

Příklad

V online bance si chcete vyřídit půjčku. Jste vyzván/a k zadání svých osobních údajů a algoritmus banky vám sdělí, zda vám banka půjčku schválí, nebo ne, a poskytne navrženou úrokovou sazbu. Musíte být informován/a, že můžete vyjádřit svůj názor, napadnout rozhodnutí a požádat, aby rozhodnutí provedené na základě algoritmu bylo přezkoumáno nějakou osobou.

Odkazy

Example

You use an online bank for a loan. You are asked to insert your data and the bank’s algorithm tells you whether the bank will grant you the loan or not and gives the suggested interest rate. You must be informed that you may express your opinion, contest the decision and demand that the decision made via the algorithm be reviewed by a person.