Skip to main content

Kan jag be ett företag att radera mina personuppgifter?

Svar

Ja, du kan be att dina personuppgifter raderas, till exempel, när de uppgifter företaget innehar inte längre behövs eller när dina uppgifter har använts olagligen. Personuppgifter som lämnats när du var barn kan raderas när som helst.

Den här rättigheten gäller också online och benämns ofta som ”rätten att bli bortglömd”. Under specifika omständigheter kan du be företag som har gjort dina personuppgifter tillgängliga online att radera dem. De företagen ska också vidta rimliga åtgärder för att informera andra företag (personuppgiftsansvariga) som behandlar personuppgifter om att den registrerade personen har begärt att alla länkar till eller kopior av personuppgifterna ska raderas.

Det är bra att ha i åtanke att den här rättigheten inte är någon absolut rättighet, vilket innebär att andra rättigheter som yttrandefrihet och den vetenskapliga forskningens frihet också är skyddade.

Exempel

Uppgifter ska raderas

Du har gått med i en social nätverkssajt. Efter ett tag bestämmer du dig för att lämna nätverkssajten. Du har rätt att be företaget att radera alla peronuppgifter som tillhör dig.

Uppgifter kan inte raderas direkt

En ny bank har ett bra erbjudande på bostadslån. Du ska köpa ett nytt hus och bestämmer dig för att byta till den nya banken. Du ber den ”gamla” banken att stänga ner alla konton och begär att de raderar alla dina personuppgifter. Men den gamla lagen är enligt lag tvungen att spara alla kunduppgifter i tio år. Den gamla banken kan då inte bara radera dina personuppgifter. I det fallet kan du be om en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Banken får då bara spara uppgifterna under den tidsperiod som lagen kräver men får inte utföra några andra behandlingsåtgärder avseende dem.

Uppgifter ska raderas

När du gör en sökning online med ditt namn och efternamn visar resultaten en länk till en tidningsartikel. Informationen i tidningen är flera år gammal och rör en fråga –  en fastighetsauktion i samband med förfaranden för skuldindrivning –  som lösts för länge sedan och som nu är irrelevant. Om du inte är en offentlig person och ditt intresse av att få informationen borttagen väger tyngre än allmänhetens intresse av att ha tillgång till informationen, måste sökmotorn ta bort länkar till webbplatser som innehåller ditt namn och efternamn från resultaten.

Referenser

Examples

Data should be deleted

You have joined a social networking site. After a while, you decide to leave the networking site. You have the right to ask the company to delete the personal data belonging to you.

Data can’t immediately be deleted

A new bank offers good home loan deals. You’re buying a new house and decide to switch to the new bank. You ask the ‘old’ bank to close down all accounts and request to have all your personal details deleted. The old bank, however, is subject to a law obliging banks to store all customer details for 10 years. The old bank can’t simply delete your personal details. In this case, you may want to ask for restriction of processing of your personal data. The bank may then only store the data for the period of time required by law and can’t perform any other processing operations on them.

Data should be deleted

When you do an online search using your name and surname the results show a link to a newspaper article. The information in the newspaper dates back a number of years and is related to an issue – a real-estate auction connected with debt recovery proceedings – settled a long time ago that is now irrelevant. If you are not a public figure and your interest in having the article removed outweighs the general public’s interest in having access to the information then the search engine is obliged to remove links to web pages including your name and surname from the results.